تأثیر مصرف ناندرولون همراه یا بدون ورزش شنای اجباری بر تغییرات عمومی بافت کلیه‌ی موش‌های صحرایی نر
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.449
کد مقاله : 3527-10THCONF
نویسندگان
1دانشگاه ارومیه
2دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
چکیده
مقدمه: به دنبال افزایش سوء استفاده از استروئیدهای آنابولیک نگرانی‌ها دربار‌ه‌ی آثار زیان‌بار این داروها بر ارگان‌های مختلف بدن افزایش یافته است .عمده‌ی نگرانی‌ها مربوط به تغییرات مهمی است که در سیستم‌های مختلف بدن از جمله کلیه‌ها، کبد، قلب و عروق، سیستم هورمونی، تولید مثل و وضعیت روانی‌ روی می‌دهد. پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر مصرف ناندرولون همراه یا بدون ورزش شنای اجباری بر تغییرات عمومی بافت کلیه‌ی کلیه‌ی موش‌های صحرایی نر انجام شد.
روش شناسی: پژوهش حاضر بر اساس طرح تجربی انجام شد. جامعه‌ی مورد مطالعه شامل 32 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار با میانگین وزنی 20±220 گرم بود که در قالب چهار گروه ناندرولون به تنهایی 10 میلی گرم بر کیلوگرم (n = 8)، ناندرولون همراه شنای اجباری 10 میلی گرم بر کیلوگرم (n = 8)، شنای اجباری به تنهایی (n=8) و گروه شاهد (n=8) تقسیم شدند، که به مدت 6 هفته، هفته‌ای سه جلسه با تزریق ناندرولون یکی از انواع استروئیدهای آنابولیک تحت درمان قرار گرفتند. در این پژوهش برای اندازه‌گیری تغییرات عمومی بافت کلیه از رنگ‌آمیزی هماتوکسیلین ـ ائوزین (H&E) و اسید شیف (PAS) استفاده گردید.
یافته ها: این روش رنگ‌آمیزی تغییرات بافتی متعددی را در بخش‌های مختلف کلیه از نظر التهاب اطراف گلومرول‌ها، آتروفی توبولی، گرانول‌های حاوی گلیکوژن، التهاب تک هسته ای بینابینی، تعداد لکوسیت‌ها در بین گروه‌های مختلف نشان داد که میزان این تغییرات در گروه ناندرولون و ناندرولون+ ورزش نسبت گروه‌های کنترل و ورزش مشهود‌تر بود.
بحث و نتیجه گیری: مصرف ناندرولون سبب القاء آتروفی توبولی و التهاب تک هسته‌ای در گلومرول، توبول‌های پروگزیمال و دیستال و اختلال عملکردی و تغییرات ساختاری کلیه موش‌های صحرایی نر می‌گردد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of nandrolon injection with or without obligatory swimming exercise on general changes tissue of Kidney in rates
Authors
Seyedeh Masoumeh Seyyedi, Shima Ahmadi, Alireza Shirpoor, Asghar Tofighi, Alireza shirpoor
Abstract
Introduction: The abuse of anabolic steroids to increase concerns about the harmful effects of drugs on different organs has increased. Major concerns related to important changes in various systems of the body including the kidneys, liver, cardiovascular, hormonal system,Reproduction of mental status occurs. This study aimed to determine the effect of nandrolone with or without forced swimming exercise on general changes in renal tissue was performed kidney of male rats.
Methodology: This study was conducted based on experimental design. The study sample consisted of 32 male rats Wistar with an average weight of 220±20 g in the form of four groups of nandrolone alone 10 mg/kg (n=8), nandrolone and forced swim 10 mg/gr (n=8), forced swim to alone (n=8) and control group (n=8) were divided, for 6 weeks, three times a week by injection of anabolic steroids nandrolone one were treated. In this study, to measure changes in kidney tissues public hematoxylin and eosin staining (H&E) and acid-Schiff (PAS) was used.
Results: The staining of histological inflammation around a lot in different parts of the kidney glomeruli, tubular atrophy, glycogen granules containing inflammation interstitial mononuclear, leukocyte counts among various groups showed that the rate of change Nandrolone decanoate plus exercise groups compared with control groups and exercise was more evident.
Discussion: The use of nandrolone induced tubular atrophy and mononuclear inflammation of the glomeruli, proximal and distal tubules and impaired kidney of male rats is functional and structural changes.
Keywords
Nandrolone, forced swim, stained H & E, stained PAS, rat