نقش متغیرهای نگرشی و رفتاری در پیش بینی عملکرد سازمان
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.457
کد مقاله : 3510-10THCONF
نویسندگان
استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
چکیده
مقدمه: امروزه سازمانها نگران روش هایی برای ارتقاء عملکرد خود هستند. بر اساس مفاهیم رویکرد تئوری Y، مدیریت منابع انسانی نرم بر توانمندسازی، توسعه، اعتمادسازی و مدیریت کارکنان تمرکز می کند و پیش بینی می کند که عملکرد از طریق نگرش های مثبت خلق شود. نگرش های شغلی بطور مستقیم یا غیر مستقیم بر رفتار کاری تأثیر گذارند. در مطالعه اخیر نقش متغیرهای نگرشی (تعهد سازمانی، رضایت شغلی) و رفتاری (همکاری) و انگیزش، در پیش بینی عملکرد سازمانی بررسی شد.
روش شناسی:روش تحقیق توصیفی ـ همبستگی و جامعه آماری کارشناسان وزارت ورزش و جوانان (466 نفر) بود. تعداد نمونه بر اساس جدول کرجسی ـ مورگان 214 نفر بود. با این وجود، پرسشنامه ها بین320 نفر توزیع که294 مورد قابل قبول، بعنوان نمونه در نظر گرفته شد. برای سنجش انگیزش از پرسشنامه محقق ساخته و برای تعهد سازمانی، رضایت شغلی، عملکرد سازمانی از پرسشنامه های استاندارد استفاده شد. روایی محتوایی پرسشنامه ها توسط اساتید رشته مدیریت ورزش و پایایی آنها به روش محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمونهای کفایت نمونه برداری(KMO) و کرویت بارتلت، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شد.
یافته ها: ضریب همبستگی چندگانه بین ابعاد متغیرهای پیش بین با عملکرد سازمانی برابر 0/678، که در سطح اطمینان 99 درصد معنی‌دار بود. حدود 45 درصد از تغییرات عملکرد سازمانی متأثر از متغیرهای پیش بین بود.
بحث و نتیجه گیری: برای رسیدن به اهداف سازمانی، مدیران باید عوامل انگیزاننده را درکارکنان شناسایی و درصدد تامین آنها برآیند. پیش شرط همکاری نیز وجود اعتماد میان کارکنان می باشد که باید برای ایجاد زمینه مناسب آن تلاش نمایند. با مشارکت دادن افراد در تصمیم گیری ها، سیستم مناسب تشویق و تنبیه، حذف تبعیض ها و روابط نامناسب و ارزیابی عملکرد عادلانه نیز میتوان تعهد سازمانی و رضایت شغلی افراد را ارتقاء بخشید.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Role of attitudinal and behavioral variables in predicting organizational performance
Authors
Zahra Beigomi
Abstract
Introduction: Nowadays the organizations concerned the ways to enhance their performance. Based on theory Y approach, soft human resource management focus on empowerment, development, trust building and predict the performance is created through positive attitudes. Job attitudes affect on organizational behavior directly or indirectly. Role of attitudinal (organizational commitment, job satisfaction) and behavioral (cooperation) variables and motivation in predicting organizational performance has been investigated in recent study.
Methodology: Research method was descriptive and correlation type. The target population was 466 experts of Ministry of youth and sport. Using Krejcie- Morgan table, the sample size was determined 214. However, 320 questionnaires were distributed. From returned questionnaire (312), 294 questionnaires were suitable that considered as sample size. The research instruments included basic demographic information, standard questionnaires for measuring organizational commitment, job satisfaction, organizational efficiency, organizational effectiveness & cooperation and self- made by researcher questionnaire for measuring motivation. Data analyze with test sampling adequacy (KMO) and Bartlett, Pearson correlation & multiple regressions.
Results: Multiple Regression coefficients between dimensions of predictor variables and organizational performance was 0.678, were significant at %99 confidence level. Predictor variables predicted 45 percent of variances in organizational performance.
Discussion: To achieve organizational goals, managers, should identify motivational factors in employees and try to supply their essential requirements. Also, trust is the prerequisite for cooperation, they should strive to create the perfect backdrop. With participation of employees in decision-making, appropriate reward and punishment system, eliminate discrimination and inappropriate relationships and fair evaluation, managers could be able to promote organizational commitment and job satisfaction.
Keywords
Organizational commitment, Job satisfaction, cooperation, Motivation, Organizational Performance