تاثیر غنی‌سازی شغل بر تعهد سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان وزارت ورزش و جوانان
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.47
کد مقاله : 3578-10THCONF
نویسندگان
دانشگاه تهران
چکیده
مقدمه: در میان منابعی که سازمان‌ها در اختیار دارند، محققان زیادی به اهمیت ویژه منابع انسانی در سازمان‌ها اشاره کرده‌اند. باکسِال و همکاران چنین عنوان کرده است که "مهمترین دارایی هر سازمان صبح زود وارد سازمان می‌شود و در انتهای زمان کاری از آن خارج می‌شود. کارکنان سازمان‌ها و مدیریت آن‌ها عنصری اساسی در دست‌یابی به مزیت رقابتی برای سازمان‌ها می‌باشد. با توجه به رقابت روز افزون سازمان‌ها و تغییرات محیطی، سازمان‌ها در جست‌و‌جوی روش‌هایی هستند که بتوان با کمک آن‌ها از طریق منابع انسانی خود به مزیت رقابتی دست یابند. . در این میان می‌توان به غنی‌سازی شغل اشاره کرد. غنی‌سازی شغل منجر به فراهم کردن مسئولیت‌ها و چالش‌های شغلی بیشتری برای کارکنان می‌شود. غنی‌سازی شغل این امکان را برای کارکنان مهیا می‌کند تا در کارهایشان اختیارات لازم را برای تصمیم‌گیری داشته باشند. غنی‌سازی شغل به‌طور مستقیم با عوامل انگیزشی و نیز رضایت کارکنان مرتبط می‌باشد. هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین غنی‌سازی شغل، تعهد سازمانی، و عملکرد شغلی کارکنان وزارت ورزش و جوانان بود .
روش شناسی: جامعه آماری این پژوهش را تمامی (914 نفر) کارکنان شاغل در وزارت ورزش وجوانان کشور تشکیل می‌دادند که از این میان تعداد 295 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند . از 350 پرسش‌نامه ای که در بین کارکنان پخش شد تعداد 295 پرسش‌نامه قابل استفاده بود و بقیه پرسشنامه‌ها از تحلیل کنار گذاشته شد. این بررسی به روش توصیفی از نوع همبستگی صورت گرفته و جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های محقق ساخته ای که به تایید 15 نفر از اساتید مدیریت ورزشی رسید بهره گرفته شد.برای تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون همبستگی، تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری صورت گرفته شد.
یافته ها: یافته‌های پژوهش نشان داد بین غنی‌سازی شغل و تعهد سازمانی کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. علاوه بر این، چنین مشاهده شد که غنی‌سازی شغل و تعهد سازمانی کارکنان رابطه مثبت و معناداری با عملکرد شغلی آنان دارد.
بحث و نتیجه گیری: نتایج این پژوهش حاکی از آن است که وزارتخانه باید در غنی‌سازی شغل کارکنان و افزایش مسئولیت و استقلال کاری آنان بکوشند که این امر تأثیر قابل توجهی در افزایش تعهد آن‌ها به وزارتخانه و نیز بهبود عملکرد شغلی آنان خواهد داشت؛ و نتیجه نهایی آن افزایش بهره‌وری کارکنان و ارائه خدمات بهتر به مشتریان خواهد شد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of organizational commitment, job enrichment and job performance of Youth and Sports Ministry
Authors
Basir Haghani, Afshar Nori Ravesh
Abstract
Introduction: Among the resources that organizations have at their disposal, many researchers have pointed to the importance of human resources in organizations. Baksal and colleagues argued that "the most important asset of any organization into the early morning and at the end of time is something out of it. Organizational and managerial staff are essential elements in achieving competitive advantage for organizattions. Due to increasing competition and changing environmental organizations, organizations seek ways to help them gain competitive advantage through their human resources. The job enrichment can be noted. To provide job enrichment for employees' job responsibilities and challenges. Providing job enrichment makes it possible for employees to work having the authority to make decisions. Job enrichment is directly related to motivation and employee satisfaction. The aim of this study was to investigate the relationship between job enrichment, organizational commitment, and job performance was Youth and Sports Ministry.
Methodology: The study population included all (914 people) were employed in the Ministry of Sports and Youth of the country, of which 295 samples were selected. The 350 questionnaires that were distributed among the staff and the rest of the questionnaire was 295 usable questionnaires were excluded from the analysis was taken.
Results: The results showed a significant relationship between organizational commitment and job enrichment there. In addition, it was observed that job enrichment and organizational commitment is a significant positive relationship with job performance.
Discussion: The results suggest that the ministry should enrich and enhance staff job responsibilities and independence they seek that it would have a significant impact on increasing commitment their job will be to the ministry and improvement and the end result is increased employee productivity and provide better service to customers.
Keywords
Professional enrichment, Organizational commitment, Job performance, Job satisfaction, Employees, Youth and Sports Ministry