مقایسه فعالیت میوالکتریکی منتخبی از عضلات اندام فوقانی طی اجرای چهار روش تمرینی رایج برای تقویت منتخبی از عضلات بالاتنه
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.444
کد مقاله : 2696-10THCONF
نویسندگان
مرکز علمی کاربردی تربیت بدنی همدان
چکیده
مقدمه:با توجه به اهمیت تمرینات قدرتی در علوم ورزشی و بازتوانی، هدف پژوهش حاضر مقایسه فعالیت میوالکتریکی منتخبی از عضلات اندام فوقانی طی اجرای چهار روش تمرینی رایج تقویت منتخبی از عضلات بالاتنه بود.
روش شناسی:تعداد 14 پاورلیفتر مرد سالم، با میانگین و انحراف استاندارد سن 7±26 سال، قد 5±177 سانتی‌‌متر، و وزن 15±81 کیلوگرم دارای حداقل 3 سال سابقه تمرینی منظم، در این مطالعه شرکت کردند. آزمودنی ها چهار حرکت سرشانه با هالتر جلو و نشر جلو دمبل، سرشانه جفت دمبل و نشر جانب دمبل را اجرا، و سیگنال‌های EMG سطحی با استفاده از دستگاه الکترومایوگرافی بی‌سیم 16 کاناله ساخت کشور ایتالیا (مدل BTS FREE EMG 300) و با فرکانس نمونه برداری 1200 هرتز، فعالیت میوالکتریکی عضلات دلتویید، سینه ای و سه سر بازویی جمع‌آوری و تحلیل شد. هر حرکت با 50 درصد یک تکرار بیشینه فرد و با تکرار 5 مرتبه اجرا شد. برای تجزیه و تحلیل‌‌های آماری از تست آنالیز واریانس با اندازه ‌های تکراری استفاده گردید. سطح معناداری در این پژوهش (05/ 0>p) در نظر گرفته شد.
یافته ها:یافته های این پژوهش نشان داد که نسبت فعالیت میوالکتریکی عضله سینه ای در طی اجرای چهار حرکت سرشانه هالتر جلو، سرشانه جفت دمبل، نشر جانب دمبل و نشر جلو دمبل، به لحاظ آماری اختلاف معنی‌داری را نشان داد (05 /0>P). اما این اختلاف در عضله سه سر بازویی معنی دار نبود.
بحث ونتیچه گیری:بر اساس نتایج به دست آمده شاید بتوان حرکت سرشانه هالتر از جلو را حرکتی مفیدتر نسبت به نشر جلو دمبل، سرشانه دمبل، جهت تقویت عضلات سینه ای در ورزشکاران مطرح کرد، از طرفی با توجه به اینکه در حرکت نشر جلو دمبل فشار کمتری بر لیگامان ها وارد می شود می توان حرکت نشر جلو دمبل را نسبت به سرشانه هالتر جلو جهت تقویت عضلات برای افراد دارای آسیب دیدگی مفیدتر بیان کرد. اثبات بهتر این مطالب نیاز به انجام پژوهش‌های بیشتر دارد. و نیز هیچکدام از حرکات برای تقویت عضله سه سر که در این حرکات نقش عضله کمکی را دارد، بر دیگری ارجحیت ندارد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Compare selected muscles of upper limb myoelectric activity during the implementation of the four common training methods to strengthen the selected muscles of upper body
Authors
Abstract
Introduction: Given the importance of strength training in sports science and rehabilitation, this study compared myoelectric activity of a selected upper limb muscles during performance of the four common training methods to strengthen the selected upper body muscles.
Methodology: 14 power lifters healthy men, with mean age 26±7 years, height 177±5 cm, 81±15 kg weight having at least regular exercise for 3 years, participated in this study. Participants performed four moves ahead and publish forward with a barbell dumbbell shoulder, shoulder pair of dumbbells and dumbbell publishing the run, and surface EMG signals using 16-channel wireless EMG devices made in Italy (Model BTS FREE EMG 300) and with a sampling frequency of 1200 Hz, myoelectric activity of the muscles of the Deltoid, Pectoral and triceps Brachial were collected and analyzed. Each move was 50% of one repetition maximum individual and was repeated 5 times. For statistical analysis of test inserts repeated measures, ANOVA was used. The significance level in this study was considered (p<0.05).
Results: The findings showed that the Pectoral muscle myoelectric activity during the execution of four moves ahead barbell shoulder, shoulder pair of dumbbells, publication and dissemination of the dumbbell dumbbells front, showed a significant difference (p<0.05). But this difference was not significant in the Brachial triceps.
Discussion: It can be released into the dumbbells up to shoulder in front of the barbell to strengthen muscles stating useful for people with injuries. Entries need to do a better proof of the preceding studies further. As well as any moves to strengthen the triceps muscle in the movement of its subsidiary have no priority over the others.
Keywords
Front shoulder barbell, Dumbbell front publishing, The publishing dumbbells, Pair of dumbbells shoulder, Pectoral and biceps muscles