تأثیر تمرینات تعدیل شده تای چی بر تعادل، سرعت راه رفتن و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.450
کد مقاله : 3526-10THCONF
نویسندگان
دانشجو
چکیده
مقدمه: مالتیپل اسکلروزیس به عنوان یک بیماری مزمن پیشرونده موجب اختلال در تعادل، سرعت راه رفتن و کیفیت زندگی افراد می شود. هدف از این تحقیق تأثیر تمرینات تعدیل شده تای چی بر تعادل، سرعت راه رفتن و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس بود. روش شناسی: جامعه آماری تحقیق حاضر را زنان مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس که برای درمان به مراکز کاردرمانی در استان اصفهان مراجعه کرده بودند تشکیل دادند. بین این بیماران تعداد 30 نفر که دارای شرایط ورود به تحقیق بودند، به صورت هدفمند انتخاب و به صورت مساوی در دو گروه تمرینات تای چی (15 نفر) (با میانگین و انحراف استاندارد، سن 8/60±33/70 وزن 2/05±63/28 کیلوگرم و قد 1/5±156/71 سانتیمتر) و گروه کنترل (15 نفر) (با میانگین و انحراف استاندارد، سن 1/08±31/23 وزن 3/12±67/9 کیلوگرم و قد 1/85±162/63 سانتیمتر) تقسیم شدند. گروه تای چی تمرینات را به مدت 8 هفته و هر هفته سه جلسه انجام دادند. گروه کنترل فعالیت های عادی روزانه را انجام دادند. قبل و بعد از دوره تمرینی تعادل، سرعت راه رفتن و کیفیت زندگی بیماران به ترتیب با پرسشنامه تعادل برگ، آزمون 6 دقیقه راه رفتن و پرسشنامه کیفیت زندگی MSQOL-54 اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از واریانس برای داده های تکراری در سطح 0/05 مورد بررسی قرار گرفت. در مورد تعادل برگ بین دو گروه تجربی و کنترل، میانگین تفاوت‌ها از حیث آماری معنادار بود (0/128=P و 43/16=F). در مورد سرعت راه رفتن برای فاکتور مسافت طی شده میانگین تفاوت‌ها از حیث آماری معنادار بود (118/0=P و 65/39=F). در مورد مدت زمان طی مسافت میانگین تفاوت‌ها از حیث آماری معنادار بود (0/109=P و 42/12=F). در مورد کیفیت زندگی نیز میانگین تفاوت‌ها از حیث آماری معنادار بود (0/316=P و 38/46=F). با توجه به اینکه تمرینات تای چی موجب بهبود تعادل، سرعت راه رفتن و کیفیت زندگی افراد مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس شده اند، لذا این تمرینات می تواند به عنوان یک پروتکل مکمل در کنار سایر درمان ها مورد توجه قرار گیرد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Effect of Adjusted exercise tai chi on balance, walking speed and the quality of life in patients with multiple sclerosis
Authors
Mahshad Abarghoei Nejad
Abstract
Introduction: Multiple sclerosis is a chronic, progressive illness as a disturbance in the balance, walking speed and quality of life of people. The aim of this study was modified Tai Chi exercise on balance, walking speed and the quality of life in patients with multiple sclerosis. The population study of women with multiple sclerosis who were referred for treatment to occupational therapy centers in Isfahan province was formed. Among these patients, the criteria of the study, 30 female were purposefully selected and evenly into two groups practicing Tai Chi (n=15) (mean and standard deviation, age 33.70±8.60 weight 05 63.28±2.05 kg and height 156.71±1.15 cm) and control group (n=15) (mean and standard deviation, age 31.23±1.08 weight 67.9±3.12 kg and height 162.63±1.85 cm) were divided. Group Tai Chi exercises for 8 weeks and did three sessions per week. The control group did not do normal daily activities. Before and after the training period balance, walking speed and quality of life of patients, respectively, with the Berg Balance Scale, 6-minute walk test and quality and life questionnaire MSQOL-54 were measured. Data were analysis using ANOVA for repeated at Significance level 0/05. In the balance sheet between the experimental and control groups, the mean differences were statistically significant in terms of (P=0.128 and F=43.16). In terms of speed walking distance factor in terms of the mean differences were statistically significant (P=0.118 and F=39.65). About time travel in terms of the mean differences were statistically significant (P=0.109 and F=42.12). About the quality of life in terms of the mean differences were statistically significant (P=0.316 and F=38.46). Given that practicing Tai Chi improves balance, walking speed and quality of life of people with MS have been multiple sclerosis, so these exercises can arguably a supplementary protocol to be considered alongside other therapies.
Keywords
Multiple Sclerosis, practicing Tai Chi, walking speed, Balance, quality of life