تأثیر تمرینات یکپارچگی حسی-حرکتی بر زمان واکنش ساده کودکان اوتیسم با عملکرد بالا
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.456
کد مقاله : 3513-10THCONF
نویسندگان
1دانشجوی دانشگاه شهیدچمران اهواز
2استادیار دانشگاه شهیدچمران اهواز
3مدرس دانشگاه شهید چمران اهواز
4کارمند دانشگاه فرهنگیان بوشهر
چکیده
مقدمه: یکپارچگى حسى عبارت است از توانائى مغز در دریافت، تشخیص، پردازش و به‌کارگیری حجم زیادى از اطلاعات حسى که از طریق محرک‌های مختلف بیرونى و درونى به بدن و دستگاه عصبى وارد می‌شود. هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر تمرینات یکپارچگی حسی-حرکتی بر زمان واکنش ساده و انتخابی کودکان اوتیسم با عملکرد بالا می‌باشد.
روش‌شناسی: روش اجرای این پژوهش نیمه تجربی می‌باشد که با استفاده از طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون صورت گرفت. 20 نمونه مبتلا به اوتیسم با عملکرد بالا به‌گونه‌ای انتخاب شدند که از نظر سن، دست‌برتری و بهره‌هوشی همسان بودند. در ابتدا،آزمون زمان واکنش ساده آنها از طریق نرم افزار زمان سنج واکنش پیشرفته ساخت شرکت سینا گرفته شد. آزمودنی‌ها با توجه نمرات پیش‌آزمون به دو گروه همگن تجربی و کنترل تقسیم شدند. گروه تجربی به مدت 32 جلسه 45 تا 60 دقیقه‌ای در طی دو ماه تمرینات یکپارچگی حسی-حرکتی شامل انواع بازی‌ها و فعالیت‌های مختلف که برگرفته از کتاب باربارا فینک بود را به‌منظور بهبود حس عمقی و دهلیزی انجام دادند . پس از اتمام مراحل تمرینی پس‌آزمون به عمل آمد. دادها با استفاده از آزمون t تجزیه و تحلیل شدند. سطح معناداری 5% در نظر گرفته شد.
یافته ها: نتایج تحلیل داده‌ها نشان داد که یک دوره تمرینات حسی-حرکتی باعث کاهش زمان واکنش ساده در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل شد.
بحث و نتیجه‌گیری: تمرینات یکپارچگی حسی-حرکتی با تأکید بر حواس عمقی و دهلیزی و نیز ایجاد نشاط و انگیزه در کودکان اوتیسم که به‌صورت متنوع و همراه با بازی‌های گروهی ارائه می‌شود می‌تواند موجب بهبود زمان واکنش در این کودکان گردد. حرکت و مهارت‌های ادراکی-حرکتى می‌تواند یک عامل مؤثر بر رشد همه‌جانبه کودک و بخصوص کودکان اختلال طیف اوتیسم در نظر گرفته شود .زمانی که فرصت‌های تمرینی مناسب در اختیار کودک قرار گیرد و کودک با راهنمایی و هدایت معلمان و مربیان خود بتواند خود را با تکلیف موردنظر و محیطی که تکلیف در آن قرار است انجام گیرد تطبیق دهد، می‌تواند به‌طور بالقوه نسبت به افزایش کنترل حرکتی و انجام حرکت به‌طور مناسب اقدام کرده و مهارت را با کارایی بالاتری انجام دهد که این مطلب مبین نظریه سیستم‌های پویا می‌باشد که فرد، محیط و تکلیف را در انجام بهینه مهارت مؤثر می داند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of sensory-motor integration exercises on simple reaction time of children with high functioning Autism spectrum disorder (HFA)
Authors
Masoume Azarshab, Nahid Shetab Boushehri, Mohamad Reza Doustan, Vahid Tohidi
Abstract
Introduction: Sensory integration is the brains ability to receive، distinguish، compute and use great amount of sensory information that enters body and neural system through external and internal stimulus. The purpose of this study is to investigate the efficacy of sensory-motor integration exercises on simple and selective reaction time of children with high functioning Autism spectrum disorder (HFA).
Methodology: the research method was semi-empirical manner conducted through a pretest post test design. The subjects included 20 children with HFA were selected، who were in same levels in age، handedness and IQ. In the beginning reaction time was achieved by advanced reaction time tester. Participants were divided into experimental and control groups according to their grades. Experimental group did motor-sensory integration exercises including different kind of games and activities to improve vestibular sense in 32 sessions (each session was 45 to 60 min) for 2 months. After the exercise levels post test was achieved. Data’s were investigated by T test.
Results: The result of data investigation showed that 1 period of motor sensory exercises reduces the simple and selective reaction time in experimental group rather than control group.
discussion: The sensory-motor integration exercises with emphasizing on vestibular senses and creating happiness and motivation between children with autism in different kinds and by group games is presented. It can improve reaction time for these children. Movement and perceptual-motor skills may be a factor affecting the overall growth of children, especially children with autism spectrum disorders. When the children have good training opportunities، children with guidance teachers can adapt themselves With the task in question and the Environment that it caused Increase in motor control and movement.
Keywords
sensory-motor integration, Autism, Reaction Time, High functioning