اثر یک دوره تمرینات کششی به روش PNF بر تعادل ایستا
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.432
نویسندگان
1استاد حق التدریس
2استادیار، مرکز تحقیقات طب‌ورزشی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران
چکیده
مقدمه: شواهد نشان داده‌اند‌که تمرینات کششی باعث بهبود دامنه‌حرکتی مفصل می‌شوند ولی بهبودی در عملکرد عضله ایجاد نمی‌کنند و بطور موقت باعث کاهش عملکرد فرد و کاهش نیرو و توان عضله می‌شود. هدف مطالعه حاضر این بود که آیا تمرینات کششی به روش PNF بر تعادل ایستا اثر معکوس دارد.
روش‌شناسی: 22 نفر دختر ورزشکار20- 15سال بدون مشکلات پاتولوژی در ران، زانو‌و‌کمر بصورت هدفمند و دردسترس انتخاب شدند. این افراد در دو گروه 11 نفره (کشش PNF و کنترل) قرار داده‌شدند. گروه کشش PNF (شیوه C-R ) بر اساس اصل اضافه بار فزاینده به مدت 8 هفته، 3 جلسه در هفته با سه ست 15 ثانیه‌ای و 10 ثانیه استراحت به تمرین پرداختند. گروه کنترل هیچ تمرینی نداشت. تعادل ایستا با آزمون ارزیابی‌خطاهای‌تعادل‌ایستا در شش وضعیت مورد بررسی قرار گرفت. میانگین متغیرها با آزمون‌های t مستقل و t همبسته در سطح 05/ 0>P مقایسه شد.
یافته ها: نتایج t همبسته نشان داد که پیشرفت معناداری در 3 وضعیت از آزمون ارزیابی‌خطاهای‌تعادل‌ایستا در گروه تجربی (تعادل تک پا روی سطح نرم، تعادل دو پا روی سطح نرم و تعادل به حالت جلوـ عقب (تاندم) روی سطح سخت) مشاهده شد(0001/ 0>P). در 3 وضعیت تعادل دو پا روی سطح سخت، تعادل جلوـ عقب روی سطح نرم و تعادل تک پا روی سطح سخت افزایش بود ولی معنادار نبود(11/ 0<P). تفاوت معناداری در گروه کنترل مشاهده نشد. نتایج t مستقل نشان داد که در دو وضعیت تعادل ایستا یعنی دو پا روی سطح نرم و جلوـ عقب روی سطح نرم تفاوتی بین گروه کنترل و تجربی مشاهده نشد(4/ 0<P). ولی در چهار وضعیت دیگر تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده شد (04/ 0>P).
بحث و نتیجه‌گیری: کشش به روش PNF (شیوه C-R) باعث بهبود تعادل در وضعیت‌های آسانتر می‌شود ولی در مراحل سخت‌تر تعادل ایستا، افزایش بود ولی معنادار نبود. به‌طور کلی این تمرینات چون همراه با افزایش فشار می‌باشد عملکرد عضله بهبود می‌یابد و اثر کمتری بر مختل شدن تعادل دارد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of PNF stretching exercises on static balance
Authors
Leila Shah Mohamadiyan, Mahnaz Marvi Esfahani
Abstract
Introduction: Evidences have shown that stretching exercises can improve joint range of motion. However, they do not improve muscle function and temporarily reduce performance, muscle force and power. The aim of this study was whether PNF stretching exercises have a negative effect on balance.
Methodology: 22 female athletes aged 15-20 years without pathology problems in the hip, knee and lower back were selected as targeted and available. These people were put into two groups of 11 persons (PNF stretching and control). PNF stretching (C-R method) group performed 8 weeks, 3 sessions per week with three sets of 15-seconds and 10-seconds break based on the principle of overload. The control group did not receive any stretching exercise. Static balance was evaluated by static balance errors test (BESS) in the six situations. The data were analyzed using independent and dependent t-test (P<0.05).
Results: In both groups, the results of dependent t-test showed significant improvement in 3 positions of BESS test (single leg balance on the soft surface, double leg balance on the hard surface and balance front to rear (tandem) on the hard surface) (P<0.0001). In the three other positions of BESS test (single leg balance on the hard surface, double leg balance on the soft surface and balance front to rear (tandem) on the soft surface) there wasn't any significant difference (P>0.11). There was no significant difference in the control group. The results of independent t-test showed that there were no significant differences in two positions of static balance (double leg balance on the soft and tandem teas on the soft surface) between experimental and control groups (p<0.4). There were significant differences in 4 positions between two groups (P<0.04).
Discussion: The PNF stretching exercises (C-R method) improved balance in the easier situations but in the difficult situations, there were not significant improvement. These exercises are with a pressure increase; as a result, they can improve muscle function and they have fewer effects on balance disruption.
Keywords
Static balance, PNF stretching exercise