اثر تجربه و تداخل زمینه ای بر یادگیری مهارت های منتخب هندبال
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.436
کد مقاله : 2688-10THCONF
نویسندگان
1کارشناس ارشد تربیت بدنی
2دکتری رفتار حرکتی
3دانشجوی کارشناسی ارشد
چکیده
مقدمه: تداخل زمینه ای زمانی رخ می دهد که فرد چند مهارت مختلف اما مرتبط را تمرین نماید، هدف این پژوهش بررسی اثر تجربه و تداخل زمینه ای بر یادگیری سه مهارت پاس سینه به سینه _ شوت سه گام و پاس بالای سر در رشته هندبال بود.
روش شناسی: جامعه آماری این تحقیق را 200 نفراز دانش آموزان دختر گروه سنی 11 تا 13 سال تشکیل می‌دادند که 80 نفر از آنها به صورت تصادفی انتخاب شدند. همه آزمودنی‌ها پس از ثبت مشخصات فردی در پیش آزمون که شامل پاس سینه، پاس بالای سر، شوت سه گام، بود، شرکت نموده هر مهارت را 5 بار اجرا نمودند و سپس افراد در 4 گروه 20 نفره (مبتدی /مسدود، مبتدی/ تصادفی، نیمه ماهر /مسدود، نیمه ماهر /تصادفی) قرار گرفتند. سپس شیوه اجرا صحیح آموزش داده شد و از شرکت‌کنندگان خواسته شد مطابق با گروه‌های مسدود و تصادفی هر مهارت را 20 بار تمرین نماید و در روز بعد در آزمون یادداری شرکت نموده و مهارت را 5 بار اجرا نماید.
یافته ها: برای بررسی نرمال بودن داده‌ها از کولموگروف-اسمیرنوف استفاده گردیدو از آن جائیکه که شرط نرمال بودن داده‌ها رعایت نشده بود، برای پردازش داده‌ها از آزمون‌های ناپارامتریک استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون یومان-ویتنی نشان داد برنامه‌های تمرینات مسدود در افراد مبتدی اثر تداخل زمینه‌ای را بارز نکرده است و بین گره‌های با تمرین مسدود و تصادفی اثر معناداری دیده نشد. همچنین برنامه‌های تمرین مسدود و تصادفی مهارت‌های هندبال، در افراد نیمه‌ماهر اثر تداخل زمینه‌ای را بجز در مهارت پاس بالای سر بارز نکرده است و بین گروه‌ها با تمرین مسدود و تصادفی بجز در مهارت پاس بالای سر تفاوت معناداری دیده نشد. گروه با تمرین مسدود در مهارت پاس بغل گوش عملکرد بهتری نسبت به گروه با تمرین تصادفی داشتند.
بحث و نتیجه گیری: به نظر می‌رسد تعداد کوشش‌های تمرینی و نوع تکلیف در نتایج بدست آمده اثرگذار باشد.این نتایج می‌تواند مؤید این نکته باشد که حتی افراد نیمه‌ماهر در شرایط میدانی با تکالیف دشوارتر نیاز به تعداد تلاش بیشتری برای یادگیری مهارت دارند، یک توضیح برای اینکه چرا تغییر مهارت یا برنامه حرکتی، یادگیری را بر اساس توانایی یادگیرنده افزایش می‌دهد به چرائی پردازش اطلاعات مربوط می‌شود، بر اساس مدل تقطیع اطلاعات میلر و نیوئل و روزنبام توانائی پردازش اطلاعات فرد محدود است و میزان اطلاعاتی که فرد قادر است در هر زمان پردازش نماید، نمی-تواند افزایش یابد، اما کارایی پردازش اطلاعات می‌تواند بهبود یابد .
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of contextual interference and experience on learning of handball selected skills
Authors
Zeinab Ebrahimi, Elahe Hashemi Ahooei, Seyed Mohammad Hashemi Ahooei
Abstract
Introduction: When a person practice some skills which are related to each other, contextual interference occur. This study investigated the experiences and contextual interference effect on learning three selected skills in handball.
Methodology: The subjects of this study consisted of 200 female students aged 11 to 13 years. 80 female students were randomly selected for this purpose. All participants completed the personal information form and then examined in pre-test included chest pass, overhead pass, three step shot. Each person performed each skills 5 times. Then people were placed in fourth group of 20 (novel/block; novel/random, semi-skilled/block, semi-skilled/random). After correct training way of implementation, the participants were requested to practice each skill 20 times with blocked and randomized groups and participated in retention test of the next day and performed each skill 5 times.
Results: To check the normality of the data, Kolmogorov-Smirnov was used. Hence the data normality did not observe a non-parametric test used for data processing. U-Mann-Whitney test results revealed that blocked training programs in beginners did not clear the effect of contextual and there was no significant effect between groups with blocked and randomized exercises. Also blocked and randomized training programs of handball skills had not marked interference effect in semi-skilled persons except overhead passing skill and no significant effect were seen between groups with blocked and randomized exercises except overhead passing skill. Group with blocked practice were better than random practice group in next to ears passing skill.
Discussion: It seems that the number and type of task training affected the results. These results can be confirmed by the fact that even semi-skilled people to work in difficult field conditions require a greater effort to learn skills, an explanation for the reason that why changing skill or motor program increase learning base on learner's ability and is related to the reason of information processing. Based on Miller and Newell information segmentation mode, person's ability to process information is limited and level of information which a person is able to process cannot be increase but efficiency of information processing can be improve
Keywords
Contextual interference, Motor learning, Acquisition, Retention