مقایسه تمرینات ثبات مرکزی روی سطح ناپایدار و سطح پایدار بر درد و ناتوانی زنان مبتلا به کمردرد مزمن ناشی از فتق دیسک کمری
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.466
کد مقاله : 3486-10THCONF
نویسندگان
1دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
2استاد،گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
چکیده
مقدمه: کمردرد مزمن یکی از بیماری‌های شایع است که باعث ایجاد مشکلات زیادی برای افراد می‌شود. علّت 97 درصد کمردردها مکانیکی، 1 درصد غیرمکانیکی و 2 درصد نیز به دلیل بیماری‌های احشایی است که در این میان فتق دیسک بین مهره-ای 4 درصد از کمر دردهای مکانیکی می‌باشد. لذا هدف از تحقیق حاضر مقایسه تمرینات ثبات مرکزی روی سطح ناپایدار و پایدار بر درد و ناتوانی زنان مبتلا به کمردرد مزمن ناشی از فتق دیسک کمری بود.
روش‌شناسی: تعداد 37 زن مبتلا به فتق دیسک کمری با میانگین سنی 37 سال به صورت هدفمند و دسترس به سه گروه تمرین ثبات مرکزی روی سطح پایدار(روی زمین)، سطح ناپایدار (فیزیوبال) و کنترل تقسیم شدند. میانگین نمرات درد و ناتوانی افراد به ترتیب به وسیله شاخص VAS و پرسشنامه ناتوانی اوسوستری در پیش‌آزمون و پس‌آزمون ثبت گردید. دو گروه تجربی تمرینات خود را به مدت 8 هفته و هر هفته 3 جلسه، انجام دادند. اطلاعات با استفاده از آزمون آماری واریانس برای داده‌های تکراری مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که درد و ناتوانی در هر دو گروه نسبت به گروه کنترل به بطور معناداری کاهش پیدا کرد (0/001 = P). علاوه براین نتایج نشان داد که اختلاف معناداری در میانگین ناتوانی در گروه سطح پایدار نسبت به سطح ناپایدار وجود دارد(0/001= P) که این اختلاف در درد علی‌رغم بالاتر بودن میانگین، معنادار نبود (0/740= P).
بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج تحقیق، تمرینات ثبات مرکزی روی هر دو سطح، با بهبود قدرت و استقامت عضلات ناحیه مرکزی می‌تواند بارهای اضافی وارده به ستون مهر‌های کمری را کاسته و عملکرد فرد را بهبود بخشد. از مکانیسم‌های احتمالی برای اثر بخش بودن تمرینات روی سطح ناپایدار، افزایش انقباض همزمان عضلات با تمرین روی توپ فیزیوبال است که باعث ثبات بیشتر در مفاصل بدن می‌شوند و مکانیسم‌ احتمالی برای سطح پایدار می‌تواند از طریق بهبود تغییر پذیری استراتژی‌های درگیر در کنترل وضعیتی و همچنین تقویت پروپریوسپتورهای ناحیه کمر (لومبوساکرال) از طریق بهبود قدرت، استقامت، انعطاف‌پذیری، تعادل عضلانی که در نهایت باعث کاهش نیروهای نامتقارن فشاری بر سطوح مفصلی و دیسک‌ها می‌شود، باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Comparing core stability exercises in stable and unstable surfaces on women's pain and disability affected by chronic low back pain caused by lumber disc herniation
Authors
Seyedeh zahra Hoseini, Nader Rahnama
Abstract
Introduction: Chronic low back pain is one of the most common diseases causing a lot of problem for individuals. Cause of 97% back pains is Mechanical,1% Non-mechanical and also 2% is due to Visceral disease that meanwhile Disc Herniation ,inter-vertebral 4% is from Mechanical low back pains. Therefore, the goal of this research was Comparing core stability exercises on in Stable and unstable surfaces on women's pain and disability affected by chronic low back pain caused by lumber disc herniation
Methodology: Thirty seven female patient with chronic Lumbar Disc Herniation with mean age 37 years were selected by convenience and purposive and then into 3 groups. 1- Core stability exercises on stable surface (on the ground) 2- unstable surface (physio-ball) and 3- control group. The average scores pain and disability were recorded in pretest and post test by VAS index and Oswestry Disability Questionnaire. Information evaluated by using Repeated Measures ANOVA.
Results: The results showed that pain and disability in experimental groups Comparing to the control group, reduce significantly (P=0.001). Moreover the results showed that there is a significantly differences in disability average in stable than to unstable group (P=0.001) that this differences despite higher average was not significantly (P=0.740).
Discussion: According to the results, core stability exercises on both surfaces, with improved strength and endurance of the core region can be reduced additional loads exerted on the lumbar spine and improve performance. One of the possible mechanism for effectiveness of exercise on unstable surface is increased simultaneous contraction with exercise on physio-ball which caused more stability in joints and possible mechanism for stable surface could by improving changeability strategies involved in Postural control and also reinforcement proprioceptor of lumbar region (lumbosacral) by improving strength, flexibility, muscle balance that eventually cause reduce asymmetric forces push on joint surface and discs.
Keywords
low back pain, disc herniation, core stability exercise