پاسخ پروتئین واکنشی فاز حاد به تمرینات تناوبی شدید در زنان کم تحرک یائسه
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.451
کد مقاله : 3523-10THCONF
نویسندگان
1دانشجو دکتری تخصصی گرایش فیزیولوژی ورزشی قلب و عروق و تنفس، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
2دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی.
چکیده
مقدمه: افزایش فاکتورهای پیش التهابی مانند پروتئین واکنشگر CPR) C) با بیماری های مزمن مانند بیماری های قلبی عروقی، دیابت و سرطان در ارتباط است. حال با توجه به افزایش چربی های درون شکمی در سنین یائسگی و ارتباط آن با آدیپوسیتوکین ها مانند CRP، شرکت در برنامه های تمرینی از بهترین راههای پیشگیری از نارسایی قلبی به شمار می رود. لذا هدف از این مطالعه تعیین پاسخ پروتئین واکنشی فاز حاد به تمرینات تناوبی شدید در زنان کم تحرک یائسه است.
روش شناسی: بیست زن یائسه کم تحرک برای شرکت در مطالعه داوطلب شدند و در دو گروه تمرین تناوبی شدید ( 10 نفر، سن 0/95 ± 54/90 سال، وزن 3/02 ± 73/09 کیلوگرم، شاخص توده بدن 1/31 ± 27/94 کیلوگرم بر متر مربع) و کنترل ( 10 نفر، سن0/74 ± 56/15 سال، وزن 2/31 ± 70/38 کیلوگرم و شاخص توده بدن 1/22 ± 27/77 کیلوگرم بر متر مربع) تقسیم شدند. گروه تجربی یک دوره تمرین تناوبی شدید (8 هفته، هر هفته 3 جلسه و هرجلسه 45 دقیقه با شدت 60 تا 90 درصد ضربان قلب ذخیره) دریافت کردند. نمونه های خونی ناشتا آزمودنی ها در در حالت پایه و هشت هفته پس از برنامه تمرینی برای اندازه گیری پروتئین واکنشگر C جمع آوری گردید. بررسی سطح سرمی CRP با استفاده از کیت شرکت پارس آزمون ساخت ایران و تکنیک ایمونوتوربیدیمتری صورت گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 23 و آزمون T مستقل و وابسته تجزیه و تحلیل شدند. سطح معناداری P≤0/05 در نظر گرفته شد.
یافته ها: یافته ها نشان داد، در گروه تجربی CRP پس از انجام برنامه ی تمرینی نسبت به مقادیر اولیه کاهش معناداری داشت، در حالی که گروه کنترل افزایش معناداری در CRP نسبت به مقادیر پایه داشتند (P<0/05).
بحث و نتیجه گیری: یکی از نشانه های التهاب مزمن است که در هنگام نبود فعالیت بدنی و بی تحرکی افزایش می یابد. نشان داده شده است که افزایش فعالیت بدنی التهاب مزمن با شدت پایین را کاهش می دهد و احتمالا یکی از مداخلات تغییر سبک زندگی برای پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی و سرطان است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The response of acute phase reactive protein response to high intensity interval training in sedentary postmenopausal women
Authors
Diana keyhani Boroojeni, Bahtiyar Tartibiyan
Abstract
Introduction: Increased of pro inflammatory biomarkers such as C reactive protein (CRP) associated with chronic diseases, such as cardiovascular diseases, diabetes, and cancer. Due to the increase of intra-abdominal fat in menopause and its relationship with adipocytokines such as CRP, participation in training programs is one of the best ways to prevent heart failure. So the aim of this study was to determine the response of acute phase reactive protein response to intense intermittent exercise in sedentary postmenopausal women.
Methodology: In this semi experimental study, 20 sedentary postmenopausal women divided into two groups of high intensity interval training (n=10, mean age 54.90±0.95 years, weight 73.9±3.02 kg, body mass index 27.94±1.31 kg/m2) and control (n=10, mean age 56.15±0.74 years, weight 70.38±2.31 kg, , body mass index 27.77±1.22 kg/m2 ), respectively. The experimental group received high intensity interval training (8 weeks, 3 sessions per weeks and 45 min per session with 60–90% of heart rate reserve) program for 8 weeks. Subjects fasting blood was collected for measurement of C-reactive protein (CRP) concentrations at baseline and 8 weeks after exercise program. The data analyzed using SPSS-20 and independent and dependent T student test. Significance level of p≤0.05 considered.
Results: The results showed that CRP had a significant decrease compared to basal after the exercise program in experimental group, while the control group had significant increase in CRP compared to baseline values (P<0.05).
Discussion: CRP is one of the characteristic of a low-grade chronic inflammatory state that is increased with physical inactivity or sedentary behavior. Increased physical activity has been shown to reduce chronic, low-grade inflammation and is therefore a promising lifestyle intervention for cardiovascular diseases and cancer.
Keywords
High intensity interval training, Postmenopausal women, Acute phase reactive protein