تمرینات پلایومتریک- مقاومتی آمادگی جسمانی مردان غیر ورزشکار را بهبود می بخشد
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.445
کد مقاله : 2713-10THCONF
نویسندگان
1کارشناس
2معاون پژوهشی دانشگده پزشکیودانشگاه علوم پزشکی بوشهر
3دانشجوی کمیته تحقیقات ، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
4دانشگاه پیام نور بوشهر
5دانشگاه علوم پزشکی اراک
چکیده
مقدمه: سرعت و قدرت، دو مولفه عمده از تناسب اندام و عملکرد ورزشی است که نقش کلیدی در بسیاری از ورزش ها دارد. بنابراین، یک برنامه تمرینی مناسب برای افزایش سرعت، چابکی و قدرت انفجاری می تواند لازمه موفقیت برای مربیان و موفقیت ورزشکاران می باشد.
روش شناسی: در این تحقیق 24 مرد به طور تصادفی به چهار گروه تقسیم شدند،گروه تجربی (گروه پلایومتریک )، گروه های مقاومتی، گروه همزمان و گروه کنترل . آنها یک جلسه تمرین در هفته و به مدت شش هفته و هر جلسه به مدت 90 دقیقه به طول انجامید،شرکت کردند. از آزمودنی ها دو تست انجام گرفت: قدرت (شنا سوئدی، دراز و نشست)،توان (پرش عمودی، پرش افقی).
یافته ها: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که در گروه پلایومتریک در شنا سوئدی افزایش قابل توجهی در مقایسه با گروه کنترل نشان دادند. در گروه تمرینات مقاومتی و همزمان نیز درشنا سوئدی، دراز و نشست، پرش افقی و عمودی افزایش قابل توجه در مقایسه با گروه کنترل نشان دادند.
بحث و نتیجه گیری :در مطالعه حاضر تغییرات مثبت در توان پس از یک دوره تمرینی کوتاه مدت ، می تواند در ارتباط با سازگاری اجزای عصبی ، به طور خاص با افزایش درایو های عصبی به عضلات موافق و همچنین باعث تغییراتی در فعالیت عملکردی عضلات (بهبود هماهنگی بین عضلات)، یا باعث تغییر درویژگی های مکانیکی تاندون عضلات ایجاد شود. بنابراین به نظر می رسد که تمرینات پلایومتریک و بخصوص تمرینات پلایومتریک- مقاومتی بسیار مفیدتر و باعث عملکرد بهتر شود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Plyometric-resistance training improves physical fitness of non-athletes men
Authors
Ali Alizade, Parviz Farzadinia, Arman Hashemi, Najmeh Mobasseri, Saeid Changizi Ashtiyani
Abstract
Introduction: Speed and power are two major determinants of athletic fitness and performance, which play a key role in most sports. Therefore, an appropriate training program to increase speed, agility and explosive power can be a prerequisite for coaches and athletes success.
Methodology: In this research, 24 athletic men were randomly divided into four groups: experimental (Plyometric Training group (PT), Resistance Training group (RT), Concurrent Training group (CT) and control group. They participated in the training, one session a week for six successive weeks. Each session lasted for 90 minutes. They participated in two tests: strength (the Swedish swimming, sit-ups) and power (vertical jumps, horizontal jumps).
Results: The results of study revealed that in plyometric group, significant increases occurred in the Swedish swimming, sit-ups, horizontal jumps in comparison with control group. In the resistanance group and concurrent group significant increases were observed in the Swedish swimming, sit-ups and horizontal and vertical jumps in comparison with control group.
Discussion: Positive changes in power, after such a short training period as in the present study, could be associated with the neural components of adaptation, specifically with an increased neural drive to the agonist muscles and changes in the muscle activation strategies (i.e. improved inter muscular coordination), or changes in the mechanical characteristics of the muscle tendon complex. Therefore, it seems that, plyometric training especially concurrent training
Keywords
Plyometric training, Resistance training, Power, Strength