تاثیر مهارت‌های ارتباطی کارآفرینانه مدیران کسب و کارهای ورزشی برافزایش رضایت مشتریان (مطالعه موردی باشگاههای خصوصی شهر اهواز)
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.439
نویسندگان
دانشجو
چکیده
مقدمه: ورزش به عنوان یک بخش بزرگ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی با کارآفرینی دارای تعامل پویا وسازنده است. هم اکنون در کشورهای پیشرفته صنعت ورزش در بین 10صنعت سود آور جایگاه مناسبی را به خود اختصاص داده است. مطالعات نشان می‌دهد موفقیت کسب و کارها در گرو ارتباطات اثربخش می‌باشد از آنجایی که ورزش و کسب و کارهای ورزشی جایگاه مناسبی را درسطح جهان به خود اختصاص داده است با توسعه کسب و کارها در حوزه ورزشی می‌توان مشاغل جدیدی را ایجاد نمود.
روش شناسی: روش تحقیق توصیفی _ همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق 364 مشتریان باشگاه‌های ورزشی خصوصی شهر اهواز بودند. برای جمع آوری داده‌ها از دو پرسشنامه، مهارت‌های ارتباطی و رضایت مشتری آزموده و همکاران (1391) استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده استفاده گردید.
یافته ها: نتایج ضریب همبستگی نشان می‌دهد که رابطه معناداری بین مهارتهای ارتباطی با رضایت مشتری وجود دارد. همچنین نتایج ضریب رگرسیون حاکی از همبستگی 245/ 0. بین دو متغیر با ضریب تعیین تعدیل شده 058/ 0 می‌باشد. نتایج ضریب استانداره شده رگرسیون نشان می‌دهد مولفه مهارتهای ارتباطی برابر 254/ 0 معنی‌دار است اما رضایت مشتری برابر با 865/ 2 معنی‌دار نیست.
بحث و نتیجه گیری: نتایج این پژوهش با نتایج تحقیقات گودرزی و همکاران (1393)، آزموده و همکاران (1389) همخوان است. در دنیای امروز برای موفق بودن ارتباط و تعامل حرف اول را میزند چرا که با گفتمان است که می-توان اطرافیان در هر زمینه ای جذب کرد، حرف زدن خود به تنهایی نمی‌تواند موًثر باشد، با توجه به تعریف ارائه شده راجب مهارت‌های ارتباطی نحوه بیان، تسلط بر کلمات و حتی میزان تن صدا در جذب مخاطب خیلی موًثر می‌باشد. توانایی ابراز احساسات و شفافیت در گفتمان می‌تواند یکی از مهارت‌های مهم ارتباطی در افزایش رضایت مشتریان تلقی شود. از طرف دیگر با افزایش تعداد باشگاه‌های ورزشی مسئولین یکی از هدف های اصلی خود را بر رضایت مشتریان بنا نهاده‌اند، و در برقرای ارتباط با مشتریان از راههای گوناگونی استفاده می‌کنند که یکی از مهمترین آنها برقراری ارتباط کلامی درست موثر می‌باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of entrepreneurial communication skills of sports business executives on increase customer satisfaction (case study: private clubs in Ahvaz)
Authors
Abstract
Introduction: Exercise as a big part of the economic, social, cultural have dynamic interaction with productive entrepreneurship. Now the sports industry in developed countries is allocated to the 10 most profitable industries with appropriate position. Studies show that the success of businesses depend on effective communication and since the sport business has proper position in the World, it can allocated business development in the field of sport and create new jobs.
Methodology: The research method was descriptive-correlation. The population of this research were 364 customers in Ahvaz private sports clubs. To collect data, two questionnaires, communication skills and customer satisfaction, Azmoudeh et al. (1391), were used. To analyze data, Pearson correlation coefficient and simple regression were used.
Results: The results of the correlation coefficient indicated that there was a significant relationship between communication skills and customer satisfaction. The results also showed regression coefficient of correlation 0.245 adjusted coefficient between the two variables 0.058. The results of standardized regression coefficients showed significant component of communication skills to 0.254 but customer satisfaction is not significant which was equal to 2.865.
Discussion: The results of this study is consistent with previous studies, Goudarzi et al. (2014) and Azmoudeh et al. (2010). To be successful in today's world, communication and interaction can attract people in any field, words alone cannot be effective, according to the wording of the proposed definition is about communication skills, mastery of words and even the tone of voice is very effective in attracting the audience. Ability to express feelings and transparency in the dialogue could be one of the important communication skills be considered in increasing customer satisfaction. On the other hand the number of sports clubs managers of one of its main targets are based on customer satisfaction, and communicate with customers in a variety of ways using one of the most effective oral communication is correct.
Keywords
Communication skills, Customer satisfaction