تاثیر یک دوره تمرین اینتروال بر بیان ژن فاکتورهای P53و Bax در تومور موش های مبتلا به سرطان پستان
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.438
کد مقاله : 2692-10THCONF
نویسندگان
1کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی,دانشکده علوم ورزشی,دانشگاه آزاد تهران مرکز,تهران,ایران
2استاد فیزیولوژی ورزشی,دانشگاه تربیت مدرس,تهران,ایران
چکیده
مقدمه: سرطان یک بیماری مهلک در جوامع امروزیست که به علت تقسیم غیر قابل کنترل، غیر طبیعی و انتشار کلونی سلولهای تغییر شکل یافته، بوجود می آید. در بین انواع آن ، سرطان پستان به عنوان یک بیماری کشنده و شایع در جوامع شناخته شده است . پژوهش حاضر بررسی تمرین اینتروال بر بیان فاکتورهای P53 و Bax در بافت تومور موش های مبتلا به سرطان پستان است.
روش شناسی: تعداد 6 سر موش بالب سی ماده (5 تا6 هفته، وزن 17 گرم) به طور تصادفی در دو گروه سه تایی: گروه اول (سرطان- تمرین اینتروال) ، گروه دوم (سرطان – بدون تمرین) قرار گرفتند. جهت القای سرطان از رده سلولی 4T1 و از طریق تزریق سلول استفاده شد. پروتکل تمرین تناوبی با شدت متوسط به مدت 12 هفته و هفته ای پنج جلسه انجام شد، همچنین برای تعیین شدت تمرین مناسب از تست فزاینده استفاده شد. 48 ساعت پس از اجرای آخرین جلسه تمرینی ، موشها برای سنجش متغیرهای پژوهشی قربانی شدند. بیان ژن فاکتورهای آپوپتوزی شامل P53 و Bax در بافت تومور موش های مبتلا به سرطان پستان از روش کمی Real-time و جهت تعیین معنی دار بودن تفاوت بین متغیرها از آزمون t مستقل استفاده شد.
یاقته ها: افزایش هر دو ژن P53 و Bax در گروه تجربی نسبت به کنترل مشاهده شد با این حال تنها نتایج مربوط به افزایش پروتئین Bax در گروه تمرین نسبت به گروه کنترل (P<0.05) از نظر آماری معنی دار بود.
بحث و نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده از این مطالعه می توان نتیجه گرفت که اجرای فعالیت ورزشی به شکل اینتروال در دراز مدت منجر به افزایش آپوپتوز در بافت تومور می شود که می تواند به عنوان یک سازوکار مثبت در درمان و جلوگیری از رشد تومور قلمداد شود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of interval training on P53 and Bax genes expression in tumor of mice with breast cancer
Authors
Hossein Heidarzadeh, Hamid Aghaalinejad
Abstract
Introduction: Cancer is a deadly disease in today's society due to uncontrolled division of abnormal cells in the colony of deformed arise. Among the types of cancer, breast cancer as a deadly disease is prevalent. The present study investigated interval training on the expression of P53 and Bax in the tumor tissue of mice with breast cancer.
Methodology: A total of 6 mice (Balb/c) of 5 to 6 weeks, mean body mass 17 g were randomly divided into two groups: the first group (cancer- training), group two (cancer-no training). To induce cancer, cell line 4T1 cells were used through injection. Medium intensity interval training protocol was carried out for 12 weeks, five sessions in a week, as well as incremental test was used to determine the appropriate training intensity. 48 hours after the last training session, the mice were sacrificed to measure variables. Expression of apoptosis included P53 and Bax in the tumor tissue of mice with breast cancer were examined by quantitative real-time. To determine the significance of differences between variables independent t-test was used.
Results: The increase of both P53 and Bax genes expression in experimental group compared to the control was observed, however, only results in increased Bax protein in the exercise group compared to the control group (P <0.05) was significant.
Discussion: Based on the results of this study, it can be concluded that the implementation of long-term interval training leads to increased apoptosis in the tumor tissue which can be used as a positive mechanism to be considered in the treatment and prevention of tumor growth.
Keywords
Breast cancer, Apoptosis, P53 and Bax genes expression, Interval training