اثر تداخل زمینه ای بر اکتساب، یاداری و انتقال مهارتهای پایه ژیمناستیک کودکان
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.442
کد مقاله : 2703-10THCONF
نویسندگان
1عضو هیات علمی / دانشگاه شهر کرد
2کارشناس ارشد رفتار حرکتی / دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان، اصفهان، ایران
چکیده
مقدمه: پژوهش‌های گذشته نشان داده است مزیت تداخل زمینه‌ای به سن و جنس یادگیرنده، نحوه و میزان تغییرپذیری‌های اعمال شده در جلسات تمرین، ماهیت تکلیف تمرینی و سطح مهارت فراگیر بستگی داشته باشد. هدف پژوهش حاضر مقایسه اثر تداخل زمینه‌ای کم با تداخل زمینه‌ای زیاد بر اکتساب،یادداری و انتقال مهارتهای پایه ژیمناستیک درکودکان سه تا شش سال بود.
روش‌شناسی: جامعه آماری شامل52 کودک سه تاشش سال ثبت نام شده در مدرسه ژیمناستیک بودندکه از بین آنها20 نفر بطور تصادفی ساده انتخاب شدند. مهارتهای پرش جک پا باز، جک پا جفت و تپانچه؛ مهارتهای تعادلی ساده، لک لک، فرشته و مهارتهای غلت پا جفت، غلت پا باز، غلت یک پا توسط مربی نمایش داده شد و سپس درپیش‌آزمون این مهارتهای شرکت کردند. از اجرای تمامی پیش آزمونها فیلمبرداری شد و براساس مجموع میانگین امتیاز سه داور رسمی، آزمودنی به ترتیب رتبه بندی و در دو گروه 10 نفری تداخل زمینه‌ای کم و تداخل زمینه‌ای زیاد جایگزین شدند.گروه تداخل کم درهر جلسه فقط یکی از مهارتهای را تمرین و در آخر همان جلسه پس‌آزمون اکتساب و 48 ساعت بعد درشروع جلسه بعد پس آزمون یادداری و انتقال مهارت جلسه قبل را اجرا و تمرین مهارت بعدی را اجرا کردند.گروه تداخل زیاد هر جلسه تمامی مهارتها را برای 9 جلسه تمرین و در پایان جلسه نهم پس‌آزمون اکتساب و48 ساعت بعد پس‌آزمون یادداری و انتقال را اجرا کردند. امتیازات داوران از طریق تحلیل کوواریانس چند متغیره در سطح 0/05 با نرم افزار spss تحلیل شد.
یافته ها: نشان داد در هر سه مهارت تعادل، پرش و غلت بین دو گروه تمرین مسدود و تصادفی تفاوت معنادار بود (p<0.05). نتایج نشان داد مهارت غلت فقط در مرحله یادداری، مهارت تعادل درمراحل یادداری و انتقال و مهارت پرش دردو مرحله اکتساب و انتقال بین دو گروه تمرین مسدود و تصادفی تفاوت معناداری داشت(p<0.05).
بحث و نتیجه‌گیری: در بین سه مهارت غلت، تعادل و پرش مهارت غلت به نسبت دو مهارت دیگر کمتر تحت تاثیر اثر تداخل زمینه‌ای قرار گرفت. این نتیجه می‌تواند به تجربیات کمترکودکان در زمینه غلت نسبت به دو مهارت دیگرمربوط باشد. نتایج این پژوهش با پژوهش پسند و همکاران (2016)سائمی و همکاران (2012)،کلخوران و شریعتی (2012) همخوان و با نتایج پاولز و همکاران (2015)، زتو و همکاران (2007) ناهمخوان است. نتیجه‌گیری این که برتری تمرین تصادفی بر تمرین مسدود در آموزش مهارتهای پایه ژیمناستیک دردامنه سنی سه تا شش سال تایید و بر تاثیر نوع مهارت در تداخل زمینه‌ای تاکیدشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of contextual interference on acquisition, retention and transfer of children’s basic gymnastics skills
Authors
Ali Shafizade, Elnaz Shaban Chalesh Tori
Abstract
Introduction: The aim of this study was to compare the effect of low contextual interference with high contextual interference on acquisition, retention and transfer of basic gymnastics skills in children with three to six years old.
Methodology: The study population included 52 children aged three to six years enrolled in gymnastics school. 20 children were selected randomly. Jumping skills (open-leg jack, closed-leg jack, pistol) balance skills (simple, stork, angel ) and tumbling forward skills (closed leg, open leg, one leg) were displayed by experienced coach and then they participated in the pre-test. Performing all pre-tests were recorded and rated based on total average rating of three official referees. The subjects respectively were placed in two groups of low contextual interference and high contextual interference (n=10). The low contextual interference group practiced only one of the skills in each session and at the end of the session, acquisition post-test was taken and 48 hours later at the start of the next session the post-test of retention and transfer of last session were done and then they practiced the next skill. The high contextual interference group, practiced all the skills for the nine session in each session. At the end of the ninth session, they had acquisition post-test and 48 hours later, the retention and transfer post tests were taken. Data were analyzed by MANCOVA with alpha set at 0.05.
Results: Results showed that there were significant differences between the two block and random practice groups in all three skills of balance, jumping and tumbling (p<0.05).
Discussion: Results of the present study are consistent with Pasand et al. (2016), Saemi et al. (2012), Kalkhoran and Shariati (2012) and are in contrast with the results of Pauwels et al. (2015) and Zetou et al. (2007). Results approved superiority of random practice in gymnastic in children aged three to six years and emphasized the effect of type of skill on contextual interference.
Keywords
Gymnastics, Contextual interference, Acquisition, Retention, Transfer