تاثیر مصرف مکمل کولین بر ایمونوگلوبینA و کراتین کیناز سرم، خستگی عضلانی ودقت تیراندازی به دنبال عملیات شبیه سازی شده یک روزه در تکاوران
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.474
کد مقاله : 2727-10THCONF
نویسندگان
1کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی کاربردی
2استاد فیزیولوژی ورزشی
3استاد فیزیولوژی ورزشی،دانشگاه زنجان،زنجان،ایران
چکیده
مقدمه: محرومیت از خواب، پیاده‌روی طولانی با حمل بار و کمبود انرژی دریافتی از جنبه‌های گریز ناپذیر عملیات تکاوران می‌باشد که می‌تواند موجب التهاب، آسیب عضلانی، اختلال در دقت تیراندازی و تضعیف عملکرد شود. از طرفی ثابت شده است که کولین می‌تواند التهاب را تسکین بخشیده و عملکرد ذهنی و بدنی را بهبود دهد. بنابراین این بررسی به منظور مطالعه اثر کولین بر کراتین کیناز و ایمونوگلوبین A سرمی، استقامت عضلانی و دقت تیراندازی تکاوران طراحی شد.
روش شناسی: سی سرباز تکاور در این پژوهش کنترل شده با دارونما شرکت کردند. آنها به دو گروه تجربی و دارونما تقسیم شدند. قبل از عملیات، گروه تجربی و دارونما به ترتیب مکمل کولین ( یک هفته، روزانه 2 گرم کولین بیتارترات) و دارونما ( یک هفته، روزانه یک قاشق اسید سیتریک) دریافت کردند. عملیات شبیه سازی شده، بی‌خوابی نسبی، 12 مایل پیاده روی با حمل بار، 3 مایل دو رقابتی و تیراندازی به اهداف 200 متری را شامل میشد. IgA و CK به ترتیب با استفاده از روش نفلومتری و الایزا اندازه‌گیری شد.
یافته ها: از حالت پیش آزمون تا پس آزمون، IgA و CK دو گروه فاقد تغییر معنی‌دار بود. پس از عملیات یک روزه، IgA و CK دو گروه فاقد تفاوت معنی‌دار بود. در هر دو گروه استقامت عضلانی از حالت پیش آزمون تا پس آزمون کاهش معنی‌داری را نشان داد (p≤0/05) ، بدون تفاوت معنی‌دار میان گروهی از عملیات یک روزه. در مقایسه با دارونما، پس از عملیات، دقت تیراندازی در گروه تجربی به صورت معنی‌داری بهبود پیدا کرد (p≤0/05)
بحث و نتیجه گیری: نتایج این بررسی نشان داد که استفاده از مکمل کولین نمی‌تواند شاخص‌های التهابی، آسیب و استقامت عضلانی تکاوران را در هنگام عملیات یک روزه تحت تاثیر قرار دهد، اما این مکمل می‌تواند تا اندازه‌ای وظایف مستلزم تمرکز ذهنی و دقت را تحت تاثیر مثبت قرار دهد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of choline supplementation on serum IgA and Ck, Muscle fatigue and Shooting accuracy after a day of simulated operation in the army rangers
Authors
Rasoul Parsa, Ahmad Azad, Agha Ali Ghasemnian, Rahele Jazaei
Abstract
Introduction: Sleep deprivation, weighted long load March and energy intake deficiency are the inevitable aspects of the army rangers operation, which can induce inflammation performance impairments. On the other hand, choline has been established to attenuate inflammation and improve physical and mental performance. Therefore, the purpose of this study was to examine the effect of choline supplementation on IgA, Ck, muscle endurance and marksmanship accuracy after a one day simulated operation.
Methodology: Thirty soldier rangers participated in this quasi experimental, double blind and placebo control study. They were divided into the experimental and placebo groups. Before operation the experimental and placebo group ingested choline supplement (1 week, 2 gr choline bitartrat per day) and (1 week, 1 spoon citric acid per day) respectively. Simulated operation was consisting of the relative sleep deprivation, 19.3 km weighted walking, 4.8 km competitive unweighted running test and shots at targets at 200 m. serum IgA, Ck, muscle endurance (upper and lower body, abdomen ) and marksmanship were assessed before and after the operation. IgA and Ck were measured by Elasian methods respectively. The data were analyzed using kroskalwalis, U man within, paired and independent T-test and covariance (p≤0.05).
Results: In both study groups, there were no significant (p≤0.05) changes in IgA and Ck from pre to post test. No significant differences between group were found in IgA and Ck after simulated operation. Muscle endurance (upper and lower body, and abdomen) showed significant (p≤0.05) decrease from pre to post test in the both study groups, with no significant difference (p≤0.05) between groups after operation. Compared with the placebo group, marksmanship accuracy was significantly (p≤0.05) improved in the experimental group after operation.
Discussion: Results from this study showed that choline supplementation does not appear to exert any significant effect on inflammatory and muscle injury indices, and muscle endurance during one day army operation, but it can to some extent induce positive effect on tasks which require mental concentration and accuracy.
Keywords
Choline, IgA, Creatine kinase, Army Rangers, Shooting accuracy