تاثیر هدف گزینی بر خودکارآمدی و یادگیری مهارت سرویس والیبال در دختران مبتدی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.471
نویسندگان
1دانشجوی دکترای رفتار حرکتی ،دانشکده علوم ورزشی،دانشگاه ارومیه،ارومیه،ایران
2دانشیار رفتار حرکتی،دانشکده علوم ورزشی،دانشگاه ارومیه،ایران
3دانشجوی دکترای رفتار حرکتی،دانشکده علوم ورزشی،دانشگاه ارومیه،ارومیه،ایران
چکیده
مقدمه : پژوهش گران تحقیقات قابل توجهی در ارتباط با نقش هدف گزینی در زمینه های ورزشی و نیز ارتباط بین هدف گزینی و بهبود عملکرد ورزشی انجام داده اند از طرفی هدفگزینی با باورهای خودانگیزشی مانند خودکارآمدی در ارتباط است..بنابراین هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر هدف گزینی بر خودکارآمدی و یادگیری مهارت سرویس والیبال در دختران مبتدی بود.
روش شناسی: روش مطالعه نیمه تجربی، به صورت پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود.نمونه آماری این تحقیق 33 دانشجوی دختر غیرتربیت بدنی بامیانگین سنی 21/93 ±0/86 بودند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و پس از انجام پیش آزمون بصورت تصادفی در سه گروه(هدف گزینی عملکردی،هدف گزینی فرآیندی و کنترل) قرار گرفتند.ابزارمورد استفاده شامل پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر و آزمون سرویس والیبال ایفر بود.برای تجزیه و تحلیل اطلاعات گروه ها در پیش آزمون ، آزمون یادداری و اکتساب از تحلیل واریانس یک راهه و مرحله اکتساب از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر(8 جلسه× 3 گروه) با اندازه گیری تکراری روی عامل جلسات در سطح 0/05مورد استفاده قرار گرفت.
یافته ها: در آزمون اکتساب بین گروها در امتیازات سرویس والیبال تفاوت معنی داری وجود نداشت ولی در مراحل اکتساب اثر اصلی جلسات معنی دار بود ولی تعامل گروه ×جلسات معنی دار نبود.در آزمون یادداری بین گروها هم در امتیازات سرویس والیبال و هم در خودکارآمدی تفاوت معنی داری وجود داشت که عملکرد گروه هدف گزینی عملکردی از سایر گروه ها بهتر بود.
بحث و نتیجه گیری: هدف گزینی بعنوان یک عامل انگیزشی می تواند بر روی خودکارآمدی و به تبع آن با ایجاد انگیزه برای تلاش به ادامه کار در دستیابی به عملکرد بهتر موثر واقع شود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of goal setting on the self-efficacy and learning vollyball serve skill in novice girls
Authors
Elham Daneshyar, Fatemeh sadat Hosseini, Parisa Parsafar
Abstract
Introduction: Researchers have done considerable research in association with goal setting role in sports and also the relationship between goal setting and improved performance. The goal setting is related to self-motivation beliefs such as self-efficacy. So the purpose of this study was evaluation of the effect of goal setting on self-efficacy and learning skill of volleyball serve in young girls.
Methodology: The method of study was semi-experimental with pretest-posttest along with the control group. The statistical sample was 33 non-physical education students with age average 21.93±0.86 who were selected by available sampling method and were randomly assigned to three groups after pre-test (performance goal setting, goal setting and process, and control). The instrument used included AAHPER volleyball serving test and Shere’s General Self-Efficacy Scale. To analyze the groups data in pretest, retention and acquisition, analysis of variance (ANOVA) and the acquisition were used. to analysis of variance with repeated measures (8 meeting×3 group) with repeated measurements on a session at the level of 0.05.
Result: In the acquisition test, there was no significant difference in scores of volleyball between the groups, but in the acquisition, main effect of meetings was significant. But the group×session interaction was not significant. In The retention test, there was a significant difference between the groups in scores of volleyball and self-efficacy that performance of functional goal setting group was better than other groups. .
Discussion: Goal setting as a motivational factor can affect the self-efficacy and following with create the motivation to try continue to work in achieving better performance.
Keywords
Goal setting, Self-efficacy, Volleyball serve