اثر هشت هفته تمرین مقاومتی و مصرف مکمل زنجبیل بر شاخص آنتی‎اکسیدانی بیماران دیابت نوع 2
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.465
کد مقاله : 3489-10THCONF
نویسندگان
1کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی
2استادیار گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده‎ علوم انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
چکیده
مقدمه: دیابت مجموعه‌ای از ناهنجاری‌های متابولیکی است که در اثر اختلال در عملکرد و ترشح انسولین ایجاد شده و منجر به افزایش قندخون می‌شود . شیوع دیابت نوع دو در یزد از سن 30 سالگی به بالا 14/2 درصد ارزیابی ‌شده است که بالاترین شیوع دیابت در ایران است.
روش‌شناسی: بدین منظور در یک کارآزمایی نیمه تجربی دوسویه‌کور، 44 بیمار دیابت نوع دو، با میانگین قد 7/20±169/92 سانتی‌متر، وزن 6/34±82/41 کیلوگرم، سن 7/01±53/49 سال و ترکیب بدن 2/07±28/57 درصد) به‌صورت هدفمند و با آرایش تصادفی به چهار گروه، زنجبیل، تمرین مقاومتی با مصرف دارونما، تمرین مقاومتی با زنجبیل و دارونما قرار گرفتند. آزمودنی‌های گروه زنجبیل روزانه یک گرم زنجبیل را به مدت 8 هفته دریافت کردند. آزمودنی‌های گروه‌های تمرین هم یک پروتکل تمرین مقاومتی پیش‌رونده را که شامل هشت هفته و با شدت 65 تا 80 درصد 1RM بود، را اجرا نمودند. قبل و 48 ساعت بعد از هشت هفته تمرین، نمونه‌های خونی از ورید پیش آرنجی جمع‌آوری شد. غلظت شاخص سوپراکسیددیسموتاز به روش الیزا محاسبه شد. تجزیه‎وتحلیل آماری داده‌ها از طریق آزمون تی‎وابسته، تحلیل واریانس آنوای یک‎راهه و آزمون تعقیبی توکی انجام گرفت.
یافته‌ها: شاخص سوپراکسیددیسموتاز پس از هشت هفته تمرین مقاومتی و زنجبیل در همه گروه‌ها به جزء گروه دارونما افزایش معنی‌داری یافت ( p≤0/05).
بحث و نتیجه‌گیری: در نهایت بر اساس نتیجه به‌دست‎‌آمده مصرف طولانی‌مدت مکمل زنجبیل و تمرین مقاومتی، سطوح سرمی سوپراکسیددیسموتاز را افزایش داده است، بنابراین انجام طولانی‌مدت تمرینات مقاومتی به همراه مکمل زنجبیل می‌تواند عامل مؤثری برای تغییرات مطلوب در شاخص آنتی‌اکسیدانی بیماران دیابت نوع دو باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of eight week resistance training with ginger supplementation on superoxide Dismutase index in type 2 diabetes patients
Authors
Hamzeh Mohammadi, seyed Mohsen Avandi
Abstract
Introduction: Diabetes is a complex metabolic disorder caused by dysfunction and insulin secretion and leads to increased glucose level. The prevalence of type II diabetes in Yazd from age 30 up to the 14.02% in this case the highest prevalence of diabetes in Iran.
Methodology: For this purpose in a semi-experimental design with double-blind, 44 type 2 diabetic patients (with average height 169.92±7.20 cm, weight 82.41±6.34 Kg, age 53.49±7.01 years and body composition 28.57±2.07 m2), were selected randomly divided into four group: ginger rhizome, resistance training plus placebo consumption, resistance training plus ginger rhizome and placebo. The subjects in Group GI+RT and GI received 1 gram of ginger capsule a day (zintoma) for 8 weeks. Subjects of resistance training groups also carried out a progressive resistance protocol with 65 to 80 1RM consist of eight resistance exercises for 8 weeks. Before starting the exercise program and after eight weeks, the blood samples were collected from antecubital vein. The superoxide dismutase test by Eliza test were done. Statistical analysis of data through repeated measure ANOVA and tuky post hoc test was performed at the significant level.
Results: The results of the study showed, after eight weeks of resistance training superoxide dismutase indicator and ginger in all groups had a significant increase except the placebo group, but there was no significant increase in the placebo group.
Discussion: Finally on the basis of obtained results the long-term consumption of ginger and resistance training has increased the superoxide dismutase (SOD). Thus, long-term consumption of ginger and resistance training can be an effective factor for favorable changes in antioxidant index in type 2 diabetic patients.
Keywords
Resistant training, superoxidedismutase (SOD), Ginger, Type 2 diabetes