اولویت بندی موانع فرهنگی و سیاسی طراحی و ساخت اماکن ورزشی سبز
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.469
نویسندگان
1کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
2دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
چکیده
مقدمه: یک مکان ورزشی سبز مکانی است که طراحی، ساخت، نوسازی یا نگهداری آن به شکل دوستدار محیط زیست و با بهره-گیری کارآمد از منابع انجام می‌گیرد. اماکن ورزشی سبز نه‌تنها نشان دهندة یک انتخاب در حوزة مسئولیت اجتماعی است، بلکه یک تصمیم مالی هوشمند می‌باشد. استفاده از انرژی بهبود یافته و بهره‌وری ساکنان این اماکن از دلایل فوق‌العاده برای سرمایه-گذاری در جنبش سبز هستند.
روش شناسی: هدف از پژوهش حاضر اولویت‌بندی موانع فرهنگی و سیاسی طراحی و ساخت اماکن ورزشی سبز بود. این تحقیق بر اساس هدف، کاربردی و از نظر روش بررسی، توصیفی بود. جامعة آماری پژوهش را کارشناسانی تشکیل دادند که در حوزه‌های مورد مطالعة این تحقیق صاحب‌نظر بودند. نمونه‌ی آماری پژوهش به‌صورت هدفمند و تعداد 15 تن انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری داده‌های تحقیق از روش میدانی شامل مصاحبه و پرسشنامة محقق ساختة مقایسات زوجی استفاده شد. به-منظور تحلیل همزمان داده‌های کیفی و کمی از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) و نرم افزار Expert choice استفاده شد. نرخ ناسازگاری تمامی شاخص‌ها کمتر از 1/0 بود.
یافته ها: نتایج حاصل از تکنیک AHP نشان داد که مؤلفة «عدم توجه به کاهش اتلاف انرژی و استفاده از انرژی‌های پاک» با وزن نسبی (396/0) به‌عنوان اولویت نخست عامل فرهنگی و «وجود ساختار متکی بر نفت در سیاستگذاری‌های خرد و کلان» با وزن نسبی (315/0) به‌عنوان اولویت نخست عامل سیاسی بودند.
بحث و نتیجه گیری: درآمد صادرات نفت را می‌توان در سرمایه‌گذاری بلند مدت و پایدار صرف کرد. سرمایه‌گذاری صنعتی و ارتقاء فناوری، بهترین راهبرد استفاده از نفت است. استفاده از منابع انرژی‌های نو، توجه به بنیان‌های زیست‌محیطی و بهینه سازی استفاده از منابع انرژی باید در سرلوحه‌ی امور مورد توجه مسئولان و مدیران ساخت اماکن ورزشی قرار گیرد. در سیاست-گذاری‌های کلان نیز وضعیت کلی انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران باید مورد توجه و بازبینی قرار گیرد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Priority of cultural and political barriers of designing and Cconstruction of green sports facilities
Authors
Saeed Jafari, Majid Jalali Farahani, Mohammad Khabiri
Abstract
Introduction: A green sport area is a place where its design, construction, renovation or maintenance is done in the form of eco-friendly and efficient utilization of resources. Green sport facilities/areas not only represent a choice in the field of social responsibility, but also smart financial decisions. Using improved energy and inhabitants’ efficiency of these areas is a great reason to invest in the green movement.
Methodology: The aim of this study was to prioritize cultural and political barriers of designing and construction of green sport facilities. This research was descriptive based on objective, functional and in terms of methods. The society of this study comprised experts who were clear-sighted in the field of this research. Study’s statistical sample was purposeful and 15 persons were selected. To collect study’s data, field method was applied that included interview and questionnaire developed by pairwise comparisons. In order to simultaneously analyze qualitative and quantitative data, Analytical Hierarchy Process (AHP) and expert choice software were used. The inconsistency rate of all indexes was less than 0.1.
Results: The results of the AHP technique presented that the component "lack of attention to reducing energy consumption and the use of clean energy” with relative weight (0.396) was as a first priority of cultural factor and “the existence of Oil-based structure in the micro and macro policies” with relative weight (0.315) was as first priority of political factor.
Discussion: Oil export’s revenue can be spent on long-term and sustainable investment. Industrial investment and technology promotion are the best strategy in using oil. The use of new energy sources, focusing on environmental foundation and optimizing use of energy resources should be considered officials and managers of sport facilities. Also in the macro policy, the overall situation of renewable energy in Iran should be revised.
Keywords
Sport facilities, Green sport facilities, Design and construction, Political barriers, Cultural barriers