بررسی بهزیستی فضیلت گرا و عزت نفس جانبازان ورزشکار و غیر ورزشکاراستان خراسان جنوبی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.468
کد مقاله : 2716-10THCONF
نویسندگان
1هیات علمی دانشگاه ولایت
2کارشناسی ارشد- دانشگاه پیام نورمرکز بیرجند
چکیده
مقدمه: با توجه به رشد روان‌شناسی در دهه‌های اخیر و همچنین توجه به فعالیت‌های خاص ورزشی که جنبه‌های این حوزه از جمله بهزیستی فضیلت گرا و عزت نفس را تحت تأثیر قرار می‌دهد، هدف از پژوهش حاضر بررسی عزت نفس و بهزیستی فضیلت گرای جانبازان ورزشکار و غیر ورزشکار استان خراسان جنوبی می باشد.
روش شناسی: این مطالعه از نوع توصیفی– تحلیلی و به روش میدانی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه جانبازان مرد استان خراسان جنوبی بود که به دلیل محدودیت تعداد معلولین ورزشکار درجامعه تحقیق، تعداد 60 نفر جانباز ورزشکار درکل جامعه آماری حاضر به همکاری با محققین شدند. بنابراین از بقیه جامعه آماری نیز تعداد 60 نفرجانباز غیر ورزشکار جهت مشارکت در تحقیق به شکل تصادفی انتخاب شدند. ابزار تحقیق دو پرسشنامه ی استاندارد بهزیستی فضیلت گرا (واترمن و همکاران،2010) و فرم تجدید نظر شده پرسشنامه عزت نفس کوپر- اسمیت بود. روایی پرسشنامه ها، توسط جمعی اساتید دانشگاه مورد تأیید قرارگرفت. پایایی پرسشنامه ها با آلفای کرونباخ (0.89αs= و0.90αse=) تأیید شد. تجزیه تحلیل داده ها با استفاده ازآمارتوصیفی و استنباطی(T ، کلمو گروف اسمیرنوف و ..) و نرم افزار SPSS ورژن 20 انجام شد.
یافته ها:یافته های پژوهش،جانبازان ورزشکار را درابعاد مختلف روانشناختی بطوراعم و عزت نفس (5. 87₌t t df=118,sig=0.001) و بهزیستی فضیلت گرا(t t df=118,sig=0.001=3. 05) بطوراخص نسبت به غیرورزشکاران درشرایط بهتری قرار دارند. بین بهزیستی فضیلت گرا وعزت نفس جانبازان ارتباط مستقیم ومعنی دار ی مشاهده شد(0.0001 = α, 0.6= r) نشان داد.
بحث و نتیجه گیری: همانند دیگرتحقیقات سیلوستر (2012)، مک (2012)، غفاری وهمکاران(2007)، اسلوتزکی (2010)، یافتـه‌هـای تحقیـق حاضـر نقـش فعالیـت ورزشـی را درعزت نفس و بهزیستی فضیلت گرا آشکار می‌سازد. با توجه به نقش مؤثر ورزش بربهزیستی فضیلت گرا وعزت نفس افراد به ویژه جانبازان توصیه می شود سازمان های مسئول نسبت به بسترسازی جهت حضور هر چه بیشتر این افراد در فعالیت های ورزشی و اجتماعی اقدام نمایند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
A welfare investigation of Euraimonia well-being and self-esteem in athletic and non-athletic veterans in south Khorasan
Authors
Atefeh Abtahinia, Ameneh Abtahinia
Abstract
Introduction: Considering the growth of psychology in recent decades, and also the attention paid to specific activities and sports, which affected the aspects of this area of activity including Euraimonia well-being and self-esteem, the present study sought to investigate self-esteem and Euraimonia well-being in athletic and non-athletic veterans in South Khorasan.
Methodology: This study was a descriptive-analytical study which was carried out through field study. The population of the study included all male veterans of South Khorasan province; due the limitations for the scope of the study, 60 athletic veterans out of the whole population of the study accepted to cooperate with researchers. Therefore, 60 non-athletic veterans were randomly selected to take part in the study. The instruments of this study included standard Euraimonia well-being questionnaires (Waterman et al, 2010) and Connor-Davidson self-esteem scale (CD-RIS). The validity of the questionnaires were confirmed by a group of university teachers. The reliability of the questionnaires were established with a Cronbach alpha of (α=0.90 and α=0.89). The data analysis was performed through statistical and inferential statistics (T, Kolmogorov Smirnov, and …) and SPSS software edition 20.
Results: The findings of the research indicated that the athletic veterans were in better conditions in general and in particular they were better in both self-esteem (t t df=118, sig=0.001=5.87) and in Euraimonia well-being (t t df=118, sig=0.001=3.05). A direct and significant difference in Euraimonia well-being and self-esteem of the veterans was observed (r=0.6, α=0.0001).
Discussion: In line with other researches (Sylvestry, 2012, Mack, 2012, Ghaffari et al. 2007, Slutzky, 2010, the findings of the present research once again indicated the role of physical activities in improving self-esteem and Euraimonia well-being. Considering the effective role of physical activities in Euraimonia well-being and self-esteem of individuals and veterans in particular, it is recommended for the responsible organizations take the required measure in order to provide more people with necessary substructures for physical and social activities.
Keywords
Self-esteem, Eudaimonia well-being, Veterans