تاثیر چهار هفته تمرین هوازی بر سطوح هموسیستئین، پروتئین واکنشگر-C و شاخص های لیپیدی مردان فعال و غیرفعال
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.45
کد مقاله : 3573-10THCONF
نویسندگان
1دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
2دانشیار فیزولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد, مشهد، ایران
3دانشگاه آزاد بجنورد
4گروه تربیت بدنی , واحد بجنورد ,دانشگاه آزاد اسلامی ,بجنورد ,ایران
چکیده
مقدمه: افزایش سطوح پروتئین واکنشگر سی و هموسیستئین سرمی با افزایش خطر بروز بیماری عروق کرونر همراه است. هدف از این پژوهش مقایسه تاثیر تمرین هوازی بر بیومارکرهای قلبی عروقی مردان فعال و غیرفعال بود.
روش شناسی: در این مطالعه نیمه تجربی 26 دانشجوی با دامنه سنی23-18سال و نمایه توده بدن 20 تا 25 کیلوگرم برمترمربع به طور داوطلبانه شرکت نمودند و به صورت تصادفی به دو گروه تجربی (12 نفر) و کنترل (13 نفر) تقسیم شدند. آزمودنی ها به مدت 4 هفته، هر هفته سه جلسه به مدت 45- تا 60 دقیقه در تمرینات هوازی حضور یافتند. پیش از شروع و پس از پایان دوره 4 هفته تمرین هوازی، شاخص های لیپیدی، هموسیستئین، CRP و ترکیب بدن جمع آوری شد.برای مقایسه میانگین های درون گروهی و بین گروهی از روش آنالیز واریانس اندازه های تکراری استفاده شد و نتایج در سطح معنی داری 0/05>p آزمایش شدند.
یافته ها: نتایج نشان داد سطح هموسیستئین و پروتئین واکنشگر C سرمی گروه فعال طی 4 هفته تمرین هوازی کاهش معنی دار یافت(0/05>P). همچنین، شاخص های ترکیب بدن و متغیرهای TC، LDL، LDL:HDL و TC:HDL در گروه فعال کاهش معنی دار یافت؛ چنانچه، مقادیر HDL-C در گروه مردان فعال افزایش معنی دار داشت.
بحث و نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان داد که چهار هفته تمرینات هوازی تأثیر معنی داری بر شاخص های لیپیدی و بیومارکرهای قلبی عروقی سرمی هموسیستئین و پروتئین واکنشگر C دارد. با وجودی که نتایج پژوهش ها با هم متفاوتند، پژوهشگران عقیده دارند که تمرین هوازی موجب بهبود عملکرد دستگاه قلبی – عروقی می شود، و خطر ابتلا به بیماری های قلبی عروقی را کاهش می دهد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of four weeks aerobic training on homocysteine, C - reactive protein and lipid biomarkers in active and inactive men
Authors
Keyvan Hejazi, Mehrdad Fathei, Sina Kamali, Mahdi Mavaddati
Abstract
Introduction: Increased levels of C - reactive protein and serum homocysteine increase the risk of coronary artery disease. The aim of this study was to compare the effects of aerobic exercise on cardiovascular biomarkers of active and inactive men.
Methodology: Twenty-six men (ages: 18-23; mean: 19.73±1.77 years) were asked to take part in this semi-experimental study. The program training includes: 45-60 min per session, 3 times per week for 4 weeks participate in aerobic exercise. Before and after the exercise, serum lipids (total cholesterol, high density lipoprotein, low density lipoprotein and triglyceride), Hcy and CRP were determined. Body composition, including weight, body mass index and fat percentage were measured. Dates were analyzed by repeated measure analysis of variance for differences of within and between groups; the level of significance was set at p<0.05.
Methodology: Twenty-six men (ages: 18-23; mean and BMIL 20-25 kg/m2) were asked to take part in this semi-experimental study and they were divided into two groups: experimental group (n=13) and control group (n=13) randomly. The program training includes: 45-60 min per session, 3 times per week for 4 weeks participate in aerobic exercise. Before and after the exercise, serum lipids (total cholesterol, high density lipoprotein, low density lipoprotein and triglyceride), Hcy and CRP were determined. Body composition, including weight, body mass index and fat percentage were measured. Dates were analyzed by repeated measure analysis of variance for differences of within and between groups; the level of significance was set at p<0.05.
Discussion: According to the results of four weeks aerobic exercise, on lipid index and cardiovascular biomarker (homocysteine, C-reactive protein) serum have a significant effect. Although the different researches have a different results, the researches believed that aerobic exercise improved the cardiovascular system and the risk of cardiovascular diseases reduced.
Keywords
Aerobic training, Lipids profile, Homocysteine, C-reactive protein