اثر یک دوره تمرین مقاومتی با انسداد عروق همراه با مکمل گیری کراتین بر برخی از فاکتورهای هایپرتروفی در مردان جوان فعال
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.467
کد مقاله : 2715-10THCONF
نویسندگان
1دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی.دانشکده علوم ورزشی.دانشگاه اسلامشهر.اسلامشهر.ایران
2استادیار فیزیولوژی ورزشی.دانشکده علوم ورزشی.دانشگاه اسلامشهر.اسلامشهر.ایران
چکیده
مقدمه: تمرین مقاومتی با انسداد عروق(BFR: Blood flow restriction)، نوعی تمرین مقاومتی می باشد که جریان خون ورودی به عضله فعال در حین تمرین توسط یک کاف، محدود یا متوقف می گردد. اسفنگوزین منو فسفات(S1P) یک اسفنگو لیپید مشتق از پلاکت ها می باشد که به صورت درون سلولی از طریق فسفوریلاسیون اسفنگوزین(Sph)، به وسیله آنزیم اسفنگوزین کیناز(SK)، تولید می شود. میوستاتین(GDF-8) یک فاکتور قوی مهار کننده رشد عضلانی می باشد. هدف از تحقیق حاضر تعیین اثر یک دوره تمرین مقاومتی BFR همراه با مکمل گیری کراتین بر میزان S1Pو GDF-8 در مردان جوان فعال بود.
روش شناسی: در تحقیق حاضر24 مرد جوان سالم فعال، با میانگین سنی 38/2±79/24 سال، میانگین وزن40/ 2±02/ 75 کیلوگرم و میانگین قد33/ 3±66/ 178سانتیمتر به طور تصادفی به 3 گروه تمرین با محدودیت جریان خون(BFR=8)، تمرین با محدودیت جریان خون همراه با مکمل گیری کراتین(BFR-CR=8) وگروه کنترل(C=8) تقسیم شدند. محدودیت جریان خون در هر دو گروه تجربی یکسان و بوسیله کاف محدود کننده و با اعمال فشار 240-100 میلیمتر جیوه اعمال می شد. برنامه تمرینی برای هر دو گروه تجربی شامل اجرای حرکات جلو پا، پرس پا و هاگ پا با شدت 20 درصد یک تکرار بیشینه در 4 ست 20 تکراری بود. زمان استراحت بین ست ها 1 دقیقه و بین ایستگاه ها 2 دقیقه در نظر گرفته شد. جهت بررسی داده ها از آزمون تحلیل واریانس و در صورت معنی داری از آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد.
یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد که 2 هفته تمرین مقاومتی BFR همراه و بدون مکمل گیری کراتین، باعث افزایش معنی داری در ترشح S1P و کاهشGDF-8 نسبت به گروه کنترل می شود(P=0/0001)، همچنین میزان S1P در گروه تمرین به همراه مکمل گیری کراتین به طور معنی داری بیشتر از گروه تمرین بدون مکمل گیری کراتین بود. ولی بین دو گروه تمرین در طول 2 هفته، در کاهش GDF-8 تفاوت معنی داری مشاهده نشد (P=0/502).
بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان داد تمرین BFR باعث افزایشS1P وکاهش معنی دارGDF-8 می شود. همچنین مکمل گیری کراتین در مدت 2 هفته، اثر معنی داری بر افزایشS1P داشت اما تاثیر معنی داری در کاهش GDF-8از خود نشان نداد. از این رو می توان جهت بهره مندی و اثرات بیشتر اینگونه تمرینات، از مکمل گیری کراتین استفاده نمود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effects of resistance training with vascular occlusion combined with creatine supplementation on some hypertrophy factors in active young men.
Authors
Fereidoon Khavariyan, Yaser Kazemzadeh, Sanaz Mirzaeyan
Abstract
Introduction: Resistance training with vascular occlusion (BFR: Blood Flow Restriction), is a kind of resistance training which input blood flow to active muscles during exercise limited or stopped by a cuff. Sphingosine-1-Phosphate (S1P), is a Sphingo lipid derived from platelets produced through intracellular phosphorylation of Sphingosine (Sph) by Sphingosine kinase enzyme (SK). Myostatin (GDF-8) is a muscle growth inhibitor factor. The aim of this study was to determine the effect of resistance training BFR combined with creatine supplementation on S1P and GDF-8 in active young men.
Methodology: In this study, 24 healthy active young men with an average age of 24.79±2.38 years, the average weight of 75.02±2.40 kg and average height of 178.66±3.33 cm, were randomly divided into 3 groups to practice with restrictions blood flow (BFR=8), exercise with blood flow restriction with creatine supplementation (BFR-CR=8) and the control group (C=8). Restriction of blood flow in both groups by the same restrictive cuff pressure 100-240 mmHg was applied. Training program for both groups consisted of leg movements, leg press and leg Hague with 20-30% intensity of one repetition maximum in 4 sets of 20 repetitions. For data analysis ANOVA test and Bonferroni post hoc test were used.
Results: The results showed that BFR with and without creatine supplementation combined with 2 weeks of resistance training resulted in a significant increase in the secretion of S1P and reduced GDF-8 relative to the control group (P=0.0001), as well as the amount of S1P in practice supplementation with creatine significantly higher than the exercise without creatine supplementation. But between the two groups during the 2 weeks, reduction of GDF-8 was not significant (P=0.502).
Discussion: The results showed that BFR exercise increased S1P and reduced GDF-8 significantly. Also, creatine supplementation for 2 weeks had a significant effect on the increase in S1P but significant effect was not showed in reducing the GDF-8. It can be more effective for the benefit of these exercises creatine supplementation used.
Keywords
Resistance training, Blood Flow Restriction (BFR), Sphingosin-1-Phosphate, Myostatin