اثر اعتماد و ارزش درک شده بر نیات رفتاری مشتریان باشگاه‌های ورزشی شهر تهران
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.427
کد مقاله : 2677-10THCONF
نویسندگان
1ندارم
2دانشجوی دکتری
چکیده
مقدمه: در عصر کنونی ارزش آفرینی برای مشتری به منظور تأثیر گذاری بر رفتار او از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به طوری که کسب و کار امروزی اثرگذاری بر نیات رفتاری مشتریان را سرلوحه مأموریت خود قرار داده است.
روششناسی: روش تحقیق حاضر توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری آن‌ را مشتریان باشگاه‌های ورزشی شهر تهران تشکیل می‌دادند. حجم نمونه براساس روش تعیین حجم نمونه فرمول کوکران برای جامعه نامشخص384 نفر انتخاب گردید. روش نمونه‌گیری انتخاب در دسترس بود. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌های اعتماد مقیمی و رمضان (1390)؛ ارزش درک شده اگرت و اولاگا (2002) و نیات رفتاری زیتمل و همکاران (2003) به ترتیب با پایایی (804 /0، 995 /0، 799 /0) استفاده گردید.
نتایج: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد: ارزش درک شده بر نیات رفتاری مشتریان باشگاه‌های ورزشی اثر دارد. از معرف‌های ارزش درک شده قصد خرید بیشترین میزان اثرگذاری را بر نیات رفتاری مشتریان باشگاه‌های ورزشی داشت. این در حالی بود که رضایت اثر معناداری بر نیات رفتاری مشتریان باشگاه‌های ورزشی نداشت. همچنین مشخص گردید که ارزش درک شده بر اعتماد مشتریان باشگاه‌های ورزشی اثر دارد. از معرف‌های ارزش درک شده ارزش بیشترین میزان اثرگذاری را بر اعتماد مشتریان باشگاه‌های ورزشی دارد. این در حالی بود که بیان شفاهی و جستجو اثر معناداری بر نیات رفتاری مشتریان باشگاه‌های ورزشی نداشت. در ادامه همچنین مشخص شد که اعتماد نقش واسطه-های معناداری بین ارزش درک شده و نیات رفتاری مشتریان باشگاه‌های ورزشی ندارد.
بحث و نتیجهگیری: به طور کلی نتایج این تحقیق نشان داد که مشتریان ورزشی امروزه نه تنها انتظار خدمات مناسب و با ارزش را دارند بلکه خواستار صداقت و نیکخواهی نیز هستند. بنابراین با فراهم شدن بهینه چنین متغیرهای است که احتمالاً نیات رفتاری مشتریان باشگاه‌های ورزشی به طور مثبت ترغیب می‌شود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of trust and perceived value on customer behavioral intentions in Tehrna clubs
Authors
Shakiba Izadkhah, Kaveh Mirani
Abstract
Introduction: In the current era, value creation for the customer to influence his behavior has special importance. So that today's business customers impact on behavioral intentions put to the forefront of its mission. This research investigated the effect of trust and perceived value on customer behavioral intentions of sport clubs.
Methodology: Method of current research was descriptive-correlational. The population was customers of sport clubs in Tehran. The sample size was based on the Cochran formula of determining the sample size for unknown population was selected 384 individuals. Selective sampling was available. For data collection, Moghimi and Ramezan confidence questionnaire (2011), Eggert and Avlaga perceived value questionnaire (2002) and Zeithaml et al. behavioral intentions questionnaire (2003) with respective reliability of (0.804, 0.995 and 0.709) were used.
Results: The results of the analysis showed that perceived value had effect on customer behavioral intentions of sport clubs. In reagents of perceived value, intention to buy had the most impact on sport clubs customer behavioral intentions. It was while satisfying, had not a significant effect on behavioral intentions of sport clubs customers. It was also found that perceived value of sports clubs had effect on customer confidence of sports clubs. In reagents of perceived value had the most impact on sports clubs customer behavioral confidence, while oral expression and search had not a significant effect on behavioral intentions of sport clubs customers. In the following it was also found that confidence had not intermediary role between perceived value and customer behavioral intentions in sport clubs.
Discussion: Generally, results of this study showed that today sport customers not only expect good and valuable service but also demanding honesty and benevolence. So by optimal providing such variables that might behavioral intentions of sports clubs customers will be positively encouraged.
Keywords
Confidence, Perceived value, Behavioral intentions, Sport clubs customers