رابطه بین خودکارآمدی دختران کاراته کار با سطح عملکرد ورزشی آنها
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.44
کد مقاله : 3571-10THCONF
نویسندگان
دانشگاه آزاد اسلامی
چکیده
مقدمه: یکی از جنبه های مهم درون فردی موثر بر عملکرد ورزشکاران خودکارآمدی است. مطابق با دیدگاه بندورا، محیط و فرد به طور متقابل در رفتار تاثیر می گذارند. در این دیدگاه رفتار فرد تحت تأثیر نیروهای اجتماعی است، ولی نحوه برخورد و چگونگی تأثیر بر نیروهای اجتماعی در اختیار فرد است. خودکارآمدی به قضاوت افراد درباره توانایی آنان در انجام یک وظیفه یا انطباق با موقعیتی ویژه گفته می شود. باورهای خودکارآمدی تعیین می کنند که افراد تا چه اندازه برای فعالیت های خود انرژی صرف می کنند و تا چه میزان در برابر موانع مقاومت می کنند. مطابق با این دیدگاه خودکارآمدی هر فرد تحت تاثیر شرایط محیطی و رفتار خود است.
روش شناسی: پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه خودکارآمدی با عملکرد ورزشی دختران کاراته کار صورت گرفته است. این تحقیق از نوع تحقیقات کار بردی است که به روش توصیفی- همبستگی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل تمام هنرآموزان کاراته دختر 18 الی 30 ساله تبریز در سال95 -1394 ، به تعداد 700 نفر بودند که برای آموزش کاراته در آموزشگاه های تبریز فعالیت می کردند. بر اساس جدول مورگان 258 نفر به روش تصادفی خوشه ای انتخاب گردید. از پرسشنامه خودکارآمدی شرز (GSES) و چک لیست محقق ساخته عملکرد ورزشی استفاده شد. از نرم افزار SPSS .21 و روش های آماری ضریب همبستگی اسپیرمن، تحلیل رگرسیون گام به گام وبرای تحلیل داده های تحقیق استفاده شد.
یافته ها: بین خودکارآمدی (تلاش، ابتکار، پشتکار) و عملکرد ورزشی همبستگی مثبت 0/37 الی 0/55 وجود دارد (0/01>P). بین سن با عملکرد ورزشی و خود کارآمدی ارتباط آماری معنی داری وجود ندارد (0/05<P). خودکارآمدی می تواند پیش بینی کننده عملکرد ورزشی دختران کاراته کار باشد.
بحث و نتیجه گیری: طبق یافته های تحقیق، بین خودکارآمدی (تلاش، ابتکار، پشتکار) و عملکرد ورزشی همبستگی مثبت وجود دارد. عرفانی (1392) در پیش بینی عملکرد ورزشی بر پایه انگیزه های ورزشی و اضطراب رقابتی تکواندوکاران المپیاد دانشجویی گزارش کرده است که عملکرد ورزشی تکواندوکاران با انگیزه‌ های ورزشی و احساس مثبت فردی ارتباط دارد. همچنین در گزارش های مختلف قبلی بر ارتباط مثبت بین احساس خودکارآمدی و عملکرد ورزشی تاکید شده است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The relationship between self-efficacy of karate girls with their athletic performance
Authors
Roya Abbaszadeh
Abstract
Introduction: One of the most important aspects of interpersonal affecting the performance of athletes is self-efficacy (Hodges, 2004, sanati monfared1386). According to Bandura's view, the environment and individual have mutual influence on behavior. In this view, a person's behavior is influenced by social forces, but how to deal and how to affect on the social forces is at the disposal of the individual. Self-efficacy is referred to people judgement on their abilities to perform a function or adapt a particular situation. Self-efficacy believes are determinant about the extent of spending energy and how much resist in front of obstacles. According to this view, efficacy of each person is affected by environmental conditions and their behavior (P, 1390).
Methodology: The study aimed to determine the relationship between self-efficacy of karate girls with their athletic performance. This is a correlational study. Population of the study consisted of all karate girl trainees of 18 to 30 years old in Tabriz who doing Karate in Karate institutions. 258 athletes were selected by cluster random sampling. The data were collected via athlete General Self-Efficacy Scale (GSES) and researcher made of sport function checklist. The data were analyzed by SPSS.21 and statistical methods of Spearman coefficient correlation, stepwise regression analysis and Kruskal Wallis. Results of the study demonstrated that there is positive correlation between self-efficacy (effort, initiative, persistence) and athletic performance r=0.37 to r=0.55 (P<0.01). There is't relationships between age with athletes performance (P>0.05). According to findings of this study, self-efficacy of karate girls is the predictor of athletic performance.
Conclusion: According to research, between self-efficacy (effort, initiative, persistence) and athletic performance, there is a positive correlation. Also, it has been emphasized in various previous reports on the positive relationship between self-efficacy and athletic performance..
Keywords
Self-efficacy, Athletic performance, Karate girls