شناسایی شاخص‌های انتخاب روسای هیت‌های ورزشی استان تهران با ارائه مدل
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.425
نویسندگان
1ندارم
2دانشجوی دکتری
چکیده
مقدمه: مدیریت به عنوان یکی از عمده‌ترین ارکان توسعه در سال‌های اخیر، نقش مهم و گسترده‌ای را در سرنوشت ملی بسیاری از کشورها داشته است.
روش شناسی: با توجه به هدف اصلی پژوهش و مسائل مطرح شده، پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از نظر روش شناسی آمیخته (کیفی-کمی) می‌باشد، که ابتدا روش کیفی و سپس روش کمی اجرا شد. جامعه آماری از روسا و نایب-روسای هیئت‌های ورزشی، داوران، مربیان، بازیکنان، اساتید دانشگاه و کارمندان هیئت‌ها تشکیل شده بود. نمونه‌گیری در وهله اول پژوهش به صورت هدفمند بود؛ و نمونه‌گیری تا مرحله اشباع نظری انجام گرفت. در وهله دوم نیز با استخراج شاخص‌های مؤثر در انتخاب روسای هیئت‌های ورزشی با استفاده رویکرد وهله اول که رویکرد نظریه داده بنیاد بود، پرسش‌نامه‌ای تدوین گردید که پس طی مراحل استاندارد سازی بین نمونه‌های آماری مرتبط به بخش کمی پژوهش توزیع گردید.
یافته ها: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد 12 عامل و 35 سوال برای انتخاب شاخص‌های روسای هیئت‌های ورزشی اعتبار لازم را دارند. این عوامل مشمول شاخص ارتباطات، عوامل انسانی، اجتماعی، اقتصادی، شغلی، معرفی، پیشینه فرد، تقاضاهای نیروی انسانی، مدیرتی، نفوذ، تحصیلات و شاخص هماهنگی بود. تفاوت میانگین رتبه بین عامل-های حاصل شده نشان داد که شاخص‌های اجتماعی، ارتباطات و مدیرتی، نفوذ، تحصیلات به ترتیب بیشترین میانگین رتبه را داشتند. همچنین نتایج آزمون آنوای یک طرفه نشان داد بین دیدگاه شرکت‌کنندگان در مورد شاخص‌های عوامل انسانی، اجتماعی، اقتصادی، شغلی، معرفی و پیشینه فرد تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین علاوه بر ارائه مدل پژوهش و تأیید برازش آن مشخص گردید که بیشترین میزان سازنده بودن متعلق به عامل نفوذ با بتای استاندار0/031 و کمترین آن نیز به شاخص تقاضاهای نیروی انسانی با بتای استاندارد 0/025 بود.
بحث و نتیجه گیری: به طور کلی نتایج این تحقیق نشان داد که وقتی عاملی، جزئی از شاخص‌های انتخاب روسای هیئت‌های ورزشی محسوب می‌شود، آن عامل بایستی به عنوان معیارهای انتخاب روسای هئیت‌های ورزشی در نظر گرفته شود، نه برای قشر خاص و معدودی؛ زیرا در این صورت ارزش مؤلفه بودن خود را از دست خواهد داد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Identify the indicators of sport boards chiefs selection in Tehran province
Authors
Abstract
Introduction: Management as one of the main pillars of development in recent years, had a wide role in many of the country's national destiny.
Methodology: The main objective of the issue raised in regard to research and study the practical purpose, the mixed methodology (exploratory–sequential), which was initially qualitative and quantitative method was implemented. The population of sport heads and deputy heads, referees, coaches, players, faculty and staff committee was formed. Sampling was targeted and carried out until theoretical saturation.
Results: The results of data analysis showed that 12 factors and 35 questions were necessary to choose indicators of sport heads credibility. These factors included indicators of communication, human factors, social, economic, business, introduction, background, person, human resource demands, content management, influential, education and the harmonized index. The difference between the operating result showed that the average rating of social indicators, communication and management, influence, education had the highest average rating. The one-way ANOVA test results showed that the participants view about the indices of human factors, social, economic, business, introduction and background, had a significant difference.
Discussion: The results of this study showed that when a factor is one part of selection indicators of sport heads, that factor must be considered as selection criteria of head sport, not for a few special people because the value of constituents will be lost.
Keywords
Prioritize, Indicators, Sport boards chiefs selection, Tehran province