تاثیر 8 هفته تمرین مقاومتی و پکتین ‌سیب بر سطح LDL سرم مردان جوان دارای اضافه وزن
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.458
کد مقاله : 3506-10THCONF
نویسندگان
محمدرضا غلام پور دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد علوم تحقیقات، تهران، ایران
چکیده
مقدمه: اختلالات چربی خون، یکی از عوامل خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی و عروقی( CVD ) در افراد چاق می‌باشد. در ایران نیز شیوع بیماریهای قلبی و عروقی و مرگ و میر حاصل از آن به سرعت رو به افزایش است، لذا با اصلاح اختلالات چربی خون در افراد دارای اضافه وزن می‌توان به کاهش این نوع مرگ‌ومیر کمک نمود.
روش‌شناسی: در این پژوهش 30 مرد جوان ( 20 تا 25 سال ) دارای اضافه وزن، با BMI بالای 25 به‌صورت غیرِتصادفی، هدفمند و داوطلب به ‌عنوان آزمودنی شرکت کردند و به‌صورت تصادفی به 3 گروه( تمرین مقاومتی، تمرین مقاومتی + مصرف پکتین سیب و کنترل + مصرف پکتین سیب) تقسیم شدند. آزمودنی‌های گروه تمرین مقاومتی، 8 هفته تمرین از نوع مقاومتی با شدت 65 تا 95 درصد یک تکرار بیشینه را با تواتر 3 روز در هفته انجام دادند. آزمودنی‌های گروه تمرین + مصرف پکتین سیب، علاوه بر تمرین مذکور، در دوره‌ی تمرین به‌مدت 8 هفته، مقدار 35 میلی‌گرم پکتین سیب به‌صورت میان‌وعده محلول در آب نیز مصرف کردند، متغیر کلسترول تام ( TC ) در دو نوبت پیش‌آزمون و پس‌آزمون اندازه‌گیری شد. آزمودنی‌های گروه کنترل + مصرف پکتین سیب نیز مانند گروه‌های تجربی، مورد آزمایش دو مرحله‌ای قرار گرفت، با این تفاوت که برای گروه کنترل + مصرف پکتین سیب در این مدت، تمرینی در نظر گرفته نشد. در پایان برای مقایسه‌ی بین میانگین‌ها از آزمون تحلیل واریانسِ یک متغیری( ANOVA ) و برای تعیین اختلاف بین گروه‌ها از آزمون تعقیبی ( LSD ) استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل آماری نتایج از نرم افزار SPSS استفاده گردید( سطح معناداری 0/05).
یافته‌ها: نتایج بدست آمده از این پژوهش، کاهش میانگین LDL در گروه تمرین + پکتین سیب از 110/64 به 98/45 یعنی 12/19، در گروه تمرین مقاومتی از 118/56 به 108/89 یعنی 9/67 و با افزایش در گروه کنترل + پکتین سیب از 99/75 به 101/88 را نشان داد.
بحث و نتیجه‌گیری: هر چند که نتیجه معنی‌دار نیست، اما تمرین مقاومتی همراه مصرف پکتین سیب توانست نقش بیشتری را نسبت به تمرین مقاومتی ایفا نموده و باعث کاهش LDL خون در مردان جوان دارای اضافه وزن می‌باشد، ‌گردد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
8 weeks of resistance training and apple pectin impact on LDL in overweight young men.
Authors
Mohammad Reza Gholampour
Abstract
Introduction: Obesity and chronic diseases such as hypertension, cardiovascular disease, diabetes and cancer, and blood lipid disorders, a risk factor for cardiovascular disease (CVD) in obese patients respectively. In Iran the prevalence of cardiovascular disease and its mortality is increasing rapidly, so by correcting dyslipidemia in overweight people can be helped to reduce this type of mortality.
Methodology: In this study, 30 young men (20 to 25 years) were overweight, with a BMI of 25 to-be non-random, targeted and volunteered to participate were randomly into 3 groups (resistance training, resistance training+consumption pectin apples and apple pectin control + consumption) were divided. The participants in the resistance training group, 8 weeks of resistance with 65 to 95% of one repetition maximum with the frequency of 3 days per weeks. Subjects exercise consumption of pectin from apples, in addition to these training, during training for 8 weeks, 35 mg of pectin apples for snacks, water consumption, the variable total cholesterol (TC) in pretest and post-test were measured. control + subjects taking apple pectin as well as experimental groups were tested in two stages, with the difference that for apple pectin control + consumption at this time, the exercise was not considered. The comparison between the mean values of a variable analysis of variance (ANOVA) and Tukey test to determine the differences between groups (LSD) was used. The statistical analysis was performed using SPSS software results (P = 0.05).
Results: The levels of LDL in the group exercise apple pectin reduced 12.9 and 110.64 to 98.45 is reached, the resistance training group also decreased from 108.89 to 118.56, 9.67 is reached, but in the control group increased from 101.88 to 99.75+ pectin apple reached 1.25. The results show that apple pectin group exercise and resistance training on changes in LDL levels showed significant differences with control+apple pectin.
Keywords
Resistance training, Apple pectin, LDL, Young men, Overweight