واکاوی تعلیم و پرورش به عنوان منبع هوش ‌شناختی و فرهنگی از منظر متخصصین‌ ورزشی ایران
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.464
کد مقاله : 3494-10THCONF
نویسندگان
1دانشگاه آزاد اصفهان واحد خوراسگان
2عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
چکیده
مقدمه: هوش ‌فرهنگی، تعاملات فردی در بین فرهنگ‌هاست. تعاملات میان‌ فرهنگی وجوهی از رفتار است که میان مردمانی با فرهنگ‌های متفاوت شکل می‌گیرد. دانش هوش فرهنگی فهم شخص از شباهت‌ها و تفاوت‌های فرهنگی می‌‌باشد. ولی‌زاده‌الوان و همکاران (1394)‌ در پژوهشی به تحلیل مولفه‌های هوش‌فرهنگی در برنامه تلویزیونی نود پرداختند، نتایج نشان داد مولفه‌های هوش‌فرهنگی از بیشترین به کمترین فراوانی درصدی شامل ابعاد رفتاری 33/61، انگیزشی 31/4، شناختی 30/61، فراشناختی 4/72 بود. پیمانی زاده و همکاران (2013) به بررسی رابطه بین هوش فرهنگی مربیان و اثر بخشی اعضاء تیم ملی مردان ایران پرداختند یافته‌ها نشان داد برای دستیابی به تاثیر بالاتر مربیان برعملکرد بازیکنان، علاوه بر در نظر گرفتن دیگر عوامل تاثیر گذار بر بهره‌وری جمعی بازیکنان، تثبیت و تقویت هوش فرهنگی تعلیم‌ دهندگان نیز باید در نظر گرفته شود و آموزش‌های لازم ارائه شود. در پژوهش حاضر به واکاوی تعلیم و تربیت به عنوان منبع هوش‌شناختی و فرهنگی از منظر متخصصین ورزشی ایران پرداخته شده است.
روش شناسی: این مطالعه با رویکرد کیفی از روش تحلیل مضمون می‌باشد. جامعه مورد پژوهش متخصصین ورزشی ایران در سال 2016 بوده است. در این پژوهش نمونه مورد نظر به صورت هدفمند و از روش گلوله برفی انتخاب شدند. 10 مشارکت کننده در این مطالعه شرکت کردند. برای گرد آوری اطلاعات از مصاحبه‌های عمیق نیمه ساختار یافته استفاده شد. داده‌ها با استفاده از روش تحلیل مضمون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. اعتبار و قابلیت اعتماد نتایج ارزیابی شد.
یافته ها: مضمون فراگیر تعلیم و پرورش به عنوان منبعی برای هوش شناختی- فرهنگی از نظر متخصصین ورزشی ایران معرفی شده است. در این مضمون، مقوله‌های سازمان‌ دهنده "آموزش‌درک تفاوت‌های فرهنگی "، "آموزش فرهنگ"، "آموزش‌ رفتارهای اجتماعی متناسب با فرهنگ جدید" و " تربیت" شناسایی گردید. نتایج این پژوهش از جنبه‌هایی مشابه با تئوری هوش فرهنگی از دیدگاه ارلی و آنگ (2003) می‌باشد.
بحث و نتیجه گیری: در جوامع چند فرهنگی مبحث تعاملات میان‌فرهنگی از اهمیت بسیاری برخوردار است. نتایج نشان داد تعلیم و پرورش رفتارهای‌اجتماعی، فرهنگ، درک تفاوت موجود میان آن‌ها و به ویژه تربیت یک عامل اثر گذار در برقراری ارتباط و مواجهه با فرهنگ غیر بومی، نقش موثری برای ورزشکاران و مسئولین حوزه ورزش جهت کسب موفقیت در محیط متنوع فرهنگی، رویدادهای‌ ورزشی ایفا می‌کند. پیشنهاد می‌شود همسویی میان تعلیم و پرورش نهاد خانواده، محیط جامعه و ورزش برقرار گردد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
An analysis on education and training as a source of cognitive and cultural intelligence from the perspective of Iranian sports experts
Authors
Shiva Molavinia, Zohreh Meshkati
Abstract
Introduction: Cultural intelligence is personal interactions among cultures (Mohammad khani and Jarrahi, 2014). Cross-cultural interactions are aspects of behavior, which forms among peoples from different cultures (Ahmadi & Ghasemi, 2012) Cultural intelligence knowledge is individuals' understanding of cultural similarities and differences (Dinani et al., 2015). In a study, Valizadeh-Alvan et al. (2015) analyzed the components of cultural intelligence in the TV program "Ninety". The results showed that the cultural intelligence components, from highest to lowest frequency, included: behavioral (33.61), motivational (31.4), cognitive (30.61), and metacognitive (4.72) dimensions. Peymanzadeh et al. (2013) investigated the relationship between the coaches' cultural intelligence and effectiveness of Iran's men's national team members. The findings showed that to achieve a higher effectiveness of coaches on players' performance, stabilizing and strengthening trainers' cultural intelligence should be considered, and necessary training should be provided, in addition to considering other factors affecting players' collective productivity. This research dealt with analyzing education and training as a source of cognitive and cultural intelligence from the perspective of Iranian sports experts.
Methodology: This study is a thematic analysis with qualitative approach. The study population included Iranian sports experts in 2016. In this research, the sample was selected purposefully through snowball sampling method. Ten participants participated in this study. Deep semi-structured interviews were used for data collection. The data were analyzed using a thematic analysis. The results validity and reliability were assessed.
Results: The inclusive theme "Education and Training" was introduced as a source of cognitive-cultural intelligence from the perspective of Iranian sports experts. The following organizing categories were identified in this theme: "teaching how to understand cultural differences", "education of culture", "teaching social behaviors proportional to a new culture" and "training". In some aspects, the results of this study are similar to cultural intelligence theory from the viewpoint of Early and Ang (2003).
Discussion: The topic of cross-cultural interactions is of great importance in multicultural societies. The results showed that educating and developing social behaviors, culture, understanding the differences between them, and particularly training are an effective factor in facing and communicating with a non-native culture, and play an effective role for athletes and sports authorities to succeed in the culturally-diverse environment of athletic events. It is recommended that consistency should be established between education and training in family institution, social environment, and sports.
Keywords
Cultural intelligence, Qualitative, thematic analysis, sports experts