مقایسه تأثیر هشت هفته تمرین هوازی و مقاومتی بر عوامل آنژیوژنیکی (VEGF) و آنژیواستاتیکی (TSP-1) در زنان غیر فعال
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.423
کد مقاله : 2675-10THCONF
نویسندگان
1استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
2استاد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
3دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
چکیده
مقدمه: شناخت بهترین فعالیت‌ ورزشی که به بهترین شکل ممکن، باعث بروز پدیده آنژیوژنز شود، از اهمیت به‌سزایی برخوردار است. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر هشت هفته تمرین هوازی و مقاومتی بر فاکتور رشد آندوتلیال عروقی (VEGF) و تروسپوندین -1 (TSP-1) در زنان غیر فعال بوده است.
روش شناسی: 30 زن غیر فعال به طور تصادفی در سه گروه تمرین هوازی، مقاومتی و کنترل داوطلب شرکت در پژوهش حاضر شدند. تمرین هوازی به مدت 8 هفته، سه جلسه در هفته و هر جلسه به مدت 30 دقیقه با شدت 65 تا 70 درصد ضربان قلب بیشینه اجرا شد. تمرین مقاومتی به مدت 8 هفته، سه جلسه در هفته و تکرار 10×3 تایی با شدت 60 تا 70 درصد1RM برای نه حرکت اجرا شد. از گروه تمرین هوازی، مقاومتی و کنترل قبل و بعد از اتمام برنامه تمرینی در شرایط ناشتا برای سنجش مقادیر متغیرهای پژوهشی با استفاده از روش آزمایشگاهی آنزیم ایموانسی (ELISA) نمونه‌گیری خونی به عمل آمد.
یافته ها: داده‌های پژوهش با استفاده از آزمون آماریt همبسته و ANOVA در سطح معناداری (05/0P<) تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحلیل آماری نشان داد برنامه تمرین هوازی و مقاومتی به طور معناداری مقادیر VEGF را افزایش و TSP-1 را کاهش داد. همچنین نتایج آزمون ANOVA و آزمون تعقیبی توکی نیز نشان داد بین تمرین هوازی و مقاومتی در مقادیر VEGF و TSP-1 تفاوت معناداری وجود ندارد (p<0/05).
بحث و نتیجه گیری: این یافته‌ها نشان می‌دهند که فعالیت ‌ورزشی هوازی و مقاومتی به منظور توسعه شبکه مویرگی تعادل بین عوامل آنژیوژنیکی و آنژیوستاتیکی را به سمت فاکتورهای آنژیوژنیکی تغییر می‌دهد. یافته‌های این پژوهش می-توانند منجر به درک بهتر فرآیند آنژیوژنز در نتیجه سازگاری با فعالیت ‌ورزشی هوازی و مقاومتی گردند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
A Comparison of the impact of 8 week aerobic and resistance training on angiogenesis (VEGF) and angiostatic (TSP-1) agents in sedentary women
Authors
Javad Tolouei Azar, Ali Asghar Ravasi, Rahman Soori
Abstract
Introduction: The better knowledge of physical activities could be the most effective way to cause angiogenesis phenomenon. In this regards, we have investigate an 8-week aerobic and resistance training on Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) and Thrombospondin-1 (TSP-1) in sedentary women.
Methodology: For this aim 30 volunteers of inactive women were chosen and were randomly dividend in 3 group of aerobic, resistance and control. Aerobic training group performed 8 weeks of training for 3 times per week, each consisted of 30 minutes with intensity of 65-70% of maximum heart rate. Resistance training group performed for 8 weeks, three times per week and repeat 3×10 with intensity of 60-70% of 1RM for nine movement. Before and after performance, we have tested each group of resistance and aerobic training as well as control group after an overnight fast. Blood Samples were used Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA) for research proposes. Using t-statistic testing and ANOVA in the significance level of (P<0.05), data were analyzed.
Results: Statistical analysis revealed that aerobic and resistance training, increased VEGF and decreased TSP-1 to a significant level. Consequently, results of ANOVA testing and Tokay’s test revealed that there is no obvious difference (P>0.05) between amount of VEGF and TSP-1 in resistance and aerobic training.
Discussion: These results showed that the equilibrium between angiogenesis and angiostatic agents, as the result of aerobic and resistance training are shifted toward angiogenesis factors. These results help us to understand the process of angiogenesis in consistence with resistance and aerobic training activities.
Keywords
Aerobic training, Resistance training, Angiogenesis, VEGF, TSP-1, Sedentary women