مقایسه تسلط ربع های مغزی در هنرجویان رشته تربیت بدنی با سایر هنرجویان هنرستان های شهر مشهد
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.470
کد مقاله : 2720-10THCONF
نویسندگان
1اموزش و پرورش
2عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان مشهد
3آموزش و پرورش
4آمورش و پرورش
چکیده
مقدمه:در سیستم آموزش و پرورش ایران، دانش آموزان در آغاز دوره متوسطه دوم باید براساس کارنامه تحصیلی و علایق شخصی خود ، یکی از رشته های تحصیلی نظری و یا فنی و حرفه ای را انتخاب کرده و دروس مربوط به آن رشته را مطالعه نمایند.در این بین دانش آموزانی هستند که تحصیل در هنرستان ها را انتخاب می کنند. هرگاه صحبت از انتخاب و علایق فردی به میان می آید در کنار عوامل گوناگون شناخته شده الزاما شیوه تفکر که به شدت متاثر از ربع مسلط مغزی است،مورد توجه قرار میگیرد. براساس نظریات ند هرمن خصوصیات رفتاری و علایق انسان متاثر از نیمکره مغزی و و برتری یکی از ربع های مغزی او می باشد. هدف از تحقیق حاضر مقایسه تسلط ربع های مغزی در هنرجویان رشته تربیت بدنی با سایر هنرجویان هنرستان های شهر مشهد بود.
روش شناسی: با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد198 هنرجوی تربیت بدنی و 191 هنرجوی غیر تربیت بدنی با استفاده از پرسشنامه ی سنجش تسلط مغزی ندهرمن HDBI مورد ارزیابی قرار گرفتند.
یافته ها:میانگین نمرات کسب شده در گروه تربیت بدنی نسبت به گروه غیر تربیت بدنی در ربع های مغزی A و B بیشتر می باشد؛ از سویی در ربع های مغزی C و Dمیانگین نمرات گروه غیر تربیت بدنی نسبت به گروه تربیت بدنی بیشتر است. با این حال هیچ از این میانگین ها بین دو گروه از لحاظ آماری تفاوت معنی داری با هم ندارند. اولویت استفاده از ربع های مغزی در هنرجویان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی به ترتیب از چپ به راست D,B,C,A می باشد.
بحث و نتیجه گیری:با توجه به اینکه در تحلیل یافته ها اختلاف معنی داری مشاهده نگردید، شاید بتوان اینطور استنتاج نمودکه انتخاب هردو گروه مورد مطالعه از زیر شاخه ی تحصیلی فنی و حرفه ای موجب کسب این نتیجه گردیده و بهتر این بود که محققین مقایسه را بین هنرجویان تربیت بدنی باگروه زیر شاخه ی نظری انجام میدادند.گرچه در تحقیقات تقریبا مشابه که روی گروه های ورزشکار و غیر ورزشکار و دبیران رشته های مختلف درسی انجام گرفته اختلافات معنی دار گزارش شده است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Comparing brain quarters dominance of physical education students with the others in Mashhad
Authors
Peyman Zivari, Fariborz Ramezani, Mousa Qanbarzade, Javad Zangane
Abstract
Introduction: According to education system of Iran, student at the beginning of high school choose their major to study via their favorite major or degrees. Among them, we consider those tend to industrial school, without any doubtfully noticing many reason beside various type of identified factors which impacted by brain quarters dominance. According to Ned Herman the features of manner and interesting of man is affected by one of brain hemisphere or superiority of one of the brain quarters. The purpose of this research was to compare brain quarters dominance of physical education students with the others in Mashhad.
Methodology: By random sampling, 198 physical education students and 191 of other majors' students were selected and evaluated by Ned Herman's questionnaires HDBI.
Result: The average acquired scores between A and B quarters were better for physical education students and other students are more activate in C and D quarters. Although there was no significant differences between both groups, the priority of use of brain quarters in physical education and other majors students was D, B, C, A respectively.
Discussion: Given the analysis of the findings, there was no significant differences were observed, it may be deduced that by picking any two groups studied from the sub-branch of technical education and vocational help to achieve this result and it was better that the scientists compared the students doing physical training with theoretical subcategories. Although almost identical in research on groups of athletes and non-athletes and teachers of different fields, significant differences have been reported.
Keywords
Brain dominance, Brain quarters dominance, Way of thought