ارتباط اخلاق کاری کارکنان با وفاداری مشتریان باشگاه های ورزشی شهرستان اهواز
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.440
کد مقاله : 2695-10THCONF
نویسندگان
دانشجو
چکیده
مقدمه: مدیران امروزی به این نتیجه دست یافته‌اند که فقط با قوانین و مقررات نمی‌توان سازمان‌ها را اداره کرد بلکه در کنار آنها به ابزار دیگری نیاز دارند که اخلاق نام دارد به اعتقاد کارشناسان برای اداره بهتر سازمان‌ها ضرورت دارد که اخلاق در کنار قانون قرار بگیرد و خود کنترلی جایگزین دیگر کنترلی شود و همچنین هدف‌های اخلاقی به قوانین اخلاقی تبدیل شوند. بحث وفاداری مشتری، یکی از مهمترین مباحث در ورزش و صنعت ورزشی است. به طوری که تحقیقات نشان می‌دهد جذب یک مشتری جدید 6 تا 8 برابر بیشتر از حفظ یک مشتری فعلی هزینه بر است و هزینه به دست آوردن مشتری جدید نسبت به نگهداری مشتری موجود به چندین برابر پول، منابع و زمان بیشتر نیاز دارد.
روش شناسی: روش تحقیق توصیفی _ همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق 374 مشتریان زن باشگاه‌های ورزشی خصوصی شهر اهواز بودند. برای جمع آوری داده‌ها از دو پرسشنامه، خلاق کاری گریگوری و سی، پتی (1990) و وفاداری مشتری لی (2008)) استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی ساده استفاده گردید.
یافته ها: نتایج ضریب همبستگی نشان می‌دهد که رابطه معناداری بین اخلاق کاری و مولفه‌هاش با وفاداری مشتریان وجود دارد. ضریب رگرسیون خطی ساده بین این دو متغیر 675/ 0است و ضریب تعیین تعدیل شده نشان می‌دهد 455/ 0 از تغییرات رفتار وفاداری مشتریان، می تواند اخلاق کاری را پیش بینی کند.
بحث و نتیجه گیری: نتایج پژوهش با تحقیقات هاک لی (2010)، سعیدی و همکاران (1394)همخوان است. توجه به اخلاق کاری مدیران و کارکنان باشگاه‌ها، نقش موثری در توسعه درک آنها وفاداری مشتریان خواهد داشت از آنجا که یک مشتری راضی، احتمال زیادی دارد که خریداری از خدمات را ادامه داده و به تبلیغات شفاهی و افزایش استفاده از امکانات و خدمات باشگاه بپردازد رسیدگی مدیران به سؤالات و شکایات مشتری، ارتباط با مشتری و ارائه کیفیت خدمات بهتر به مشتریان خود و توجه خاص به تک تک آنها می‌توانند در جذب بیشتر مشتری برای باشگاه-ها بهتر عمل نمایند و در وفادارکردن مشتریان تاثیر بگذارند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Relationship between employees work ethic and customer loyalty of Ahvaz city clubs
Authors
Manijeh Harati
Abstract
Introduction: Managers today have reached the conclusion that only with laws and regulations cannot be governed organizations. In addition, they need another tool called ethics experts believe it is necessary for better governance organizations. That morality is placed on the side of law and self-control is no longer controlled as well as the moral purpose to become the moral law. Discussion of customer loyalty is one of the most important issues in sports and sports industry. The research showed that 6 to 8 times more to attract a new customer than retain a current customer is expensive and the cost to acquire a new customer than to keep an existing customer need many times and sources.
Methodology: The research method was descriptive-correlation. The population of this research were 374 female clientsof Ahvaz private sports clubs. To collect data from two questionnaires, Gregory and thirty creative work, Patti (1990) and customer loyalty Lee (2008) were used. To analyze data, Pearson correlation coefficient and simple linear regression were used.
Results: The results of the correlation coefficient indicated that a significant relationship exists between work ethic and loyalty to the constituents. Simple linear regression coefficient between these two variables was 0.675, and adjusted coefficient of determination indicated 0.455 changing the behavior of customer loyalty can predict work ethic.
Discussion: The results is consistent with Huck Lee (2010), Saeedi et al. (2015). According to club managers and staff work ethic, customer loyalty will be instrumental in developing their understanding because a satisfied customer, who purchased the service is likely to continue and oral propaganda and increased use of the club's facilities and services. Managers handle queries and customer complaints, customer relationship and provide better service quality to its customers and pays particular attention to every single one of them can attract more customers to better serve the clubs and loyal customers influence.
Keywords
Work ethic, Customer loyalty, Sport clubs