مقایسه ویژگیهای شخصیتی زنان فعال دارای خالکوبی و بدون خالکوبی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.433
کد مقاله : 2684-10THCONF
نویسندگان
1دانشجوی دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرج
2هیت علمی دانشگاه زنجان
3عضو هیاًت علمی / دانشگاه زنجان
چکیده
مقدمه: قرارگرفتن موادرنگی با منشاء خارجی در زیر پوست باعث تغییرات رنگی میشود، که خالکوبی می نامیم. از آنجایی که خالکوبی افراد برگرفته از شخصیت روحی، روانی و نحوه تفکر و نگرش آنان به محیط پیرامون بوده و در رفتارهای عملی آنان نیز بطور غیر مستقیم مرتبط وتاثیرگذار میباشند، شناخت این ارتباطات دارای اهمیت میباشد. مرور پژوهشهای گذشته نتایج متناقضی رانشان میدهد. هدف از انجام پژوهش، مقایسه ویژگیهای شخصیتی زنان فعال دارای خالکوبی و بدون خالکوبی است.
روش شناسی: نمونه آماری این پژوهش شامل 120 نفر از افرادی بودند که حداقل به مدت یک سال و سه جلسه در هفته به مدت یک ساعت و نیم در سالن های ورزشی شهر به فعالیت می پرداختند که 60 نفرزنان دارای فعالیت بدنی دارای خالکوبی، 60 نفر زنان دارای فعالیت بدنی بدون خالکوبی که به روش نمونه گیری در دسترس انجام شد. از پرسشنامه MMPI برای گردآوری اطلاعات مربوط به ویژگیهای شخصیتی استفاده شد. تحلیل آماری با استفاده از آزمون MANOVA ونرم افزار SPSS نسخه 16 انجام شد.
یافته ها: میزان هیپوکندری به طور معناداری در گروه فعال دارای خالکوبی بیشتر از گروه فعال بدون خالکوبی بود (041/ 0= p). در سایر خرده مقیاسهای MMPI تفاوتی بین دوگروه وجود نداشت.
بحث و نتیجه گیری: یافته های این پژوهش شواهدی را ارائه میکند مبنی بر این که ویژگیهای شخصیتی میتواند بر داشتن خالکوبی در افراد فعال تاثیر گذار باشد. پژوهشها نشان داده اند که احتمال مبادرت به خالکوبی در افراد دارای هیپوکندری بیشتر است. این امر نشان میدهد که وجود خالکوبی در میان افراد فعال احتمالا ناشی از احساس خود بیمارانگاری آنهاست.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Comparing personality traits of active women with and without tattoo
Authors
Javad Salehi, Ahmad Rahmani
Abstract
Introduction: The insertion of exogenous dye under the skin changing the color is called tattoo. Review of previous studies has shown conflicting results. The aim of this study was to compare characteristics of women with and without tattoo in active group.
Methodology: The sample group consisted of 120 people who exercised in city gyms at least three times a week for one and half an hour who 60 of them had tattoo on their body and the others did not. MMPI questionnaire was used to gather information on personality traits. Statistical analysis was done using software MANOVA and SSPS software - version 16.
Results: The Hypochondria’s level was significantly higher in active group with tattoos than the group who had no tattoos. In other MMPI subscales there were no difference between two groups.
Discussion: The findings of this study provide evidence that personality traits can affect people having tattoo. Studies have shown that people with high Hypochondria are more likely to engage in tattooing. This suggests that the presence of tattoos among active group is probably caused by a sense of being ill in this group.
Keywords
Women with physical activity, With and without tattoo