موانع جذب دختران به باشگاه‌های ورزشی خصوصی در استان کردستان
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.434
کد مقاله : 2679-10THCONF
نویسندگان
1دانشجوی دکتری
2هیئت علمی دانشگاه کردستان
چکیده
مقدمه: ورزش به عنوان پدیده‌ای مهیج، برانگیزننده، موجب اتحاد ملی، عامل توسعه و ارتقای سلامت در اجتماع، جایگاه مهمی در جامعه بر عهده دارد.
روش شناسی: با توجه به هدف اصلی پژوهش و مسائل مطرح شده، پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از نظر روش شناسی آمیخته (کیفی-کمی) می‌باشد، که ابتدا روش کیفی و سپس روش کمی اجرا شد. جامعه آماری این پژوهش، مدیران، مربیان و ورزشکاران باشگاه‌های خصوصی ورزشی استان کردستان بودند، که تعداد مدیران باشگاه‌های خصوصی ورزشی به صورت سرشمار تعداد مدیران 35 باشگاه انتخاب و همین تعداد نیز برای مربیان باشگاه‌های خصوصی ورزشی در نظر گرفته شد، و همچنین تعداد 200 نفر نیز برای ورزشکار به صورت تصادفی مدنظر قرار گرفت. این پژوهش شامل چندین مراحل است، در مرحله کیفی از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته با مدیران و ورزشکاران باشگاه‌های خصوصی ورزشی استان کردستان داده‌ها جمع‌آوری شدند. بعد از پیاده‌سازی مصاحبه‌های انجام‌شده، اقدام به شناسایی کدهای مفهومی از متن مصاحبه‌ها شد، متن مصاحبه‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده‌ها همزمان و به طور مستمر با جمع آوری اطلاعات انجام گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش تحلیل محتوی برای استخراج مفاهیم استفاده شد. با استفاده از این روش مفاهیم آشکار و پنهان مشخص شد.
یافته ها: روایی‌سازه موانع جذب دختران در باشگاه‌های خصوصی از طریق تحلیل مؤلفه‌های اصلی با چرخش واریماکس انجام شد. همچنین با توجه به اینکه پرسشنامه محقق ساخته بود. ابتدا از تحلیل عاملی اکتشافی جهت تایید مولفه‌های موانع جذب دختران استفاده شد. سپس برای تایید سوالات از تحلیل عامل مرتبه دوم استفاده شد. و پس از تایید و حذف یک سوال از معادلات ساختاری و رسم مدل استفاده گردید. همچنین نتیجه آزمون کرویت بارتلت معنادار می‌باشد.
بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان داد که موانع فیزیکی و امکانات بیشترین مانع برای ورود دختران به باشگاه‌های ورزشی می‌باشد، و دیگر موانع به ترتیب موانع اقتصادی، نقش مربی و مکان باشگاه بود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Barriers to attract girls to private sport clubs in Kurdistan province
Authors
saeed sadeghiy boroujerdi
Abstract
Introduction: Sport as an exciting phenomenon, motivating, national unity cause, and development of health promotion in the community, plays an important role in society.
Methodology: The main objective of the issue raised in regard to research and study the practical purpose, the mixed methodology (qualitative-quantitative) was based on qualitative and quantitative method implemented first. The population of this study included managers, coaches and athletes and private sport clubs in Kurdistan province, the number of managers of private sport clubs for census managers as many as 35 clubs for sports coaches were considered as private clubs, as well as 200 were randomly considered for the athletes. This study consisted of several steps, the qualitative phase through semi-structured interviews with managers and private sport clubs athletes Kurdistan data were collected. Interviews conducted after implementation, the concept of the content of the interviews was to identify codes, text press briefing was analyzed. Analysis of the data was carried out simultaneously and continuously with collecting information. To analyze data, content analysis method was used to extract concepts. Using this method is obvious and hidden implications became clear.
Results: Barriers to attract girls in private clubs through the analysis of main components with varimax rotation was performed. Given that the questionnaire was also made. First, exploratory factor analysis was used to verify the components barriers to attract girls. The second order factor analysis was used to confirm the prompt, and after approval and draw a question of structural equation model was used. The result is the significant Bartlett's test of sphericity.
Discussion: The results showed that physical barriers and the facilities are the biggest obstacles for girls to attract in sport clubs, and other barriers are economic, the role of the coach and the club location.
Keywords
Girls, Barriers to attract, Sports clubs, Kurdistan province