تاثیر هشت هفته تمرینات ایزومتریک و ایزوتونیک نوارهای بازکننده ی اندام تحتانی برتعادل دختران بسکتبالیست مبتلا به سندرم درد کشککی رانی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.431
کد مقاله : 2681-10THCONF
نویسندگان
1کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج،کرج، ایران
2استادیار آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج،کرج، ایران
3استاد یار آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران
چکیده
مقدمه: از میان آسیب‌های زانو یکی از شایع ترین آنها در ورزشکاران، سندرم درد کشککی - رانی می باشد. با وجود علل مختلف مطرح شده مانند، ضعف قدرت عضلات ران به ویژه عضلات ابداکتور و روتاتور خارجی و اکستنسورها ، یکی ازمشکلات بیان شده در این بیماران کاهش تعادل می‌باشد (1). حفظ تعادل از عناصر کلیدی جهت انجام موفقیت آمیز عملکردهای روزمره و فعالیت‌های ورزشی می‌باشد.
روش شناسی: تعداد 30 آزمودنی شامل دختران بسکتبالیست مبتلا به سندرم درد کشککی رانی با میانگین سنی بین 20 تا30 سال با توجه به تاییده پزشک و معیار های ورود و خروج از تحقیق به دوگروه تجربی ایزومتریک و ایزوتونیک وگروه کنترل تقسیم شدند. انجام هشت هفته تمرینات ایزومتریک و ایزوتونیک با تمرکز بر نوارهای بازکننده ی اندام تحتانی (سرینی بزرگ،راست رانی، دوقلو) در دو فاز چهار هفتگی به آزمودنی ها پیشنهاد شد که تنها تفاوت این دو فاز افزایش حجم تمرین در فاز دوم بود. گروه کنترل برنامه ی تمرینی خاصی را دریافت نکردند. پیش آزمون و پس آزمون ارزیابی شده از هر سه گروه شامل استفاده از آزمون لک لک برای تعادل ایستا و آزمون Y برای تعادل پویا بود است.
یافته ها: پس از سپری کردن هشت هفته تمرینات مجزای ایزومتریک و ایزوتونیک عضلات عنوان شده، با توجه به نتایج بدست آمده از پیش آزمون امتیازات هردو آزمون تعادل ایستا و پویا با افزایش معنادار (05/ 0 >P) دراین فاکتور به پایان رسید.
بحث و نتیجه گیری: تمرینات بازکننده ی نوارهای عضلانی در اندام تحتانی در دو بخش ایزومتریک و ایزوتونیک هر دو تاثیر معناداری را در افزایش تعادل نشان دادند. تمرینات ارائه شده را می توان با توجه به نوع تمرین که شامل تمرینات عضلات سرینی بزرگ، چهار سر و پلانتار فلکسور به عنوان یک زنجیره و نقش پایدار کنندگی آن ها در زمان ایستادن یک پا، می توان تاثیر تمرینات نوارهای عضلانی باز کننده ی اندام تحتانی را در بالابردن نقش پایدارکنندگی عضلات در زمان انجام تست تعادل Y عاملی برای افزایش تعادل و حفظ مرکز ثقل در سطح تکیه گاه در زمان انجام تست دانست (2).
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of eight week isometric and isotonic training of lower limb extensor muscle sling on the balance of female basketball players suffering from patellofemoral pain syndrome
Authors
Seyede Zahra Salamifar, Mohammad Hosein Nasermeli, Behnaz Ganji Namin
Abstract
Introduction: Patellofemoral Pain Syndrome (PFPS) is one of the most common knee disorders among athletes. One of the main issues that patients with PFPS suffer from is lack of balance, the absence of which interferes with daily and sport activities.
Methodology: 30 female basketball players with sport history over 3 years were randomly divided into three groups; group 1 (n=10) which underwent lower limbs muscle sling isometric exercises, group 2 (n=10) which underwent lower limbs muscle sling isotonic exercises and group 3 (n=10) which was divided as the control group. Experimental groups (1 & 2) received 8 weeks of exercises while the control group received no specific exercises. Basketball players were analyzed 24 hours before and 48 hours after the eight week exercises using Stork Static Balance Test (SSBT) and Y Dynamic Balance Test (YDBT).
Results: Eight weeks after EMSII exercises, when scores were compared to the values before exercises, SSBT differed significantly (p=0.001) between both isometric and isotonic groups in comparison with the control group. Differences between isometric group with the control group were observed (p=0.001) and between isotonic with control group were observed (p=0.003). As a consequence no significant difference (p=1) was observed between isometric and isotonic groups. In YDBT, significant differences (p=0.001) were observed before and after the exercises in all groups. Differences between isometric group and the control group and also between isotonic group and the control group had no significant differences (p=0.001). In fact, any significant differences (p=0.06) were not observed between isometric and isotonic exercises.
Discussion: Eight week muscle sling isometric and isotonic exercises may lead to an increase in the static and the dynamic balances in female basketball players with PFPS. But there were no significant differences in effectiveness of isometric and isotonic exercises.
Keywords
Patellofemoral pain syndrome, Extensor muscle sling, Isometric exercises, Isotonic exercises, Balance