افسردگی و موج آلفا: مقایسه عدم قرینگی نیمکره های مغز در ورزشکاران نخبه و غیرنخبه
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.461
کد مقاله : 3502-10THCONF
نویسندگان
1دانشجو
2دانشگاه علامه طباطبایی
3دانشکده روانشاسی و علوم تربیتی/دانشگاه تبریز
چکیده
مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی عدم قرینگی نیمکره های مغز در قشر پیشانی در ورزشکاران نخبه و غیر نخبه اجرا شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر را زنان دوچرخه سوار دعوت شده به اردوی تیم ملی جمهوری اسلامی ایران و همچنین تمامی دوچرخه سواران زن حاضر در هئیت دوچرخه سواری شهر تهران در سال 1394 تشکیل دادند که به روش نمونه گیری در دسترس 19 دوچرخه سوار نخبه و 17 دوچرخه سوار غیرنخبه انتخاب شدند. میانگین سنی و انحراف استاندارد شرکت کنندگان در این تحقیق به ترتیب 1/66±18/56 بود.
روش‌شناسی: امواج الکتریکی مغز با استفاده از دستگاه الکتروانسفالوگرافی ثبت شد.‌ فعالیت EEG در قسمت قدامی سر (لوب فرونتال )، در دو نقطه F3 و F4 در حالت استراحت و با چشمان بسته ثبت شد. تجزیه و تحلیل داده های EEG با نرم افزار BioGraph infiniti انجام شد و نتایج با استفاده از آمار توصیفی و آزمون t مستقل تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: یافته ها نشان داد که بین میانگین‌ تفاضل دامنه آلفای قدامی چپ (F3) به دامنه آلفای قدامی راست (F4) دوچرخه‌سواران نخبه در مقایسه با دوچرخه‌سواران غیر نخبه تفاوت معنادار وجود داشت (P=0/016)و دوچرخه‌سواران غیر نخبه افزایش قابل‌توجهی را در آلفای قدامی چپ نسبت به دوچرخه‌سواران نخبه داشتند.
بحث و نتیجه‌گیری: در نهایت نتایج برتری موج آلفا در نیمکره چپ را در ورزشکاران غیر نخبه نشان داد که برتری آلفا (کاهش فعالیت مغزی) در نقطه F3 نشان‌دهنده برتری نیمکره قدامی راست و همچنین می‌توان گفت که بیانگر وجود نشانه‌های افسردگی در این گروه در حالت استراحت است. درمجموع این تحقیق پیشنهاد می‌کند که الکتروانسفالوگرافی می‌تواند به عنوان ابزاری کارامد در شناسایی علایم افسردگی‌ مورد استفاده قرار گیرد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Depression and alpha wave: Comparison of brains hemispheres asymmetries in elite and non-elite athletes
Authors
Ahad Norouzi, Ehsan Zarian, Mohammad ali Nazari, Zahra Pejhan
Abstract
Introduction: The aim of present study was to evaluate asymmetries in the frontal cortex of the brain hemispheres in elite and non-elite athletes. The study population included all women cyclists invited to the national team camp Islamic Republic of Iran as well as all women cyclists in the bike ride held in Tehran in 1394. The available sampling 19 elite cyclists and 17 non-elite cyclist were selected. The mean and standard deviation of the participant's age in this study were 18.56±1.66.
Methodology: Electrical brain waves were recorded by electroencephalography instrument. EEG waves were recorded in the anterior part at the points F3 and F4 at rest with eye closed. EEG data were analyzed with software BioGraph infinity.
Results: The results were analyzed using descriptive statistics and independent t test. Results showed that there was a significant difference between the mean difference of the left anterior alpha amplitude (F3) to the right frontal alpha amplitude (F4) elite cyclists compared to non-elite cyclists (P=0.016) and non-elite had a significant increase in left anterior alpha to elite cyclists.
Discussion: Ultimately results showed the superiority of alpha wave in the left hemisphere in non-elite athletes that showed alpha's superiority (reduction of brain activity) at point F3 in the anterior right hemisphere. Overall this research suggests that the EEG as an effective tool in identifying symptoms of depression can be used.
Keywords
anterior hemispheres, depression, Asymmetry, alpha wave