بررسی تاثیر خستگی عملکردی بر میزان فعالیت الکترومیوگرافی فیدفورواردی عضلات چهارسررانی و همسترینگ طی پرش-فرود تک پا در زنان والیبالیست
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.473
کد مقاله : 2719-10THCONF
نویسندگان
1دانشگاه تهران
2استادیار آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
3دانشیار گروه طب ورزشی دانشگاه تهران، ایران
چکیده
مقدمه: نتایج نشان داده اند خستگی در انتهای مسابقات ورزشی یکی از عوامل خطرساز در شیوع آسیب ACL است. تاکنون مطالعات اندکی به بررسی تاثیر خستگی عملکردی در موقعیت‌هایی شبیه به شرایط واقعی مسابقات ورزشی بر روی عوامل عصبی-عضلانی موثر بر آسیب ACL پرداخته‌اند. بنابراین هدف از این تحقیق بررسی تاثیر خستگی عملکردی بر میزان فعالیت فیدفورواردی عضلات موثر در آسیب ACL حین پرش-فرود تک پا در زنان والیبالیست بود.
روش‌شناسی: در تحقیق حاضر تعداد 15ورزشکار زن والیبالیست شرکت کردند. فعالیت الکترومیوگرافی عضلات چهارسررانی و همسترینگ، قبل و بعد از اعمال خستگی حین تکلیف پرش-فرود تک پا، بررسی شد. از روش آماری تحلیل واریانس چند متغیری با اندازه گیری‌های مکرر در سطح معناداری 95درصد و میزان آلفای کوچک‌تر یا مساوی 0/05 استفاده شد.
یافته ها: طبق نتایج بدست آمده، اختلاف در میزان فعالیت فیدفورواردی عضلات پهن خارجی (P=0/030)، دوسررانی (P=0/046) و نیم وتری (P=0/007) قبل و بعد از خستگی معنادار بود؛ اما اختلاف در میزان فعالیت فیدفورواردی عضلات راست رانی (P=0/177) و پهن داخلی (P=0/243) بین قبل و بعد از خستگی معنادار نبود.
بحث و نتیجه‌گیری: نتایج نشان دادند خستگی باعث کاهش فعالیت فیدفورواردی عضلات همسترینگ و عضله پهن خارجی و در نتیجه تغییر در الگوهای عصبی-عضلانی فعالسازی عضلات حین تکلیف پرش-فرود می شود. این امر ACL را مستعد آسیب ‌می سازد. بنابراین در برنامه‌های پیشگیری از آسیب، تمرینات عصبی-عضلانی با تمرکز بر این عضلات جهت بهبود عملکرد عصبی-عضلانی درحین خستگی توصیه می‌گردد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of functional fatigue on feedforward electromyographic activity of quadriceps and hamstring muscles during single leg jump-landing task in volleyball female athletes
Authors
Mina Noori, Hooman Minoonejad, Foad Seydi
Abstract
Introduction: Previous studies have shown that fatigue at the end of sport events is one of the risk factors of ACL injury. Few studies have been examined the effect of functional fatigue in situations similar to real conditions of sports on neuromuscular factors affecting the ACL injury. So the aim of this study was to evaluate the effect of functional fatigue on feedforward electromyographic activity of muscles which effecting in ACL injury during single-leg jump-landing task in volleyball female athletes.
Methodology: In this study, 15 volleyball female athletes participated. Electromyographic activity of the quadriceps and hamstring muscles were recorded during single leg jump-landing task. Multivariate analysis of variance with repeated measures was used at a significance level of 95% and alpha was less than or equal to 0.05.
Results: According to the results, the difference in feedforward activities of vastus lateralis (p=0.030), biceps femoris (p=0.046) and semitendinosus (p=0.007) muscles were significant before and after fatigue. But the difference in feedforward activities of rectus femoris (p=0.177) and vastus medialis (p=0.243) weren’t significant before and after fatigue.
Discussion: The results showed that fatigue can cause a reduction in feedforward activities of hamstring and vastus lateralis muscles, resulting changes in neuromuscular patterns of muscles activation in jump-landing task. This may be disposed ACL to injury. Therefore in injury prevention programs, neuromuscular training focused on these muscles to improve neuromuscular function is recommended during the fatigue.
Keywords
Functional Fatigue, Feedforward Electromyographic Activity, Jump-landing Task