بررسی اثر بخشی دوره های آموزشی فدراسیون تکواندو
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.454
کد مقاله : 3517-10THCONF
نویسندگان
فدراسیون تکواندو جمهوری اسلامی ایران
چکیده
مقدمه: ارزیابی اثربخشی دوره‌های آموزشی از یک سو، آیینه ای فراهم می آورد تا مربیان و داوران ورزشی تصویری روشن تر از چگونگی کم و کیف فعالیت های آموزشی به دست آورند و از سوی دیگر ، برنامه ریزان و کادر آموزشی فدراسیون را مجهز می سازد تا نسبت به جنبه های مثبت و منفی برنامه آگاهی پیدا کنند و از این راه به اثربخش کردن برنامه‌ها و فعالیتهای آموزشی نیروی انسانی یاری برسانند .
روش شناسی: این تحقیق به روش کتایخانه ای و میدانی و تحلیلی انجام شده و اطلاعات و داده های میدانی به وسیله پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری و با استفاده از تحلیل گر آماری SPSS، مولفه ها، عوامل و شاخص های مورد مطالعه، تجزیه و تحلیل و بررسی شدند و با توجه به ترتیبی بودن ماهیت داده های این پژوهش، مدل لاجیت ترتیبی برای برآورد متغیرها انتخاب شد و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
یافته ها: در این تحقیق با توجه به حضور 34/4 درصدی زنان و 65/6 درصدی مردان،در بخش استنباطی، آگاهی افراد از چگونگی تاثیرگذاری برنامه آموزشی بر عملکردشان با معدل 3/7255 و درصد نسبی 74/51 ، افزایش بهره وری شخصی از طریق آموزش با معدل 3/92258 و درصد نسبی 78/4515، کسب امتیاز بالاتری در ارزیابی عملکرد از آنچه که در دوره آموزشی آموخته ام با معدل 3/5221 و درصد نسبی 70/442 ، دریافت مزایای متنوعی درکار با معدل 3/63104 و درصد نسبی 72/6208 و کمک به افزایش حقوق در اثربخش بودن این آموزش ها با معدل 3/49665 و درصد نسبی 69/933 رقم خورد.
بحث و نتیجه گیری: این پژوهش با تحقیق حمیدی و همکاران (1390) درباره معیارهای ارزیابی عملکرد مربیان ملی کشور و پیرویان فرزاد و همکاران (1390) در مقاله ای با عنوان "ارزیابی اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی قزوین" همسو بوده و نتایج مطمئنی را به همراه داشت و معتمدی مجید و همکاران(1392) بیان داشتند که دوره های آموزشی برگزار شده بر ارتقای دانش فراگیران اثر نداشته و این موضوع بدلیل دانش قبلی آنان است که با توجه به تحقیق حاضر موافق نمی باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of training courses of Taekwondo Federation
Authors
Rasool Taheri, Majid Nayeri, Mahyar Garmei
Abstract
Introduction: In fact, assessing the effectiveness of training on the one hand, it provides a mirror to sport coaches and referees clearer view of how to achieve quality and quantity of training activities.On the other hand, allows planners and staff associations rather than the positive and negative aspects of their awareness program and the way the effectiveness of the policies and activities of human resource training support.
Methodology: The study is library and field and the analysis and descriptive statistics for data classification and describe data (mean and standard deviation). Field data was collected through questionnaire. Statistical analysis using SPSS, components, factors and indicators studied, analyzed and evaluated. And according to the order of the nature of this study, ordered logit model to estimate variables were selected and statistical analysis.
Results: In the descriptive part of the study, 34.4 percent of women and 65.6% due to the presence of men. The inference, according to the order of the nature of this study, ordered logit model to estimate variables (fitness, motivation, personal capacity, validity and transition plan) was selected. Average awareness of the impact of training on their performance is equal to 3.7255. And the relative percentage of 74.51 percent. Increase personal productivity through training with a score of 78.4515.Earn points higher in evaluating the performance of what they've learned in a training course with a score of 3.5221. And the relative percentage of 70.442. Receive a variety of benefits involved with a score of 3.63104 And the relative percentage of 72.6208. Help increase the effectiveness of the rights training with a score of 69.933 And the relative percentage of 3.49665 percent.
Discussion: This research study Hamidi et al (1390) on measures to assess the performance of national coaches، and Peyraviyan F. et al (1390) in an article entitled "Evaluation of the effectiveness of in-service training of employees of Qazvin University of Medical Sciences' consistent and were obtained reliable results.
Motamedi Majid et al (1392) in the article stated that the training courses on improving students' knowledge did not work, and this is due to their previous knowledge with respect to this research is not agreed.
Keywords
Evaluate the effectiveness, training courses, Taekwondo