تعیین اولویت های مهارت های پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی تربیت بدنی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.472
کد مقاله : 2723-10THCONF
نویسندگان
1عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
2کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
چکیده
مقدمه: انجام پژوهش از پایه های اساسی و عمده در توسعة جامعه به شمار می آید، به طوری که هیچ گونه حرکت علمی و منطقی بدون پشتوانة تحقیقات، امکانپذیر به نظر نمیرسد.در این راستا مهم ترین عاملی که در انجام تحقیقات علمی و بالا بردن مهارت های پژوهشی دانشجو دخالت دارد، خود دانشجو و توانایی های علمی و عملی اوست.
روش شناسی:این پژوهش با هدف اولویت بندی مهارت های پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی تربیت بدنی جهت انجام تحقیقات علمی انجام شد. روش تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی ورودی1393 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران بود که از روش نمونه-گیری خوشه ای از میان تمامی گرایش های تربیت بدنی تعداد 50 نفر انتخاب شدند.ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن توسط 11نفر از اساتید دانشگاه به تأیید رسید وپایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ 93/0بدست آمد. از آزمون دو جمله ای در قسمت آمار استنباطی استفاده شد.
یافته ها:مهارت های پژوهشی در قالب 35گویه در 7بُعد در طیف 5تایی لیکرت سنجیده شد. فرضیات با استفاده از آزمون دوجمله ای با 2نقطه برش(3و2) سنجیده شدند. ساخت پرسشنامه،کدگذاری داده های کیفی، تدوین سؤالات یک مصاحبه، تفسیر داده های کیفی، تشخیص آزمون آماری مناسب و استفاده از نرم افزارهای آماری برای اجرای آزمون ها و تفسیر داده های استنباطی به ترتیب اولویت های اول تا پنجم را به لحاظ نقاط ضعف دانشجویان به خود اختصاص داده بودند. به طور کلی دانشجویان بین ابعاد پژوهشی در بُعد تحلیل داده ها بیشترین میزان ضعف را ادراک نمودند.
بحث و نتیجه گیری: دانشگاه ها باید با مدنظر قرار دادن اولویت مهارت های پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی تربیت بدنی، به برنامه ریزی و سازماندهی دقیق تری پرداخته وبا تشکیل کارگاه های آموزشی و پژوهشی کاربردی به نتایج مطلوب تری جهت ارتقای کیفیت علمی و پژوهشی میان دانشجویان دست یابند. دانشجویان نیز باید این مهارت ها و اولویت آن ها را بشناسند و همزمان با تحصیل، به تقویت این مهارت ها همت گمارند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Prioritizing research skills of physical education graduate students
Authors
Sholeh Khodadad Kashi, Saeed Jafari
Abstract
Introduction: Research is a key to community development, so that any movement without the support of scientific and rational investigation does not become possible. In this regard, the most important factor in raising the research skills of students and scientific research are students and their scientific and practical capabilities.
Methodology: This study aimed to prioritize scientific skills to carry out scientific research on graduate students in physical education. the study method was descriptive survey. The study consisted of all incoming graduate students 2014 Faculty of Physical Education and Sport Sciences of Tehran University. Samples were gathered by cluster sampling, 50 students were selected among all students of physical education. The data collecting tool was questionnaire which its validity was confirmed by 11 professors, reliability was measured through Cronbach's alpha (0.93). Binomial test was applied to investigate hypothesis.
Results: Research skills were measured through 35 items within 7 dimensions in 5-point Likert scale. Priorities were measured using 42 binomial test with cut-off point (2,3). The The greatest weakness perceived were constructing a questionnaire, encoding data from qualitative research, formulation of questions for an interview, qualitative data interpretation, finding appropriate statistical test, using appropriate statistical software for data analysis and Interpretation of analytical data respectively. In general, the dimension of analyzing data appeared to be the greatest weakness.
Discussion: In general, it can be said that universities should consider research skills of graduate students of physical education to plan and organize more accurately. Organizing training programs and applied research workshops lead to promote scientific research and research skills among students to achieve better quality. Students will also have to understand skills and prioritize them in line with their courses in order to strengthen skills.
Keywords
Scientific research, Graduate programs, Physical education, Research skills