تأثیر آموزش یوگا و هوش ‌معنوی برتاب‌آوری زنان
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.475
کد مقاله : 2725-10THCONF
نویسندگان
1دانشگاه خوراسگان
2عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
چکیده
مقدمه: تاب‌آوری ظرفیت روبه‌رو شدن، غلبه کردن وحتی قوی‌تر شدن به وسیله تجربه مشکلات یا آسیب‌ها است. یوگا یک متغیر حرکتی است که بر افزایش تمرکز، خلاقیت، صبرو شکیبایی مؤثر شناخته شده و همچنین در انعطاف‌پذیری بدن و ذهن مؤثر است. هوش‌معنوی زیربنای باورهای فرد می‌باشد به طوری که شکل واقعی زندگی را قالب‌بندی می‌کند. لذا هدف پژوهش حاضر مقایسه اثر آموزش هوش‌معنوی و یوگا بر تاب‌آوری زنان می‌باشد.
روش شناسی: این تحقیق از نوع نیمه تجربی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون و گروه کنترل است. جامعه‌آماری پژوهش حاضر کلیه زنان 30 تا 50 سال مراجعه کننده به کلاس‌های یوگا و فرهنگ‌سراهای شهر اصفهان می‌باشند که از میان آنها 4 گروه 15 نفری (3 گروه تجربی و یک گروه کنترل) به عنوان نمونه با روش نمونه‌گیری هدفمند و دردسترس انتخاب شدند. گروه-های تجربی شامل آموزش یوگا، آموزش هوش‌معنوی وآموزش یوگا و هوش‌معنوی بودند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه‌های تاب‌آوری کانر و دیویدسون(2003) و هوش‌معنوی کینگ(2000) بود. برای آزمون فرضیات از تحلیل کوواریانس و واریانس یک‌طرفه توسط نرم افزار SPSS نسخه 21 استفاده شد.
یافته ها:نتایج نشان داد میانگین متغیر تاب‌آوری گروه‌های تجربی بالاتر از گروه گواه بود. آموزش هوش‌معنوی، یوگا و یوگا به‌همراه هوش‌معنوی تأثیر یکسانی بر میزان تاب‌آوری شرکت‌کنندگان داشت.
بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به تأثیری که آموزش هوش‌معنوی و یوگا بر میزان تاب‌آوری و ایمن‌سازی روانی افراد داشته است، پیشنهاد می‌شودجهت بهبود سلامت روانی افراد متولیان امر به برگزاری و گسترش کلاس‌های آموزشی هوش‌معنوی و یوگا بپردازند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of yoga training and spiritual intelligence on resilience of women
Authors
Somayeh Amini, Zohre Meshkati
Abstract
Introduction: Resilience is the capacity to confront, overcome, and even become stronger through experiencing problems or injuries. Yoga is a physical variable proven to be effective on increasing the focus, creativity, and patience and is also effective on the flexibility form of body and mind. Spiritual intelligence is the foundation of beliefs which make the format of the actual life. Therefore, this study was aimed to compare the effect of spiritual intelligence training and yoga on resiliency of women.
Methodology: This research uses a quasi-experimental design with pretest-posttest control group. The statistical population of this study was all the women aged 30 to 50 years old who referred to yoga classes and cultural centers in Isfahan. Each of 4 groups included 15 individuals (3 experimental groups and one control group) as an example were selected using examples and by purposeful and convenience sampling method. The experimental groups consisted of yoga training, spiritual intelligence training, as well as yoga and spiritual intelligence training. Data were collected using Connor-Davidson Resilience Scale (2003) King Spiritual Intelligence Questionnaire (2000). To test the hypotheses, analysis of covariance and one-way ANOVA were employed using SPSS version 21.
Results: The results showed that the average of resilience variable of the experimental group was higher than the control group. Spiritual intelligence training, yoga, and yoga along with spiritual intelligence had the same effects on the amount of participants’ resiliency.
Discussion: According to the effects that spiritual intelligence training and yoga have had on the resilience and psychological immunization, it is highly recommended that authorities organize and develop spiritual intelligence training classes and yoga courses to improve the mental health of people.
Keywords
Resiliency, Spiritual Intelligence, Yoga, Women