تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر عوامل آنژیوژنیکی (MMP-2) و آنژیواستاتیکی (ES) در زنان غیر فعال
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.429
کد مقاله : 2678-10THCONF
نویسندگان
1استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
2استاد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
3دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
چکیده
مقدمه: شناخت فعالیت‌ ورزشی که به بهترین شکل ممکن، باعث بروز پدیده آنژیوژنز شود، از اهمیت به‌سزایی برخوردار است. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر ماتریکس متالوپروتئینازـ2 (MMP-2) و اندوستاتین (ES) در زنان غیر فعال بوده است.
روششناسی: 20 زن غیر فعال به طور تصادفی در دو گروه تمرین هوازی و کنترل داوطلب شرکت در پژوهش حاضر شدند. تمرین هوازی به مدت 8 هفته، سه جلسه در هفته و هر جلسه به مدت 30 دقیقه با شدت 65 تا 70 درصد ضربان قلب بیشینه اجرا شد. از گروه تمرین هوازی و کنترل قبل و بعد از اتمام برنامه تمرینی در شرایط ناشتا برای سنجش مقادیر متغیرهای پژوهشی با استفاده از روش آزمایشگاهی آنزیم ایموانسی (ELISA) نمونه‌گیری خونی به عمل آمد.
یافته ها: داده‌های پژوهش با استفاده از آزمون آماریt همبسته وt مستقل در سطح معناداری (05/ 0> P ) تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحلیل آماری نشان داد، هشت هفته برنامه تمرین هوازی به طور معناداری مقادیر ES را کاهش و به طور غیر معناداری مقادیر MMP-2 را افزایش داد. همچنین نتایج آزمونt مستقل نیز نشان داد بین تمرین هوازی و کنترل در مقادیر ES تفاوت معناداری وجود دارد (05/ 0> P)
بحث و نتیجه گیری: این یافته‌ها نشان می‌دهند که هشت هفته برنامه تمرین هوازی به منظور توسعه شبکه مویرگی تعادل بین عوامل آنژیوژنیکی و آنژیوستاتیکی را به سمت فاکتورهای آنژیوژنیکی تغییر می‌دهد. یافته‌های این پژوهش می‌توانند منجر به درک بهتر فرآیند آنژیوژنز در نتیجه سازگاری با فعالیت ‌ورزشی هوازی گردند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The impact of 8 week aerobic training on angiogenesis (MMP-2) and angiostatic (ES) Factors in sedentary women
Authors
Javad Tolouei Azar, Ali Asghar Ravasi, Rahman Soori
Abstract
Introduction: It is important to know physical activities which could be effective to cause angiogenesis. In this regards, we investigated an 8-week aerobic training on Matrix Metalloproteinase-2 (MMP-2) Endostatin (ES) in sedentary women.
Methodology: For this aim 20 volunteer inactive women were chosen and were randomly dividend in 2 group of aerobic and control. Aerobic training 8 weeks of training for 3 times per week, each consisted of 30 minutes with intensity of 65-70% of maximum heart rate. Before and after performance, we have tested aerobic training and control group after an overnight fast. Blood Samples were taken used Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA) for research proposes. Using independent and dependent t-statistic testing in the significance level of (P<0.05), data were analyzed.
Results: Statistical analysis revealed that aerobic training, decreased ES to a significant level and increased MMP-2 to a non-significant level. Consequently, results of independent t-test revealed that there was obvious difference (P<0.05), between amount of ES in control and aerobic training.
Discussion: These results showed that the equilibrium between angiogenesis and angiostatic agents, as the result of aerobic training are shifted toward angiogenesis factors. These results help us to understand the process of angiogenesis in consistence with aerobic training activities.
Keywords
Aerobic training, Angiogenesis, MMP-2, ES, Sedentary women