اثر تمرینات عملکردی کتف در محیط کار بر درد مزمن ناحیه گردن-شانه‌ و ناتوانی عملکردی پرستاران
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.437
نویسندگان
1دانشجوی دکترای آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران، ایران
2دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی-واحد کرج، ایران
3استادیار رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی-واحد کرج، ایران
چکیده
مقدمه: پویایی و پایداری کتف با سیستم عضلانی احاطه کننده کتف فراهم می شود. این سیستم عضلانی شامل ذوزنقه (فوقانی، میانی و تحتانی)، دندانه ای قدامی، بالا آورنده کتف (گوشه ای)، متوازی الاضلاع، و سینه ای کوچک می باشد. عضلات کتف نقش دوگانه ای در موقعیت یابی کتف در حین انتقال همزمان بارها بین اندام های فوقانی و ستون مهره ها (از جمله مهرهای گردنی) دارند. بنابراین، اختلال در کارکرد عضلات کتف می تواند منجر به افزایش بار روی مهره های گردنی و در نتیجه درد شود.
روش شناسی: تعداد 40 پرستار دارای درد مزمن در ناحیه گردن -شانه به صورت هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه تمرین عملکردی و کنترل تقسیم شدند. در مرحله پیش آزمون شدت درد ناحیه گردن/شانه و ناتوانی عملکردی پرستاران سنجیده شد. در مرحله مداخله، گروه تمرین به صورت20×3 دقیقه در هفته به مدت 10 هفته در ساعات کاری تمرین کرد. گروه تمرین، تمرینات عملکردی کتف را با تمریناتی اجرا کرد که بدنبال فعالسازی زیاد عضلات دندانه ای قدامی و قسمت تحتانی ذوزنقه، اما با سطح پایین فعالسازی قسمت فوقانی ذوزنقه، بودند. در مرحله پس آزمون، دوباره درد و ناتوانی عملکرد گروه های تحقیق اندازه گیری شدند.
یافته ها: آنها تاثیر معنی دار نداشت (05/ 0<p).
بحث و نتیجه گیری: به نظر می رسد به دلیل ماهیت تکراری شغل پرستاری (مانند کار با کامپیوتر، گزارش نویسی) افزایش فعالیت عضلانی در قسمت فوقانی عضله ذوزنقه منجر به بهم خوردن تعادل عضلانی در کتف شده است. لذا کاهش درد در ناحیه گردن/شانه ممکن است به این دلیل باشد که تمرینات عملکردی به گونه ای طراحی شده بودند تا منجر به جبران این نقص شوند، زیرا هدف این تمرینات افزایش فعالیت قسمت تحتانی ذوزنقه، در حین به حداقل رساندن فعالیت عضلانی قسمت فوقانی ذوزنقه، بود. ممکن است کاهش درد در این ناحیه به دلیل همین مکانیزم باشد. به طور کلی، به نظر می رسد عضلات ناحیه کتف، بویژه عضلات ذوزنقه ای و دندانه ای قدامی می توانند نقش مهمی در درد ناحیه گردن/شانه داشته باشند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of scapular function training in working environment on chronic pain of neck-shoulder region and functional disability among nurses
Authors
Azadeh Rahimi, alireza rahimi, Mohialdin Bahari
Abstract
Introduction: The purpose of this research was to investigate the effect of scapula functional exercise in working area on neck- shoulder chronic pain.
Methodology: For this research 40 nurses (20 male and 20 female) with chronic pain in neck-shoulder were chosen and divided in two groups. This research had 3 steps: A) before starting exercise (pre-test) B) during functional exercise C) after functional exercise (post-test). In pre-test, neck-shoulder pain and functional disability of nurses were measured. In step B, experiment group (functional exercise) performed scheduled exercises three times in a day, each time 20 minutes for 10 weeks. The scheduled exercises were based on adding activity of serratus anterior muscles and lower trapezium with low level activity of upper trapezium. In post-test the level of pain and functional disability of groups were measured.
Results: The results showed that the functional exercises made a visible decrease of pain in neck and shoulder (p<0.05) but had not a visible effect on disability (p>0.05 )
Discussion: In general, it seems that scapula muscles specially trapezium muscles and serratus anterior have a great role in neck-shoulder pain.
Keywords
Functional training, Pain, Neck-shoulder, Disability, Nurses