اثر نوگرایی مصرف کننده بر سبک های خرید پوشاک ورزشی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.435
کد مقاله : 2685-10THCONF
نویسندگان
1دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده تربیت بدنی دانشگاه رازی کرمانشاه
2دانشیار، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.
3استادیار و هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه
چکیده
مقدمه: نوگرایی و عرضة محصول جدید نقش مهمی در رشد و سوددهی شرکت‌ها دارد. بنابراین، شرکت ها خود را ملزم می دانند که ابداعات و نوآوری های خود را به صورت مکرر، در فواصل زمانی کوتاه، به بازار عرضه کنند تا نیازِ مشتریان خود را برآورده سازند و با رقبای خود برابری کنند. نوگرایی مصرف کننده این تمایل را در او ایجاد می کند تا به سراغ محصولات جدید و متفاوت برود، بدین دلیل مصرف کنندگان نوگرا نقشی کلیدی در موفقیت محصولات و خدمات جدید یا اصلاح شده دارند. این پژوهش به دنبال بررسی تأثیر نوگرایی مصرف کنندگان بر سبک های تصمیم گیری خرید آنان است که در آن رابطه بین دو نوع از نوگرایی مصرف کنندگان ( احساسی و شناختی ) و سبک های تصمیم گیری خرید آنان مورد بررسی قرار می گیرد.
روش شناسی: روش پژوهش حاضر توصیفی – پیمایشی است و جامعه آماری آن، دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه بودند. نمونه آماری تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی متناسب با حجم جامعه انتخاب شد. در پژوهش حاضر، برای گردآوری داده ها از روش میدانی استفاده شد. بدین‌صورت که بر اساس اختصاص بهینه تعداد 325 پرسشنامه (پرسشنامه سبک خرید و پرسشنامه نوگرایی) بین دانشجویان توزیع شد که تعداد 301 پرسشنامه صحیح و کامل برگشت داده شد که همین تعداد به عنوان نمونه آماری تحقیق در نظر گرفته شد.
یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که نوگرایی شناختی بر سبک های تصمیم گیری خرید (آگاهی از کیفیت، آگاهی از قیمت و سردرگمی) و نوگرایی احساسی بر سبک های تصمیم گیری خرید (مدگرایی، عادت گرایی، آگاهی از برند، صحه گذاری، بی برنامگی و سرگرمی) تأثیر مستقیمی دارد.
بحث و‌ نتیجه گیری: این یافته ها به مدیران بازاریابی ورزشی کمک می کند که بینش عمیق تری نسبت به توسعه و بازاریابی محصولات جدید ورزشی داشته باشند و بتوانند برای هدف قرار دادن گروه یا بخش خاصی از مصرف کنندگان خود، رویکرد کارآمدتری اتخاذ کنند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Effect of consumer modernity on shopping styles of sports clothing
Authors
Zeynab Rahmati Asl, Bahram Yousefi, Ali Ashraf Khazaei
Abstract
Introduction: Modernity and the launching of new products play an important role in the growth and profitability of the company. So companies make themselves proffer their innovations repeatedly, in short periods, to the market to meet the needs of their customers and their competitors. The consumer modernity makes a tendency in him to go to new and different products, this is because modern consumers play a key role in the success of their new or modified products and services. This research aimed to examine the effect of the consumer modernity on shopping styles and the relationship between the two types of modernism consumers (sensory and cognitive) and styles.
Methodology: This study is descriptive survey and statistical society included the students of Razi University in Kermanshah. The statistic sample of the research was chosen according to random sampling in selected volume. In the present study field method was used to collect data. So that based on optimal allocation, 325 questionnaires (shopping style questionnaires and innovativeness questionnaire) were distributed among the students which 301 questionnaires were returned correctly and completed taken as the sample.
Results: The findings suggested that cognitive modernity affected purchasing decisions styles "quality awareness, awareness of the cost and confusion" and sensory modernity of purchasing decision styles, "fashion-oriented, habit-oriented, brand awareness, validation, disorganization and entertainment " directly.
Discussion: These findings will help the sports marketing managers to deepen their insight into the development and marketing of new products for sport, be able to target group or a particular part of their consumers and adopt a more effective approach.
Keywords
Consumer modernity, sensory modernity, cognitive modernity, style of decision-making