اثر تمرین شناختی بر کارایی شبکه جهت‌گیری توجه
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.46
کد مقاله : 3575-10THCONF
نویسندگان
1استادیار دانشگاه تبریز
2دانشیار گروه رفتار حرکتی، دانشگاه شهید بهشتی تهران
3استاد/ دانشگاه امام حسین. تهران . ایران
4عضو هیئت علمی
چکیده
مقدمه: درحالی که وجود رابطه بین توجه و اجرای مهارت حرکتی دیدگاه مهمی را به تعامل بین فرایندهای شناختی و حرکتی ایجاد می‌کند، دیدگاه‌های مهمی می تواند به بررسی رابطه بین عملکردهای چندگانه توجه و اجرای مهارت حرکتی ورزشی بپردازد. یکی از ابعاد توجهی بسیار مهم بررسی توجه بینایی جهت‌گیری می‌باشد. هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر تمرین شناختی با تکالیف حافظه کاری بر کارایی شبکه عصبی جهت‌گیری توجه بود.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی بوده و با طرح پیش آزمون و پس آزمون انجام شد. تعداد 20 دانشجوی دختر در تحقیق حاضر شرکت داشتند. گروه شناختی (10= n) تمرینات تکالیف جستجوی بینایی را دریافت کردند و گروه کنترل (10=n) تمرینات ساده بدون عامل شناختی را انجام دادند. پیش و پس از 8 جلسه تمرینی 45 دقیقه از شرکت کنندگان آزمون شبکه‌های توجه برای سنجش شبکه جهت‌گیری توجه به عمل آمد. داده‌ها با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس مکرر و نرم افزار اس پی اس اس 18 در سطح معنی‌داری 0/05 مورد تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: نتایج تحلیل واریانس مکرر 2 در 2 تفاوت معناداری را بین دو گروه در عامل (جهت گیری توجه) نشان نداد. در حالیکه بین پیش آزمون و پس آزمون تفاوت معناداری مشاهده شد. در پس آزمون بهبود بیشتری با توجه به نمرات میانگین نسبت به پیش آزمون در گروه شناختی (36= M) نسبت به گروه کنترل (52= M) مشاهده شد.
بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج پژوهش، به نظر می‌رسد تمرین شناختی روی کارایی شبکه عصبی تأثیر مثبتی دارد و این موضوع نشان دهنده اثر افزایش یافته ارتباطات درون شبکه‌ای و انعطاف پذیری مغز به تکرار و تمرین است. بنابراین می‌توان گفت تمرینات شناختی به دلیل درگیری توانایی‌های شناختی بیشتر از قبیل حافظه، توجه و ادراک و همچنین درگیری بیشتر شبکه‌های مغزی و تسهیل اتصال سیناپسی اثرات مثبت‌تری بر توانایی‌های شناختی و اجرا دارد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of cognitive training on efficiency of orienting network of attention
Authors
Zahra Fathirezaie, Alireza Farsi, Mohamad Kazem Vaez Musavi, Seyed Hojjat Zamani Sani
Abstract
Introduction: While the demonstration of a link between attention and motor skill performance provides a key insight into the interaction between cognitive and motor processes, further critical insights can be gained by investigating the relationship between the multiple functions of attention and athletic motor skill performance. One of important studied components of attention in athletes has been the voluntary orienting of visual attention. The purpose of this study was to investigate the effect of cognitive training on orienting network efficiency.
Methodology: The design of the study was semi-experimental with pretest and post test. A total of 20 girl students participated in study. Cognitive group (n=10) received visual search training and control group (n=10) have done usual training of table tennis without cognitive factor. Participants performed attention network test in pre and post of 8 sessions of training. Data were analyzed by means of statistical methods of repeated measure of ANOVA and SPSS 18 software in the significant level of 0.05.
Results: Results showed no significant differences between two groups in each factor (orienting network efficiency). While Results showed significant differences between pretest and post test (P<0.05, F=4.92). Post test (M=36) showed improvement in orienting network efficiency rather than pretest (M=52) according mean scores.
Discussion: Based on study results, it seems that cognitive training has positive effect on neural network efficiency and response accuracy and this issue indicates increased effect of intra-network communication and the flexibility of the brain toward repeating and practicing. And, this issue shows the effect of increasing the intra-network communications and the flexibility of the brain toward repeating and practicing. Therefore, it might be said that cognitive training has more positive effects on performance and cognitive abilities due to the involvement of more cognitive capabilities such as memory, attention, perception and also more involvement of brain networks and facilitate of synaptic connection.
Keywords
Attentional networks, Orienting, Cognitive training, Visual search