بررسی ارتباط ویژگی های شخصیتی و پرخاشگری در بین ورزشکاران مرد رشته های مختلف ورزشی دانشگاه آتاتورک ترکیه
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.462
کد مقاله : 3500-10THCONF
نویسندگان
دانشجوی دکترای تربیت بدنی وعلوم ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه 19مایس، سامسون، ترکیه
چکیده
مقدمه: پرخاشگری به عنوان یک اختلال شخصیتی، موجب آزار فرد و اطرافیان میگردد و میل به پرخاشگری در مکان های ورزشی، به عنوان یک عامل آسیب رسان به سلامت روان محسوب می شود. به نظر استور (1991) پرخاشگری ارتباط تنگاتنگی با ویژگیهای شخصیتی فرد دارد. بی تردید شخصیت، یکی از مباحث عمده و محوری روانشناسی و هدف نهایی مربوط به انسان است چرا که شناخت انسان و نحوه تربیت وی را میتوان جزو مهمترین سئوالاتی دانست که در طی قرون کلیه رشته های علوم انسانی به دنبال پاسخگویی به آن بوده اند. پرخاشگری وشخصیت در ورزش از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. بنابراین هدف از پژوهش حاضر، بررسی برخی از گرایش های روانی ورزشکاران می باشد. به همین منظور در این تحقیق به مقایسه شخصیت و پرخاشگری در بین ورزشکاران دانشگاه آتاتورک ترکیه پرداخته شده است.
روش شناسی: روش تحقیق پژوهش از نوع توصیفی بوده. جامعه آماری این پژوهش را ورزشکاران حرفه ای دانشگاه آتاتورک ارزروم به تعداد 180 نفر از رشته های مختلف ورزشی تشکیل می دهد. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه های ویژگی شخصیتی نئوفرم کوتاه (کاستا ومک کری ، (1982) و پرخاشگری باس و پری (1992) پرسشنامه محقق ساخته (مشخصات فردی) استفاده شده است. پرسشنامه های مذکور در میان نمونه های آماری توزیع شد (بین نُه رشته ورزشی). پایایی پرسشنامه به وسیله آلفای کرونباخ محاسبه شده و مقادیر آن 0/85 می‌باشد که از پایایی بالائی برخوردار می باشد. با توجه به نرمال نبودن داده ها و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون مان-ویتنی ، آزمون کروسکال-والیس و ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد. کلیه محاسبات با نرم افزار spss19 در سطح معنی داری (p ≤0/05) انجام شد.
یافته ها: باتوجه به نتایج تحقیق ویژگی های شخصیتی برون گرایی و مسئولیت پذیری با پرخاشگری فیزیکی، دشمنی و پرخاشگری کلامی همبستگی منفی و معنادار و با باز بودن نسبت به تجربه و سازگاری همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. ویژگی پرخاشگری با مسئولیت پذیری، روان رنجوری و سازگاری همبستگی منفی و معنادار و با برون گرایی همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. p≤0/01))
بحث و نتیجه گیری: باتوجه به معنادار بودن این تحقیق میتوان گفت ویژگیهای شخصیتی متفاوت در بروز یا عدم بروز رفتار پرخاشگرانه تأثیرگذار است و شخصیت امکان پیش بینی آنچه را که فرد در موقعیتی خاص انجام خواهد داد را فراهم می کند و نتایج این تحقیق توسط بسیاری از تحقیقات موجود در این ضمینه همخوانی دارد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
An analysis of personality and aggression levels of the sportsmen interested in different sport branches in ataturk university of Erzurum / Turkey
Authors
Saeed Shokoufeh
Abstract
Introduction: Aggression as a personality disorder bothers the person and those around him. The desire for aggression in sports venues, as an agent is harmful to mental health. According to Store (1982) aggression is closely associated with individual personality traits. Undoubtedly, one of the main issues and key personality and the ultimate goal of human psychology. Due to human cognition and how education can be one of the most important questions knew that over the centuries in all fields of humanities have to answer it. Aggression and character is very important in sports. That being said, the sport is micro world of the larger society. Unfortunately, in today's world players violent behavior is one of the main topics in sports competition. The aim of this study was to investigate some psychological trends athletes. Therefore, in this study compares the personality and aggression among college athletes in university of Ataturk in Erzurum, Turkey.
Methods: The research method was descriptive and statistical population of this research consists of 180 professional athletes Interested in different sport branches in Ataturk University in Erzurum. To collect the information used NEO Personality Inventory-Short Form Costa and Kerry (1982), Buss-Perry Aggression Questionnaire (1992) and demographic Inventory. These questionnaires were distributed among samples (Between players of 9 sports branch). Cranach’s alpha reliability was calculated by values vary total is .850 that the reliability is high. According to the non-normal data and to analyze the data Mann-Whitney test, Kruskal Wallis and Spearman correlation coefficient was used. All calculations with software spss19 significant level (p ≤ 0.05) done.
Results:According to results show that between personality traits of extroversion and accountability with physical aggression, verbal aggression, and hostility there is a significant negative correlation and with openness to experience and compatibility there is a significant positive correlation. Characteristics of aggression with accountability, there is a significant negative correlation between neuroticism and agreeableness and there is a significant positive correlation with extroversion (p<001).
Discussion: Due to the significance of this study can be said.Certain personality traits influence the presence or absence of aggressive behavior. Character provides means to predict the person will do in a particular situation. The research results by a lot of research in this field is consistent.
Keywords
Athlete, Aggression, Personality