بررسی تاثیر ارزش ویژه برند مقصد گردشگری اصفهان بر قصد بازدید مجدد گردشگران ورزشی از این مقصد گردشگری
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.421
کد مقاله : 2670-10THCONF
نویسندگان
1اموزش و پروزش اصفهان
2دانشگاه پیام نور تهران جنوب
3استادیار دانشگاه پیام نور
چکیده
مقدمه: گردشگری ورزشی یکی از گونه های مهم گردشگری در سرتاسر جهان است که با سرعت فزاینده ای در حال رشد می باشدو در سال های اخیر با سرعت قابل ملاحظه ای گسترش پیدا کرده است که نشان دهنده اهمیت فزاینده آن در دنیای امروزی است. با شناسایی عوامل موثر بر قصد گردشگران ورزشی به بازدید مجدد می توان ایشان را به سفر مجدد به مقصد گردشگری مربوطه ترغیب نمود.
روششناسی: پژوهش حاضر در صدد بررسی تاثیر ارزش ویژه برند مقاصد گردشگری بر قصد بازدید مجدد گردشگران ورزشی از این مقاصد می باشد. به این منظور شهر به عنوان مقصد گردشگری مورد مطالعه انتخاب شد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه گردشگران ورزشی سفر کرده به شهر اصفهان در طول برگزاری رویداد ورزشی فوتسال (مسابقات قهرمانی آسیا) در ورزشگاه نقش جهان در فصل پائیز سال 1394 بود. با توجه به محدود بودن تعداد اعضای جامعه آماری (200 نفر)، از روش سرشماری برای جمع آوری داده های پژوهش استفاده شد. ابزار گردآوری داده‌های پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته ای حاوی 22 سوال بود. روایی پرسشنامه موردنظر با استفاده از روایی محتوا و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت و تائید شد.
یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد آگاهی از مقصد گردشگری اصفهان تاثیر معنی داری بر تصویر ذهنی این مقصد گردشگری دارد؛ تصویر ذهنی مقصد گردشگری اصفهان تاثیر معنی داری بر وفاداری به این مقصد گردشگری دارد؛ کیفیت ادراک شده از مقصد گردشگری اصفهان تاثیر معنی داری بر تصویر ذهنی این مقصد گردشگری وفاداری به آن و قصد بازدید مجدد از آن دارد؛ ارزش ادراک شده از مقصد گردشگری اصفهان تاثیر معنی داری بر تصویر ذهنی این مقصد گردشگری، وفاداری به آن و قصد بازدید مجدد از آن دارد؛ وفاداری به مقصد گردشگری اصفهان تاثیر معنی داری بر قصد بازدید مجدد از این مقصد گردشگری دارد.
بحث و نتیجه گیری: بر اساس نتایج بدست امده می توان نتیجه گرفت که هرچه آگاهی از قصد گردشگری بیشتر باشد در نتیجه به دلیل حاضر بودن نام آن مقصد گردشگری در ذهن گردشگر، وی تصویر ذهنی بهتری از آن مقصد خواهد داشت.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Investigation the effect of brand equity of Isfahan tourism destination on the revisit intention of sport tourists who visited this destination
Authors
Maryam Barat Dastjerdi, Abolfazl Farahani, Masoumeh Hosseini
Abstract
Introduction: Sports tourism is one of the major tourist species around the world that was growing more rapidly and in recent years has spread with remarkable speed which reflects its growing importance in today's world. By identifying factors affecting the intention to revisit the tourism destination, it can encourage sport tourists to visit again and urge tourism.
Methodology: Given the competitiveness of tourism markets, tourism destinations attempt to attract repetitive tourists for achieving success. This is why the present study aimed to investigate the effect of tourism destination brand equity on tourism destination revisit intention among sport tourists who traveled to Isfahan. The statistical population of this study included all sport tourists who traveled to Isfahan during AFC Futsal Championship in the Naghshe Jahan Stadium in fall of 2015. Since the population size was limited (200 members), census was used for collecting the research data. For this purpose, a self-administrated questionnaire was developed with 22 items. The validity of questionnaire was examined and confirmed through content validity and its reliability was examined and confirmed through Cronbach’s Alpha Coefficient
Results: The findings revealed that tourism destination awareness affected tourism destination image significantly; tourism destination image affected tourism destination loyalty significantly; tourism destination perceived quality affected tourism destination image, loyalty, and revisit intention significantly; tourism destination perceived value affected tourism destination image, loyalty, and revisit intention significantly; finally, tourism destination loyalty affected tourism destination revisit intention significantly.
Discussion: Based on results, it can be concluded that the more knowledge of the tourism destination, the better image of the destination because the name of destination in tourists mind was created.
Keywords
Tourism destination revisit intention, Tourism destination brand equity, Tourism destination loyalty, Tourism destination perceived quality, Tourism destination perceived value