تحلیل عامل های تاثیرگذار بر انگیزه داوطلبی داوطلبان نهمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.43
کد مقاله : 3567-10THCONF
نویسندگان
1دانشگاه آزاد اسلامى واحد علوم و تحقیقات تهران
2کارشناس ارشد پژوهشگاه تربیت بدنی
3دانشگاه ازاد
چکیده
مقدمه: از آن جا که نیروی داوطلبی یکی از ارکان مهم در برگزاری رویدادها بالاخص هشت دوره همایش های بین المللی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی بوده است و از این رو مدیران در هر دوره با چالش‌های مهمی در خصوص حفظ و نگهداری داوطلبان روبرو هستند. هدف از این پژوهش، تحلیل عامل های تاثیرگذار بر انگیزه های داوطلبی داوطلبان حاضر در نهمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی است.
روش شناسی: جامعه آماری پژوهش، کلیه 150 داوطلبان حاضر در نهمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی و نمونه نیز برابر با تعداد جامعه در نظر گرفته شد. جهت گردآوری داده های انگیزه داوطلبی از پرسشنامه محقق ساخته اندام (1387) استفاده شد. تجزیه و تحلیل آماری داده ها توسط دو روش آمار توصیفی و استنباطی صورت پذیرفت.
یافته ها: ترتیب اولویت عوامل موثر بررسی شده عبارت بودند از: عوامل شغلی، مادی، پیشرفت، حمایتی، اجتماعی، هدفمند، تعهد. همچنین با بررسی متغیرهای جمعیت شناختی سن، جنس، تحصیلات و وضعیت تاهل مشخص شد که تمایل افراد با تحصیلات دکتری و دانشجوی دکتری با انگیزه های مادی و شغلی و افراد با تحصیلات کارشناسی بیشتر با انگیزه های اجتماعی و پیشرفت بود. افراد مجرد و افراد با سن کمتر، بیشتر به عامل اجتماعی به عنوان اولین عامل ایجاد انگیزش و زنان کمتر از مزدان به مسائل مادی و شغلی پرداخته بودند.
بحث و نتیجه گیری: در انتها با بررسی پژوهش های صورت گرفته در همایش های مشابه قبلی و نتایج به دست آمده از این پژوهش می توان اینگونه نتیجه گرفت بهتر است به داوطلبان در سنین پایینتر و تحصیلات قبل از دکتری و کارشناسی ارشد اجازه همکاری بیشتری در همایش های پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی داده شود تا این همکاری عمر و کیفیت بیشتر و بهتری داشته باشد. هم چنین توجه به 7 عامل فوق الذکر راهبرد بسیار مهمی در حمایت از داوطلبان و حفظ آنان برای سازمان خواهد بود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Analysis of factors affecting the motivation of volunteers participating in the Ninth International Conference on Physical Education and Sport Sciences
Authors
Mahnaz Mehmandoost, Mohamad Sarreshtedari, Kazem Danesh Sani
Abstract
Introduction: Since the power of volunteerism is one of the key factors in events, particular the eight-time International Conferences on Physical Education and Sport Sciences. Therefore, the managers at each of the major challenges facing the conservation volunteers. The aim of this study was to analyze the factors affecting the motivation of volunteers participating in the Ninth International Conference on Physical Education and Sport Sciences.
Methodology: The study population included all 150 volunteers presented at the Ninth International Conference on Physical Education and Sport Sciences and the number of samples also were considered. Motivate volunteers to collect data questionnaire Andam (1387) was used.
Results: The results showed that the factors were: career agents, financial, development, education, social, purposeful, commitment. Examining the demographic variables showed that the tendency of people with Ph.D degree and Ph.D student with material incentives and employment and individuals with undergraduate education more socially motivated and progress. Single people and people with lower age, the more social factor cited as the first priority. Women were paid less than men material factor and career.
Discussion: Finally, you can review the research in the same conference and the results this study can be concluded since the loyalty of volunteers in volunteer management is one of the most important pillars. Volunteers are younger and better educated to Ph.D and Masters allow greater cooperation in Conferences to cooperate more and better quality. Also, paying attention to the above-mentioned seven factors, will be important strategy in support of the volunteers and retain them for the organization.
Keywords
Motivates volunteers, Volunteers, Ninth International Conference on Physical Education and Sport Sciences