رابطة کمال‌گرایی ورزشی و استحکام‌ذهنی در کاراته‌کاهای زن شرکت‌کننده در مسابقات سوپر لیگ کشور
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.453
نویسندگان
1دانشجوی دکتری رفتارحرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی. تهران، ایران.
2استادیار دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان). گروه تربیت بدنی و علوم ورشی. اصفهان. ایران.
چکیده
مقدمه: یکی از سازه‌های روان‌‌‌‌شناختی که عامل تعیین‌کننده‌ای در موفقیت ورزشکار است، استحکام‌ذهنی می‌باشد. استحکام ذهنی مجموعه‌ای از ویژگی‌های شخصیتی است که به عنوان منبع مقاوت در برابر فشارهای زندگی عمل می‌کند. استحکام ذهنی سازه شخصیتی پایدار متشکل از سه مؤلفة اصلی اطمینان، ثبات و کنترل است. گوچیاردی و جونز ( 2012) و جونز و پارکر (2013) به وجود ارتباط معنی‌دار بین سرسختی ذهنی و تجربۀ ورزشی بازیکنان اشاره داشتند.
روش شناسی: هدف از پژوهش حاضر، تعیین رابطة کمال‌گرایی ورزشی و استحکام‌ذهنی‌ در کاراته‌کاهای زن شرکت‌کننده در مسابقات سوپر لیگ کشور بود این تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است. نمونة آماری این پژوهش را 102 نفر از بانوان کاراته‌کا که به صورت دسترس انتخاب شده بودند پرسشنامة استحکام‌ذهنی گلبی و شیرد، و پرسشنامه کمال‌گرایی ورزشی دان و همکاران را تکمیل کردند. یافته های تحقیق با استفاده از شاخص های آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار)، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: نتایج نشان داد که رابطة مثبت و معنا‌داری بین کمال‌گرایی ورزشی و استحکام‌ذهنی وجود دارد. همچنین استانداردهای شخصی وفشار ادراک شده از طرف مربی پیش‌بینی‌کنندة استحکام‌ذهنی، نگرانی در مورد اشتباهات و فشار ادراک شده از طرف مربی پیش بینی کننده اطمینان، نگرانی در مورد اشتباهات و استانداردهای شخصی پیش‌بینی‌کنندة ثبات و فشار ادراک شده از طرف والدین و فشار ادراک شده مربی پیش‌بینی‌کنندة کنترل می‌باشد.
بحث و نتیجه‌گیری: ورزشکاران کمال‌گرا دارای استحکام ذهنی بالای هستند که به تواناییهای خود باور و اطمینان دارند و همواره انتظارات بیشتری از خود طلب می‌کنند که باعث افزایش تلاش، تمرکز بیشتر بر عملکرد و کنترل هیجانات می‌‌شود و بدین‌گونه، احتمال موفقیت خود را افزایش می دهند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The Relation between sports perfectionism and mental toughness in female Karateist participating in national super league competitions
Authors
Behnaz Arbab, Rokhsareh Badami
Abstract
Introduction: Mental toughness is one of the psychological factors that plays a vital role on athletes success. Mental Toughness is a collection of personal personality characteristics that act as a source of coping against pressure lifes. Mental toughness is a stable Psychological factor that has three main concepts including control consistency and confidence. Gucciardi & J0nes (2012) and Jones& parker (2013) realized there is a significant relation between Mental Toughness and athletes experience.
Methodology: The aim of the present study was to determine the relationship between Sports perfectionism and mental toughness in female karateists participating in national super league competitions. This is descriptive and correlational research.The statistical population consists of 102 karateist women selected by convenience sampling. They Completed the Golby and Sheard Sport Mental Toughness Questionnaire, and also completed the Dunn and colleagues’ Sports perfectionism Questionnaire. The findings of the research were analyzed using descriptive statistics (mean & standard deviation), Pearson correlation coefficient and multivariate regression analyses.
Results: Results showed that there was a significantly positive relationship between sport perfectionism and mental toughness. Also, personal standards and perceived pressure from the coach predictors of mental toughness .and concern over mistakes and perceived pressure from the coach predictors of confidence and concern over mistakes and personal standards predictors of consistency perceived pressure from the coach and perceived pressure from the parents predictors of control.
Discussion: The perfectionist athletes had a higher mental toughness and believed in their capabilities and expect more of themselves which help them increase their endeavors, have more concentration on performance, and control their emotions, and hence, increase the likelihood of their success.
Keywords
mental toughness, Perfectionism, Karate