تاثیر 14 هفته تمرینات اسب درمانی بر تعادل و سرعت عکس العمل افراد مبتلا به طیف اوتیسم
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.459
کد مقاله : 3505-10THCONF
نویسندگان
1کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی
2هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامشهر
3عضو هیئت علمی دانشگاه توانبخشی و بهزیستی
چکیده
مقدمه: استفاده از اسب در پروسه درمان را اسب درمانی و یا هیپوتراپی می گویند . در واقع اسب درمانی بخشی از یک برنامه مداخله درمانی است که در آن از حرکات اسب برای افزایش عملکرد بیماران استفاده می شود. هدف از این پژوهش بررسی اثر 14هفته تمرینات هیپوتراپی بر تعادل ایستا، پویا و سرعت عکس العمل پسران مبتلا به طیف اوتیسم می باشد.
روش شناسی: نمونه های این تحقیق شامل 24 نفر از پسران اوتیستیک با دامنه سنی 7-18سال شهر تهران می باشد که به صورت تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند (n=12). گروه تجربی در14هفته 1جلسه ای در تمرینات هیپوتراپی شرکت کردند.
یافته ها: ارزیابی داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 انجام شد. نتایج بدست آمده نشان داد که آزمودنی ها پس از انجام تمرینات هیپوتراپی پیشرفت چشمگیری را در نمره تعادل ایستا و پویا در مقایسه با گروه کنترل، نسبت به قبل از تمرینات را بدست آوردند (0/000=p 0/019=p). در مقابل نتایج حاصل از آزمون تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که زمان عکس العمل این افراد پس از پایان دوره تمرینی بهبود نیافته است (0/123=p).
بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان داد که 14هفته تمرینات اسب درمانی، تعادل ایستا و پویای پسران مبتلا به طیف اوتیسم را بهبود بخشیده است. نتایج بدست آمده احتمال دارد بدلیل قرار گرفتن بیماران در سطوح جدید و نامتعادل باشد. در حقیقت، بدن فرد برای حفظ وضعیت تنه و تعادل به صورت ناخودآگاه انقباضات عضلانی ایجاد میکند این انقباضات منجر به تحریک سیستمهای تعادل (بینایی، دهلیزی ، حسی عمقی) برای ایجاد شرایط پایدار می شود. علاوه بر این پیشرفت در وضعیت جسمانی آزمودنیها به خصوص انعطاف پذیری و قدرت نیز می تواند از مکانیسمهای احتمالی تاثیر باشد. در نمرات سرعت عکس العمل تغییری ایجاد نشد که احتمال می رود تعداد و یا زمان جلسات کافی نبوده باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of fourteen session of Hippotherapy on balance and reaction time in Autism Spectrum Disorder
Authors
Sara Mirzabeigi fini, Yaser Kazem zadeh, Yahya Sokhangoi
Abstract
Introduction: The Hippotherapy means the use of horses in the therapy process. In fact, Hippotherapy could be considered as a part of an intervention program in which the horse body movements are used to increase the Patient’s function. This paper discusses the effect of 14 weeks of Hippotherapy on Static Balance, Dynamic Balance and Reaction Time of the individuals with Autism Spectrum Disorder.
Methodology: The participants consisted of the 24 males with Autism Spectrum Disorder between 7-18 year-old who were selected randomly in experimental and control groups (N=12). The exercise group participates in regular one-session Hippotherapy exercises for 14 weeks. The control group did no specific practice and physical activity during the research.
Results: The statistical analysis results show a considerable progress in the scores of the Static and Dynamic Balance of the experimental group versus the control group as compared with the time before the exercises(p=0.0001), (p=0.019). In contrast, no significant change was seen in the reaction time scores of the participants as compared with the time before Hippotherapy intervention (p=0.123).
Discussion: The result has shown 14 sessions of Hippotherapy improve the Static and Dynamic Balance of people who suffering from Autism Spectrum Disorder. The results are probably related to the new and unbalanced surface. In addition to this, Man’s muscles contract unconsciously to keep the balance and the position of his upper body, at this point, Balance system (visual, Vestibular, Proprioceptive) stimulate to keep the man s balance. Moreover, the improvement in Balance systems, Physical statue especially Flexibility and Strength. In stark contrast, there were not any specific changes in the score of reaction time and it is probable that the number of sessions were not enough.
Keywords
Hippotherapy, Autism, Static balance, Dynamic balance, Reaction Time