بررسی تاثیر برنامه های تمرین دایره ای با شدت کم (LICT) ) شدت بالا (HICT) ) و استقامتی پیوسته بر لپتین و برخی شاخص های فیزیولوژیکی، عملکردی و ترکیب بدنی مردان دارای اضافه وزن
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.448
نویسندگان
1دانشجو
2استاد فیزیولوژی ورزشی,دانشگاه تربیت مدرس,تهران,ایران
3دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی-
چکیده
مقدمه: هدف کلی پژوهش حاضر، بررسی تاثیر برنامه های تمرین دایره ای با شدت کم (LICT) ) شدت بالا (HICT) ) و استقامتی پیوسته بر لپتین و برخی شاخص های فیزیولوژیکی، عملکردی و ترکیب بدنی مردان دارای اضافه وزن بود.
روش شناسی: برای این منظور 36 مرد چاق با دامنه سنی 5/2±5/32 سال شهر البرز به طور تصادفی در سه گروه 12 نفری شامل گروه یک (برنامه تمرین دایره ای با شدت بالا) گروه دو ( برنامه تمرین دایره ای با شدت پایین) و گروه سه ( برنامه تمرین استقامتی) قرار گرفتند. برنامه تمرینی به مدت هشت هفته و سه جلسه در هفته برگزار گردید. قبل و بعد از برنامه تمرینی ترکیب بدن، لپتین، شاخص های فیزیولوژیکی، عملکردی و ترکیب بدن اندازه گیری و ثبت شد. آزمودنی ها دو روز قبل از اندازه گیری متغیرهای وابسته تمرین ورزشی نداشتند که برای به حداقل رساندن آثار حاد تمرین و خستگی بود.
یافته ها: کاهش معنی دار، چابکی، توان بی هوازی و انعطاف پذیری افزایش معنی دار و توان هوازی بدون تغییر بوده است(05/ 0≥ p )، بعد از اجرای پروتکل تمرینی دایره ای با شدت پایین، شاخص توده بدن، درصد چربی، انعطاف پذیری و توان هوازی بدون تغییر معنی دار و بعد از اجرای برنامه تمرینی استقامتی لپتین کاهش و شاخص توده بدن، درصد چربی و توان هوازی نیز افزایش معنی دار داشته است.
بحث و نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان داد که استفاده از تمرینات دایره ای با شدت بالا دارای آثار مثبت بیشتری نسبت به تمرینات دایره ای با شدت پایین و تمرینات استقامتی است و احتمالا برای کاهش وزن مردان چاق و دارای اضافه وزن سودمندی بیشتری دارد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Investigation of effects of high-intensity circuit training, low-intensity circuit training and continuous endurance training on leptin, physiological indexes and body composition of overweight men
Authors
Mahmoud Shojaei, Hamid Aghaalinejad, Maghsoud Peeri
Abstract
Introduction The purpose of this study was to examine effects of high-intensity circuit training, low-intensity circuit training and continuous endurance training on leptin, physiological indexes and body composition of overweight men.
Methodology: The population study included overweight and obese middle-aged male volunteers aged 30 to 40 years in Alborz. Subjects were randomly assigned to three groups: HICT (n=12), LICT (n=12) and ET (n=12). Before and after the training program, initial assessments to determine the age, height, weight, leptin, physiological indexes and body composition were performed. High-intensity circuit training, low-intensity circuit training and endurance training for 8 weeks and three days per week were performed. To assess the impact of the program executed, the results obtained with the implementation of the training program were compared to other groups.
Results: Compared to other groups, HICT showed significantly higher improvement in research variable and significantly greater decreases in leptin.
Discussion: Our findings indicated that high-intensity circuit training is more effective in improving, physiological indexes and physical fitness than endurance training alone or lower intensity circuit training.
Keywords
Circuit training, Physiological indexes, Physical fitness