شناسایی رابطه بین ترس از سرقت اینترنتی هویت بر قصد خرید آنلاین
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.430
نویسندگان
1ندارم
2دانشجوی دکتری
3دانشگاه ازاد، دانشکده مدیریت، گروه تربیت بدنی
چکیده
مقدمه: رشد فزاینده در معاملات اینترنتی با رشد جهانی تبادل اطلاعات اینترنتی، شبکه بندی اجتماعی، فراوانی دستگاه-های موبایل و نیز اقتصاد الکترونیک که با صعود و افزایش همزمان جرایم سایبری همراه است، در ارتباط است. این افزایش استفاده از فضای مجازی بسیاری از مصرف کنندگان را نسبت به سرقت اینترنتی هویت، نگران کرده است.
روش شناسی: روش این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را تماشاچیان فوتبال ایران تشکیل می‌دادند. روش نمونه‌گیری تصادفی در دسترس انتخاب شد. و نحوه گزینش نمونه با استفاده از فرمول حجم نمونه کوکران برای جامعه نامشخص، 384 نفر تعیین گردید. برای جمع‌آوری داده‌ها از دو پرسشنامه استاندارد 12 سوالی هیل و همکاران(2015) و پرسشنامه 10 استاندارد تو و همکاران(2012). به ترتیب با پایایی (733/ 0 و 779/ 0) استفاده شد.
یافته ها: نتایج یافته‌ها نشان داد که بین ترس از سرقت اینترنتی هویت بر قصد خرید آنلاین تماشاچیان فوتبال رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. افزون بر آن مشخص گردید که از معرف‌های قصد خرید متغیر بر ترس از سرقت اینترنتی هویت اثرگذار است. همچنین نتایج نشان داد که بین ترس از خسارت‌های مالی بر قصد خرید آنلاین رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
بحث و نتیجه گیری: به طور کلی نتایج این پژوهش نشان داد که مشتریان و تماشاچیان فوتبال امروزه نه تنها انتظار خدمات مناسب و با ارزش را دارند بلکه خواستار صداقت و نیکخواهی نیز هستند. بنابراین با فراهم شدن بهینه چنین متغیرهای است که احتمالاً قصد خرید آنلاین مشتریان و تماشاچیان فوتبال به طور مثبت ترغیب می‌شود. هر چه خرید آنلاینی برای مشتریان امن‌تر باشد و خیال آنها آسوده‌تر باشد. قطعا خود یک نوع تبلیغات است. هر چه مشتری رازی تر باشد. مشتریان جدید جذب خواهند شد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Identify the relationship between fear of online identity theft on the plan to online purchasing
Authors
Faranak Soheylinezhad, Kaveh Mirani, Ali Akbar Hoseynnezhad, Shahoo Zamani Dadaneh
Abstract
Introduction: The increasing global growth in internet transactions with online information exchange, social networking, e-commerce and mobile-device frequency is associated with the rise of cyber crimes at the same time. The increasing use of cyberspace concerned many consumers to online identity theft.
Methodology: The research method was descriptive. The population of this research were football fans. Random sampling were selected and the selection of sample using sample size formula for the unknown population, was 384. To collect data, two standard questionnaires with 12 questions, Hill and colleagues (2015) and 10 standard questionnaire of Toe and colleagues (2012) with reliability of 0.733 and 0.779 were respectively used.
Results: The results showed that there was a significant positive relationship between the fear of online identity theft and online shopping intention of football fans. In addition, it was found that the introduction of online identity theft affected purchase intention variable fear. The results showed there was a significant positive relationship between the fear of financial losses and the plan to online shopping.
Discussion: The results of this study showed that customers and football fans today not only expect good and valuable service but also demanding honesty. Thus, by providing the optimum parameters, customers and football fans will be positively encouraged to buy online. The online purchase is safer and more comfortable for customers. It is certainly a type of advertising to make the customer more m. New customers will be attracted
Keywords
Online identity theft, Plan to online purchasing, Online information exchange, Football fans