بررسی میزان فشار وارده بر مفصل های مچ و زانو در هنگام دویدن بر روی تردمیل با استفاده از سنسورهای نیرو
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.441
نویسندگان
1گروه تربیت بدنی،واحد ماهشهر ،دانشگاه آزاد اسلامی ،ماهشهر،ایران
2مدرس دانشگاه صنعتی اصفهان
3مدرس دانشگاه مبارکه
چکیده
مقدمه: سامانه اندازه گیری پرامترهای اینرسی یکی از مهمترین و جدیدترین سامانه های موجود برای تحلیل حرکت می باشد. این سامانه قادر به اندازه گیری و ثبت سرعت، جهت و نیروهای گرانشی است هدف از تحقیق حاضر طراحی و پیاده سازی یک ماژولIMU و پیاده سازی الگوریتم های تلفیق داده ها به منظور اندازه گیری پرامترهای اینرسی است تا از طریق آن به مقایسه میزان فشار وارده بر مفصل کمر، زانو و مچ در هنگام دویدن بر روی تردمیل در مقایسه با دویدن بر روی زمین بپردازیم.
روش شناسی : در تحقیق حاضر 30 مرد ورزشکار فاقد هرگونه آسیب با میانگین سنی 4/ 2 ± 2/23 سال، وزن 2/ 3 ±3/ 67 کیلو گرم و قد 5/ 3 ± 172 سانتی متر به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور اندازه گیری و انتقال داده ها سه ماژول ساخته شده به ترتیب بر روی کمر ، ران و مچ پا نصب شدند سپس از آزمودنی ها خواسته شد با سرعت 8، 10 و 12 کیلومتر بر ساعت ابتدا بر روی تردمیل و سپس با همان سرعت بر روی زمین بدوند همزمان دادهها از طریق ماژول های بی سیم و با استفاده از ارتباط رادیویی به کامپیوتر انتقال داده شد. داده های ثبت شده توسط نرم افزار نوشته شده بروی کامپیوتر مورد پردازش قرار گرفت.
بحث و نتیجه گیری: جهت مقایسه میزان فشار وارده بر مفصل های مذکور از تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد. نتایج نشان داد میزان فشار وارده بر مفاصل کمر، زانو و مچ در هنگام دویدن بر روی تردمیل به طور معنی داری بیشتر از فشار وارده بر آنها در هنگام دویدن بر روی زمین می باشد P( <0/05) .
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Survey the amount of pressure on the ankle and knee joints while running on a treadmill using force sensors
Authors
vahid ghafarinai, saeid rostami
Abstract
Introduction: Inertia parameter measurement-system is one of the most important and newest systems available for motion analysis. The system is able to measure and record speed, direction, and gravitational forces. The aim of this study was to design and implement an IMU module and to implement data combining algorithms to measure inertia parameters to compare the pressure on waist hip, knee, and ankle while running on a treadmill and running on land.
Methodology: In this study, 30 male athletes without any damage with an average age of 23.2±2.4, weight 67.3±3.2 kg, and height 172±3.5 cm were selected. In order to measure and transmit data, three modules were made and installed respectively, on the back, thighs, and ankles. Then the subjects were asked to run at 8, 10 and 12 kilometers per hour on the treadmill first then with the same speed on the ground. At the same time, data were transferred to a computer through wireless module and using radio communication. Then the recorded data were analyzed on computer by software written.
Discussion: In order to compare the pressure on the joints, one-way analysis of variance was used. The results showed that the pressure on the joints of the back, knees, and ankles while running on a treadmill is significantly greater than the pressure exerted on them while running on the ground (p<0.05).
Keywords
Motion measurement unit, Motion analysis, Treadmill