مقایسه مهارت حل مساله شطرنج بازان و غیر شطرنج بازان
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.447
کد مقاله : 2697-10THCONF
نویسندگان
1دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
2عضو هیاًت علمی / دانشگاه زنجان
3هیت علمی دانشگاه زنجان
چکیده
مقدمه: با توجه به دامنه وسیع کاربرد حل مسئله در همه ابعاد زندگی انسان، آموزش شطرنج می تواند به عنوان یک روش برخورد و درگیر شدن با راهبردها و یافتن راه حل ها، برای آموزش مهارت حل مسئله و تعمیم آن به موقعیت های جدید و مختلف بکار رود. در زمینه مهارت های حل مسئله گزارشات فراوانی وجود دارد اما مهارت حل مسئله شطرنج بازان و غیـرشطرنج بازان مـقایسه نشده است. از این رو هـدف از انـجام این پـژوهش مـقایسه مـهارت حـل مساله شـطرنج بازان و غیرشطرنج بازان می باشد.
روششناسی: جامعه آماری پژوهش شامل تمام مردان و زنان شطرنج باز و غیرشطرنج باز استان های زنجان، قزوین و البرز بود که تعداد100 نفر به صورت نمونه گیری در دسترس در دو گروه شطرنج باز (50=n) و غیر شطرنج باز (50=n) قرارگرفتند. برای جمع آوری اطلاعات از آزمایه برج هانوی استفاده شد. تحلیل آماری با استفاده از آزمون MANOVA و نرم افزار SPSS نسخه 16 انجام شد.
یافته ها:.تفاوت آماری معنی دار بین دو گروه شطرنج باز و غیرشطرنج باز از لحاظ متغیرهای وابسته ترکیب شده وجود نداشت[954/0Wilks' Lambda= و 115/ 0 = p و 217/ 2 = (2، 92)F و 046/ 0 = η2]. نتـایج ازمـون اثـرات بیـن آزمـودنی هـا نـشان داد کـه در تـعداد حـرکات بـرج‌هـانوی [044/ 0 = P و 172/ 4 = (1، 93)F ] تـفاوت معنا داری مشاهده شده است. نتایج تعداد حرکات برج هانوی نشان می دهد که شطرنج بازان از مهارت حل مساله بالاتری نسبت به غیر شطرنج بازان برخوردار هستند.
بحث و نتیجه گیری:کسانی که به مدت حداقل 5 سال مداوم در فعالیت های شطرنجی درگیر بوده اند از مهارت حل مساله بالاتری نسبت به افراد عادی برخوردار هستند و می توانند برای مشکلات و مسائل پیش‌آمده راه حل مناسبی اتخاذ کنند. تجربه چند ساله در شطرنج، توانایی حل مساله را توسعه می دهد. توصیه می شود که برای استعدادیابی افراد در شطرنج، توانایی حل مساله به عنوان یک آزمون ملاک برای گزینش افراد در نظر گرفته شود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Comparison of problem-solving skill in chess players and non-chess players
Authors
Farzaneh Mousavi, Ahmad Rahmani, Javad Salehi
Abstract
Introduction: Giving the wide range use of problem-solving in all aspects of life, teaching chess can use as a way of interacting and engaging with strategies and finding ways to teach problem-solving skills and its extension to new and different statues. There are many reports on problem-solving skills but problem solving in chess players and non-chess players were not compared. So this study aimed to compare problem-solving skills in chess and non-chess players.
Methodology: The study population consisted of all male and female chess players and non-chess players in Zanjan, Qazvin and Alborz. 100 person were selected by sampling in two groups of chess players (n=50) and non-chess players (n=50). Tower Hanoi test was used to collect data. Statistical analysis was done using MANOVA test and SPSS software, version 16.
Results: There was no statistical differences between two groups of chess and non-chess players, in terms of dependent combined variables (Wilks' Lambda=0.954, p=0.115, F(2.92)=2.217, η2=0.046).
Results: Results showed that there was a significant differences in number of movements in Hanoi Tower (F (1,93)=4.172, P=0.044]. Results of movements number in Hanoi Tower showed that chess players had higher problem solving skills than non-chess players.
Discussion: Those who have been involved in chess activities for 5 consecutive years, have higher problem-solving skills than normal people and adopt appropriate solutions to the problems and emerging issues. Perennial experience in chess develops problem solving ability. It is recommended that in order to seek talent for chess, problem solving ability test is considered as a criterion for the selecting persons.
Keywords
Chess, Problem solving skills, Chess players